สาขาสัตวบาล

All posts tagged สาขาสัตวบาล

การควบคุมสัดในวัวเนื้อเพื่อผสมเทียมด้วยเชื้อพันธุ์แข็ง

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000446&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญเหลือ เร่งศิริกุล; ประเสริฐ เจิมพร; จรัญ จันทลักขณา
ชื่อเรื่อง: การควบคุมสัดในวัวเนื้อเพื่อผสมเทียมด้วยเชื้อพันธุ์แข็ง
Article title: Estrous synchronization in beef cattle for artificial insemination with frozen semen
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 383-388
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BEEF CATTLE; ARTIFICIAL INSEMINATION; SEMEN; OESTROUS CYCLE
ดรรชนี-ไทย: โคเนื้อ, เชื้อพันธุ์แข็ง, การผสมเทียม, การเป็นสัด, ฮอร์โมน, อัตราการผสมติด
หมายเลข: 000446 KC0402004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษากำหนดเวลาฉีดเชื้อพันธุ์อันเหมาะสมในวัวนมขณะแสดงอาการเป็นสัด

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000445&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Koshi, J.H.; จรัญ จันทลักขณา; เสนาะ อ่ำรอด; ประเสริฐ เจิมพร
ชื่อเรื่อง: การศึกษากำหนดเวลาฉีดเชื้อพันธุ์อันเหมาะสมในวัวนมขณะแสดงอาการเป็นสัด
Article title: Determination of optimum time for artificial insemination in dairy cattle
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 376-382
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DAIRY CATTLE; ARTIFICIAL INSEMINATION; TIME; OESTROUS CYCLE
อรรถาภิธาน-ไทย: โคนม; การผสมเทียม; เวลา; วงรอบการเป็นสัด
ดรรชนี-ไทย: โคนม, เชื้อพันธุ์, เวลาฉีดเชื้อพันธุ์, อาการเป็นสัด
หมายเลข: 000445 KC0402003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงการผลิตวัวนมและวัวเนื้อในประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000444&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Koshi, J.H.
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงการผลิตวัวนมและวัวเนื้อในประเทศไทย
Article title: Improving dairy and beef cattle production in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 371-375
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: L01-Animal husbandry
ดรรชนี-ไทย: โคนม, โคเนื้อ, การปรับปรุงการผลิต, ไทย
หมายเลข: 000444 KC0402002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการใช้วัคซีนอนาพลาสโมซีสแก่โคพันธุ์เจอร์ซี่และการควบคุมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000461&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธำรง สิชฌนกุล; พิบูล ไชยอนันต์; รำพึง ดิสสะมาน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้วัคซีนอนาพลาสโมซีสแก่โคพันธุ์เจอร์ซี่และการควบคุมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
Article title: Study on the anplasmosis vaccine utilization to jursey cow and controlling the occured reaction
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 479-483
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
หมวดรอง: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COWS; ANAPLASMOSIS; VACCINES
อรรถาภิธาน-ไทย: แม่วัว; การอักเสบที่เกิดจากเชื้อ ANAPLASMOSIS เช่นโรค GALLRICKNERS; วัคซีน
ดรรชนี-ไทย: โค, พันธุ์เจอร์ซี่, โรคอนาพลาสโมซีส, วัคซีน, การควบคุมปฏิกิริยา, โรคโปรโตซัวโลหิต
หมายเลข: 000461 KC0402019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Increasing livestock efficiency through research

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000266&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Seri Emasiri
ชื่อเรื่อง: Increasing livestock efficiency through research
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 1-3
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L01-Animal husbandry
หมวดรอง: A50-Agricultural research
ดรรชนี-ไทย: ปศุสัตว์, การเพิ่มการผลิต, การวิจัย, การปรับปรุงพันธุ์, สารอาหาร, การจัดการ
หมายเลข: 000266 KC0202001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000265&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สนิท สนั่นวรเวช
ชื่อเรื่อง: โรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 330-334
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
ดรรชนี-ไทย: ไก่, โรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดต่อ, อาการของโรค, การวินิจฉัย, เชื้อสาเหตุ, การป้องกันรักษาโรค
หมายเลข: 000265 KC0202036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปราบโรคระบาดนิวคาสเซิลในไก่โดยการใช้อิมมูนซีรัม

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000264&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เล็ก ธนสุกาญจน์
ชื่อเรื่อง: การปราบโรคระบาดนิวคาสเซิลในไก่โดยการใช้อิมมูนซีรัม
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 320-329
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHICKENS; NEWCASTLE DISEASE; NEWCASTLE DISEASE VIRUS; IMMUNE SERUM; SYMPTOMS; DISEASE CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ไก่, โรคนิวคาสเซิล, อิมมูนซีรัม, การระบาด, อาการของโรค, การรักษาโรค, ไวรัส
หมายเลข: 000264 KC0202035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Destruction of salmonella bacteria in chicken meat with gamma radiation

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000263&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Lek Tanasugarn
ชื่อเรื่อง: Destruction of salmonella bacteria in chicken meat with gamma radiation
Article title: Destruction of salmonella bacteria in chicken meat with gamma radiation
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 316-319
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: J12-Handling, transport, storage and protection of forest products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHICKEN MEAT; SALMONELLA; GAMMA IRRADIATION
ดรรชนี-ไทย: เนื้อไก่, SALMONELLA, BACTERIA, การป้องกันกำจัด, รังสีแกมมา, การฉายรังสี
หมายเลข: 000263 KC0202034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตรวจหาความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี Agar gel precipitin test

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000262&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พยม ตรงสวัสดิ์; พินิจ ศุภวิไล
ชื่อเรื่อง: การตรวจหาความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี Agar gel precipitin test
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 310-315
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LIVESTOCK; FOOT AND MOUTH DISEASE; DIAGNOSIS; BLOOD SERUM
ดรรชนี-ไทย: ปศุสัตว์, โรคปากและเท้าเปื่อย, ความคุ้มโรค, การตรวจ, ซีรั่ม, เชื้อวิสา
หมายเลข: 000262 KC0202033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานเบื้องต้นการทำแอนติเยนเพื่อใช้ทดสอบผิวหนังกระบือที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000261&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิบูล ไชยอนันต์; กิจ ธีระพัฒน์; ปิยะ อรัณยกานนท์; รำพึง ดิสสะมาน
ชื่อเรื่อง: รายงานเบื้องต้นการทำแอนติเยนเพื่อใช้ทดสอบผิวหนังกระบือที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 305-309
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
หมวดรอง: L72-Pests of animals
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: WATER BUFFALOES; FASCIOLASIS; SKIN; DIAGNOSIS; LIVER
ดรรชนี-ไทย: กระบือ, โรคพยาธิใบไม้ตับ, แอนติเจน, ผิวหนัง, การตรวจวินิจฉัย, ตับ
หมายเลข: 000261 KC0202032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: