สัตว์หน้าดิน

All posts tagged สัตว์หน้าดิน

การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง pH ของดินกับความอุดมสมบูรณ์ของเบนโธส

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000630&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ สีตะสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง pH ของดินกับความอุดมสมบูรณ์ของเบนโธส
Article title: Study on the relationship between the abundance of benthic organism and pH of bottom soil
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 24-25
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL, BENTHOS, PH, POPULATION DENSITY
ดรรชนี-ไทย: ดิน, สัตว์หน้าดิน, ความเป็นกรด-ด่าง, ความชุกชุม
หมายเลข: 000630 KC0601012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในเขตรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006650&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ละออ ชูศรีรัตน์; สมบูรณ์ สุขอนันต์; ธเนศ ศรีถกล
ชื่อเรื่อง: ชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในเขตรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
Article title: Species and abundance of benthos in Khu Kut preservative area, Songkhla Lake
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 138
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BENTHOS, SPECIES, DENSITY, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: สัตว์ในทะเลลึก, ชนิด, ความหนาแน่น, ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: สัตว์หน้าดิน, ชนิด, ความชุกชุม, เขตรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ, จ.สงขลา, อ.สทิงพระ, ต.คูขุด
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในเขตรักษาพืชพันธุ์ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำ โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 7 สถานี ครอบคลุมบริเวณที่ห่างออกไปจากเขตรักษาพืชพันธุ์ 50 เมตรด้วย เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินและคุณภาพน้ำ ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม 2539 เดือนละ 1 ครั้ง จากการศึกษาพบสัตว์หน้าดิน 4 ไฟลัม คือ Annelida (Polychaeta), Arthropoda (Crustacea), Mollusca และ Chordata ร้อยละ 3.18, 96.34, 0.41 และ 0.07 ตามลำดับ โดยไฟลัม Annelida พบ Family Neridae, Neptyidae, Spionidae, Capitellidae, Sabellidae และ Family Madalidae, ไฟลัม Mollusca มี Class Gastropoda และ Class Pelecypoda, ไฟลัม Arthropoda มี Order Tanaidacae, Isopoda, Gammaridae, Mysidacae และ Order Macrura สำหรับไฟลัม Chordata เป็นพวกลูกปลาวัยอ่อน ความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์หน้าดินตลอดปี คือ 1,919.05 ตัวต่อตารางเมตร โดยมีค่าต่ำสุดในเดือนมกราคม คือ 782.86 ตัวต่อตารางเมตร และมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน คือ 4,224.29 ตัวต่อตารางเมตร คุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินที่พบไม่แตกต่างไปจากที่เคยมีการศึกษาไว้เมื่อ 10 ปี ก่อน
หมายเลข: 006650 KC3604043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาโดยการใส่มูลสุกรแห้งที่ระดับต่างกัน

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006141&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ; พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาโดยการใส่มูลสุกรแห้งที่ระดับต่างกัน
Article title: Study on species composition and abundance of benthic fauna in fish pond preparation with different levels of dried pig manure
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 304-313
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AQUACULTURE; FISH; SOIL FAUNA; PONDS; FARMYARD MANURE; APPLICATION RATES; TIME
ดรรชนี-ไทย: การเลี้ยงปลา, สัตว์หน้าดิน, มูลสุกรแห้ง, ปริมาณการใช้, ระยะเวลา, ชนิด, การสำรวจ, ปริมาณ
บทคัดย่อ: สัตว์หน้าดินเป็นอาหารธรรมชาติที่สำคัญที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาวัยอ่อน การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเพื่อเลี้ยงปลาทำที่อำเภอกำแพงแสน โดยการใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้งต่างระดับกันในบ่อดินขนาด 800 ตร.ม. จำนวน 8 บ่อ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ทำการตรวจสอบสัตว์หน้าดินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่าชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินแปรผันไปตามระดับปุ๋ยมูลสุกรแห้ง โดยบ่อที่ไม่ใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้งมีจำนวนชนิดของสัตว์หน้าดินสูงสุด แต่พบปริมาณของสัตว์หน้าดินเฉลี่ยสูงสุดในบ่อที่ใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้ง 80 กก./ไร่ ในสัปดาห์ที่ 3 และ 9 ชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ตัวอ่อนริ้นน้ำจืด (Chironomus sp.) และไส้เดือนน้ำ (Dero sp.) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเตรียมบ่อที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงปลาควรใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้งในอัตรา 80 กก./ไร่ และไม่ควรเตรียมบ่อนานเกิน 17 วัน จะเป็นการเหมาะสมที่สุด
หมายเลข: 006141 KC3404006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: