สภาพพื้นที่

All posts tagged สภาพพื้นที่

ผลเสียหายอันเนื่องจากการล้มไม้ต่อสภาพพื้นที่และไม้ใกล้เคียงในป่าเต็งรัง

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001824&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเทือง ธรรมนิตยกุล
ชื่อเรื่อง: ผลเสียหายอันเนื่องจากการล้มไม้ต่อสภาพพื้นที่และไม้ใกล้เคียงในป่าเต็งรัง
Article title: Felling effect on site and stocks in dry dipterocarp forest
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 18
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: K70-Forest injuries and protection
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DIPTEROCARPUS, FELLING, LOCATION FACTORS, STOCKS, DAMAGE
ดรรชนี-ไทย: ป่าเต็งรัง, การล้มไม้, สภาพพื้นที่, ไม้ใกล้เคียง, ผลเสียหาย, ความสูง, เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก
หมายเลข: 001824 KC1701018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานความก้าวหน้าของโครงการทำแผนที่ดินของประเทศไทย

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000681&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Moormann, F.R.; สันทัด โรจนสุนทร
ชื่อเรื่อง: รายงานความก้าวหน้าของโครงการทำแผนที่ดินของประเทศไทย
Article title: General soil map of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 184-185
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: P31-Soil surveys and mapping
ดรรชนี-ไทย: แผนที่ดิน, ชื่อดิน, วัตถุต้นกำเนิดดิน, สภาพพื้นที่
หมายเลข: 000681 KC0601063
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำแผนที่ดินใหม่ของประเทศไทย

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000566&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทัด โรจนสุนทร
ชื่อเรื่อง: การทำแผนที่ดินใหม่ของประเทศไทย
Article title: Revision of the general soil map of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 371-382
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: P31-Soil surveys and mapping
ดรรชนี-ไทย: แผนที่ดิน, การจัดทำ, หน่วยของแผนที่ดิน, ประเภทของดิน, วัตถุต้นกำเนิดดิน, สภาพพื้นที่, GREAT SOIL GROUP, ALLUVIAL SOILS, REGOSOLS, GRUMUSOLS, BROWN FOREST SOILS, HUMIC GLEY SOILS, RENDZINAS, GROUND WATER PODZOLS, LOW HUMIC GLEY SOILS, REDDISH BROWN LATERITIC SOILS, RED YELLOW PODZOLIC SOILS, GRAY PODZOLIC SOILS, REDDISH BROWN LATOSOLS, RED YELLOW LATOSOLS, ORGANIC SOILS
หมายเลข: 000566 KC0501099
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005384&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนันท์ ทวยเจริญ; ปัญญา อัศวางกูร; วัลลพ คุ้มสุภา
ชื่อเรื่อง: การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
Article title: Survey of area to study the distribution of razor clam (Solen strictus Gould) at the Mae Klong estuary Samut Songkhram province
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2535
Source title : Proceedings of the 30th Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2535
หน้า: หน้า 547-568
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2535)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLEN; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; ZOOLOGY; ECOLOGY; POPULATION DENSITY; MATURITY; WATER QUALITY; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: หอยหลอด, พ่อแม่พันธุ์, การแพร่กระจาย, สภาพพื้นที่, ความหนาแน่น, เซลล์สืบพันธุ์, การพัฒนา, คุณสมบัติของน้ำ, จ.สมุทรสงคราม, แม่น้ำแม่กลอง
บทคัดย่อ: การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด (Solen strictus Gould) ที่ดอนหอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ในระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. 2533 พบว่า พื้นที่ที่ทำการสำรวจประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดคิดเป็นเนื้อที่ 15,056.25 ไร่ มีหอยหลอดแพร่กระจายทั่วไป และได้ทำการสุ่มตัวอย่างหอยหลอดรวม 58 สถานีๆละ 1 ตารางเมตร (แต่ละสถานีมี พ.ท.ประมาณ 0.25 ตารางกิโลเมตร) พบหอยหลอดมีความหนาแน่นไม่เกิน 25 ตัว/ตร.ม. ใน 34 สถานี โดยคิดเป็นร้อยละ 58.6 ของสถานีที่ทำการสำรวจทั้งหมด จากการตรวจสอบการเจริญของเซลสืบพันธุ์ของหอย พบว่าหอยมีเซลล์สืบพันธุ์อยู่ในระยะสมบูรณ์ ตั้งแต่ความยาว 1.83 ซม. ขึ้นไป และปริมาณของหอยในแต่ละจุดที่พบไข่แก่อยู่ระหว่าง 0.88-100 เปอร์เซ็นต์ หอยเหล่านี้ชอบอาศัยอยู่บนดอนทรายที่มีความเค็มของน้ำอยู่ระหว่าง 10-28 ppt ปริมาณออกซิเจน 3.0-4.5 mg/L, pH 7.7-8.1, ปริมาณแอมโมเนีย 0.0661-0.2544 mg-N/L ปริมาณไนไตรท์และไนเตรท 0.0011-0.0211 mg-N/L ปริมาณฟอสเฟต 0.0260-0.6876 mg-P/L และอุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง 27-31 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายประกอบด้วยทรายละเอียด 89 เปอร์เซ็นต์ ดินตะกอน 10 เปอร์เซ็นต์ และอินทรีย์วัตถุ 1 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 005384 KC3004006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความเจริญเติบโตของไม้สักในสภาพพื้นที่ต่างๆ

Published กุมภาพันธ์ 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000397&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เลิศ จันทนภาพ; สอาด บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: ความเจริญเติบโตของไม้สักในสภาพพื้นที่ต่างๆ
Article title: Study on the growth of various site teak tree
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 182
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, GROWTH, SITE FACTORS, DIAMETER
ดรรชนี-ไทย: ไม้สัก, การเจริญเติบโต, สภาพพื้นที่, เส้นผ่าศูนย์กลางของต้น
หมายเลข: 000397 KC0401058
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: