สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

All posts tagged สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายปลายฤดู

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002048&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพศาล ศุภางคเสน
ชื่อเรื่อง: แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายปลายฤดู
Article title: Economically late application approaches for controlling Helicoverpa armigera (Hubner)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 62
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, HELICOVERPA ARMIGERA, INSECTICIDES, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, หนอนเจาะสมอฝ้าย, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 002048 KC1801064
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับ anticholinesterase activity ของยาฆ่าแมลงประเภทออกแกนโนฟอสเฟตบางชนิดต่อหนอนกระทู้ข้าวโพด

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001868&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เนื่องพณิช สินชัยศรี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับ anticholinesterase activity ของยาฆ่าแมลงประเภทออกแกนโนฟอสเฟตบางชนิดต่อหนอนกระทู้ข้าวโพด Lucania separata walker
Article title: Studies on anticholinesterase activity of certain organo-phosphate insecticides against the armyworm Lucania separata Walker
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 62
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, PEST INSECTS, INSECTICIDES, ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, หนอนกระทู้ข้าวโพด, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ANTICHOLINESTERASE ACTIVITY, ออร์แกนโนฟอสเฟต
หมายเลข: 001868 KC1701062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาวิจัยคุณภาพของวัตถุมีพิษทางการเกษตร

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001747&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; เฉลิมศักดิ์ ศิริพันธุ์; บูรณพงศ์ ณ ถลาง; บัณฑิต ดำรักษ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยคุณภาพของวัตถุมีพิษทางการเกษตร
Article title: Qualitative and quantitative analyses of commercial pesticides
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 113
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PESTICIDES, QUALITATIVE ANALYSIS, QUANTITATIVE ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, คุณภาพ, สารป้องกันกำจัดไร, สารออกฤทธิ์
หมายเลข: 001747 KC1601114
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การแยกเชื้อบริสุทธิ์และการศึกษาผลของ N-serve และ gamma BHC ต่อบักเตรีที่ลดออกซิเจนแก่ไนเตรทในดินรังสิตกรดจัด

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001661&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ วังใน; พิทยากร ลิ่มทอง
ชื่อเรื่อง: การแยกเชื้อบริสุทธิ์และการศึกษาผลของ N-serve และ gamma BHC ต่อบักเตรีที่ลดออกซิเจนแก่ไนเตรทในดินรังสิตกรดจัด
Article title: Isolation and study on the effects of N-serve and BHC on denitrifying bacteria in the Rangsit very acid soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 28
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ACID SOILS, BACTERIA, ISOLATION TECHNIQUES, NITRIFICATION, PESTICIDES
ดรรชนี-ไทย: ดินรังสิตกรดจัด, แบคทีเรีย, การแยกเชื้อบริสุทธิ์, N-SERVE, NITRIFICATION INHIBITOR, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
หมายเลข: 001661 KC1601028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรุงยาฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการสลายตัว

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001659&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จัด นนทพันธ์
ชื่อเรื่อง: การปรุงยาฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการสลายตัว
Article title: Encapsulation of dimilin for controlled release
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 26-26(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: INSECTICIDES, FORMULATIONS, EFFICIENCY, CONTROLLED RELEASE, USES
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, สูตรการผสม, ประสิทธิภาพ, การสลายตัว, การใช้สารเคมี
หมายเลข: 001659 KC1601026
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำให้เกิดโรคมะเร็ง (Carcinogenicity) ของสารพวก azobenzenes ซึ่งเกิดจาก metabolites ของยาปราบศัตรูพืชบางชนิด

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001658&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุจิต วิทย์คงทน
ชื่อเรื่อง: การทำให้เกิดโรคมะเร็ง (Carcinogenicity) ของสารพวก azobenzenes ซึ่งเกิดจาก metabolites ของยาปราบศัตรูพืชบางชนิด
Article title: Carcinogenicity of some azobenzenes, metabolites of some pesticides
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 25
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: T10-Occupational diseases and hazards
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PESTICIDES, CARCINOGENESIS
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, โรคมะเร็ง, AZOBENZENES, มะเร็งในตับ
หมายเลข: 001658 KC1601025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำปฏิกริยาของยาปราบศัตรูพืชพวก Carbamates เพื่อให้เป็นสารที่ Gas chromatograph ตรวจวิเคราะห์ได้

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001657&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุจิต วิทย์คงทน
ชื่อเรื่อง: การทำปฏิกริยาของยาปราบศัตรูพืชพวก Carbamates เพื่อให้เป็นสารที่ Gas chromatograph ตรวจวิเคราะห์ได้
Article title: Derivatization of carbamate pesticides for gas chromatographic detection
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 24
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PESTICIDES, CARBAMATES, GAS CHROMATOGRAPHY, ANALYTICAL METHODS
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, CARBAMATES, GAS CHROMATOGRAPH, การตรวจวิเคราะห์
หมายเลข: 001657 KC1601024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับโมโนออกซิเจนเนสในแมลงเพื่อใช้ตรวจความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001577&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เทียนชัย ธงสินธุศักดิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับโมโนออกซิเจนเนสในแมลงเพื่อใช้ตรวจความต้านทานต่อยาฆ่าแมลง
Article title: Studies on insect monooxygenase for insecticide resistance determination
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 84
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PEST INSECTS, ENZYMES, INSECTICIDES, RESISTANCE TO CHEMICALS
ดรรชนี-ไทย: แมลงศัตรูพืช, โมโนออกซีจีเนส, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ความต้านทาน
หมายเลข: 001577 KC1501084
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่วเขียว

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001565&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: การป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่วเขียว
Article title: Control of the beanfly, Melanagromyza phaseoli Cog. on mungbeans
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 72
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA RADIATA, MELANAGROMYZA, INSECTICIDES, INSECT CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเขียว, หนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่วเขียว, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001565 KC1501072
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การป้องกันกำจัดหนอนผักกะหล่ำปลี

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001563&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิยรัตน์ ศุภวรรณ; วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: การป้องกันกำจัดหนอนผักกะหล่ำปลี
Article title: Control of some cabbage insects
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 70
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRASSICA OLERACEA CAPITATA, PEST INSECTS, INSECTICIDES, EFFICIENCY, INSECT CONTROL
ดรรชนี-ไทย: กะหล่ำปลี, หนอนกระทู้ผัก, หนอนเจาะยอด, หนอนใยผัก, หนอนคืบ, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ประสิทธิภาพ, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001563 KC1501070
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: