สวนสัก

All posts tagged สวนสัก

การวิเคราะห์การลงทุนและผลผลิตในการปลูกสร้างสวนสัก

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001528&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เลิศ จันทนภาพ; สมเกียรติ จันทร์ไพแสง
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์การลงทุนและผลผลิตในการปลูกสร้างสวนสัก
Article title: Analysis of investment and production in teak reforestation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 35
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: E13-Investment, finance and credit
หมวดรอง: K10-Forestry production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, FOREST PLANTATIONS, INVESTMENT, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: สวนสัก, การปลูกสร้างสวนป่า, การลงทุน, ผลผลิต
หมายเลข: 001528 KC1501035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

งานวิจัยมอดป่าเจาะไม้สักในสวนสักจังหวัดภาคเหนือ

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000310&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำรง ใจกลม
ชื่อเรื่อง: งานวิจัยมอดป่าเจาะไม้สักในสวนสักจังหวัดภาคเหนือ
Article title: Study on teak beehole borer in the teak plantation of northern Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 65-68
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: K10-Forestry production
ดรรชนี-ไทย: ไม้สัก, มอด, สวนสัก, การเข้าทำลาย, ชีวประวัติ, ศัตรูธรรมชาติ
หมายเลข: 000310 KC0301044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับน้ำและการชะล้างดิน ที่สวนสักแม่หวด

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000193&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สอาด บุญเกิด; สถิตย์ ชอบขาย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับน้ำและการชะล้างดิน ที่สวนสักแม่หวด
Article title: Run-off and sediment research at Lumpang
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 332-335
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, FOREST LAND, EROSION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: สัก, สวนสัก, การสูญเสียน้ำ, การชะล้างพังทลายของดิน, จ.ลำปาง, อ.งาว, สวนสักแม่หวด
หมายเลข: 000193 KC0201051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: