สภาพแวดล้อม

All posts tagged สภาพแวดล้อม

การประเมินคุณค่าข้าวโพดพันธุ์ผลผลิตสูงและน้ำมันสูงต่อการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002050&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมรัก นรเดชานนท์; ประกอบ จันทร์อร่าม; ประวิตร พุทธานนท์; ชำนาญ ฉัตรแก้ว
ชื่อเรื่อง: การประเมินคุณค่าข้าวโพดพันธุ์ผลผลิตสูงและน้ำมันสูงต่อการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
Article title: Evaluation of stable high yield and high oil corn variety in different environments
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 64
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VARIETIES, HIGH YIELDING VARIETIES, OILS, ENVIRONMENT, ADAPTATION, EVALUATION
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, พันธุ์, พันธุ์ผลผลิตสูง, พันธุ์น้ำมันสูง, สภาพแวดล้อม, การปรับตัว, การประเมิน
หมายเลข: 002050 KC1801066
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกของลิ้นจี่

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001853&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; สุวิทย์ สิทธิชัยเกษม; ธวัชชัย ไชยตระกูลทรัพย์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกของลิ้นจี่
Article title: Effects of some environmental factors on flowering of Litchi chinensis Sonn.
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 47
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F40-Plant ecology
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LITCHI CHINENSIS, ENVIRONMENTAL FACTORS, FLOWERING, COLD, DROUGHT STRESS
ดรรชนี-ไทย: ลิ้นจี่, สภาพแวดล้อม, การออกดอก, อุณหภูมิต่ำ, ความเครียดน้ำ
หมายเลข: 001853 KC1701047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การค้นคว้าสำรวจวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001745&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; กิ่งแก้ว คุณเขต; ประภัสสรา พิมพ์พันธุ์; วันเพ็ญ มณีสงฆ์; พงศ์ศรี ใบอดุลย์; นวลศรี ทยาพัชร
ชื่อเรื่อง: การค้นคว้าสำรวจวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
Article title: Pesticide residues in the environments
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 111-111(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: T01-Pollution
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PESTICIDES, RESIDUES, SURVEYS, TOXICITY, ENVIRONMENTS
ดรรชนี-ไทย: วัตถุมีพิษ, พิษตกค้าง, ความเป็นพิษ, สภาพแวดล้อม
หมายเลข: 001745 KC1601112
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจปริมาณโปรตีนในข้าว

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001017&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณา ชุติมา
ชื่อเรื่อง: การสำรวจปริมาณโปรตีนในข้าว
Article title: Protein content of Thai rice
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 499-508
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE, PROTEINS, QUANTITATIVE ANALYSIS, VARIETIES, ENVIRONMENT
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, โปรตีน, การวิเคราะห์ปริมาณ, พันธุ์, สภาพแวดล้อม
หมายเลข: 001017 KC0901107
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปริมาณความชุกชุมของกุ้งทะเลวัยอ่อนในทะเลสาปสงขลาและบริเวณใกล้เคียง

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000777&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สวัสดิ์ วงศ์สมนึก; ประจวบ สุขเจริญ
ชื่อเรื่อง: ปริมาณความชุกชุมของกุ้งทะเลวัยอ่อนในทะเลสาปสงขลาและบริเวณใกล้เคียง
Article title: Abundance of larval stages of penaeid shrimps in Songkhla lake and adjacent waters
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 139-140
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: U40-Surveying methods
ดรรชนี-ไทย: กุ้งทะเล, วัยอ่อน, ความชุกชุม, ชนิด, ปริมาณ, ชีวประวัติ, สภาพแวดล้อม, ทะเลสาบสงขลา
หมายเลข: 000777 KC0701051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจชีวประมงในลำน้ำแม่กลองบริเวณที่สร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000775&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมปอง หิรัญวัฒน์; อารีย์ สิทธิมังค์
ชื่อเรื่อง: การสำรวจชีวประมงในลำน้ำแม่กลองบริเวณที่สร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์
Article title: Biological fisheries surveys of Mekong river at the proposed Vachiralongkorn dam site
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 135-136
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: U40-Surveying methods
ดรรชนี-ไทย: ชีวประมง, การสำรวจ, ปลา, ความอุดมสมบูรณ์, สภาพแวดล้อม, คุณภาพน้ำ, เขื่อนวชิราลงกรณ์
หมายเลข: 000775 KC0701049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจชีวประมงในลำน้ำโขง บริเวณที่จะสร้างเขื่อนผามอง

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000774&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีรพันธ์ ภูคาสวรรค์; อารีย์ สิทธิมังค์
ชื่อเรื่อง: การสำรวจชีวประมงในลำน้ำโขง บริเวณที่จะสร้างเขื่อนผามอง
Article title: Biological fisheries surveys of Mekong river at the proposed Pamong dam site
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 132-134
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: U40-Surveying methods
ดรรชนี-ไทย: ชีวประมง, การสำรวจ, สภาพแวดล้อม, ความอุดมสมบูรณ์, คุณภาพน้ำ, เขื่อนผามอง
หมายเลข: 000774 KC0701048
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบางประการต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabriclus)

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006614&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สัมพันธ์ ปานจรัตน์; นพดล ศุกระกาญจน์; พรเลิศ จันทร์รัชชกูล
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบางประการต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabriclus)
Article title: Effect of some environmental changes on the shrimp, Penaeus monodon (Fabricius) immune response
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 99
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, ENVIRONMENTS, IMMUNE RESPONSE, TEMPERATURE, WATER, PH, BACTERIA, INHIBITION
อรรถาภิธาน-ไทย: PENAEUS MONODON; การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน; อุณหภูมิ; น้ำ; พีเอช; BACTERIA; การยับยั้ง
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, สภาพแวดล้อม, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, อุณหภูมิ, ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ, แบคทีเรีย, การยับยั้งเชื้อโรค
บทคัดย่อ: การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำโดยการปรับอุณหภูมิและความเป็นกรดเป็นด่างอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นพบว่า การเพิ่มอุณหภูมิน้ำจาก 26 องศาเซลเซียส เป็น 35 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง มีผลทำให้การทำงานของเอนไซม์ phenoloxidase และความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย (bactericidal activity) ลดลงในขณะที่ความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยการกลืน (phagocytosis) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนการลดอุณหภูมิจาก 26 องศาเซลเซียสเป็น 15 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมงพบว่า ไม่มีผลทำให้การตอบสนองของระบบป้องกันตนเองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการเพิ่มค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ำจาก 7.8 เป็น 10.0 นาน 3 ชั่วโมงทำให้การทำงานของเอนไซม์ phenoloxidase เพิ่มขึ้น ส่วนความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดลง แต่ไม่มีผลต่อการกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยการกลืน ส่วนการลด pH จาก 7.8 เป็น 6.0 นาน 3 ชั่วโมง พบว่า การทำงานของเอนไซม์ phenoloxidase และความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยการกลืนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
หมายเลข: 006614 KC3604007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006612&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิยพงศ์ โชติพันธ์; สมชาย หวังวิบูลย์กิจ; อิทธิสุนทร นันทกิจ
ชื่อเรื่อง: การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ
Article title: Using of microcomputer for environmental control in the nursing system of tiger prawn larvae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 97
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, LARVAE, AQUACULTURE, MICROCOMPUTERS, ENVIRONMENTAL CONTROL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การเลี้ยง, บ่ออนุบาล, ไมโครคอมพิวเตอร์, การควบคุม, สภาพแวดล้อม
บทคัดย่อ: สร้างระบบอนุบาลลูกกุ้งอัตโนมัติแบบปิดโดยมีการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Closed circulating water system) โดยนำไมโครคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลและควบคุมบ่ออนุบาล ค่าที่วัดได้จะส่งไปยัง computer เพื่อการประมวลผลตามโปรแกรมที่ตั้งไว้และจะมีการสั่งงานมายังอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การควบคุมคุณภาพน้ำในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย 1) อุณหภูมิ 29-30 เซลเซียส 2) pH 8-8.5 3) Salinity 30-34 ppt 4) ปริมาณ dissoved oxygen > 5 ppm 5) ปริมาณน้ำในถัง จากการทำงานดังกล่าวทำให้สามารถวัดและควบคุมคุณภาพน้ำในถังอนุบาล และถัง biofilter ทั้งสองถังโดยใช้เครื่องมือวัดเพียงชุดเดียว เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือวัดไปได้มาก ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวัดและควบคุมแสดงออกทางหน้าจอทั้งในรูปเส้นกราฟและตัวเลข นอกจากนั้นข้อมูลจะถูกเก็บลงในแผ่นดิสเกตในรูปของแฟ้มข้อมูลที่สามารถนำมาประมวลผลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ เช่น Excel, Lotus ระบบอนุบาลลูกกุ้งที่สร้างขึ้นสามารถเก็บข้อมูล และควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่ออนุบาลได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
หมายเลข: 006612 KC3604005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคแบคทีเรียในหนอนทะเลและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงหนอนทะเลในประเทศไทย

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004722&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมชัย บุศราวิช
ชื่อเรื่อง: โรคแบคทีเรียในหนอนทะเลและความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงหนอนทะเลในประเทศไทย
Article title: Bacterial disease of ragworm (Nereis virens), with reviews on feasibility of commercial worm bait culture in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 403-419
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AQUATIC ANIMALS; BACTERIOSES; ANIMAL DISEASES; AQUACULTURE; AQUACTIC ENVIRONMENT
ดรรชนี-ไทย: หนอนทะเล, โรคแบคทีเรีย, โรคหนอนเปื่อย, โรคติดเชื้อในช่องท้อง, การเพาะเลี้ยง, สภาพแวดล้อม
หมายเลข: 004722 KC2704014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: