สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

All posts tagged สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

กรมชลรุกบริหารจัดการน้ำ เปิดสถานีสูบน้ำ”หนองโจด” ช่วยเกษตร”โคราช”1.5พันไร่

Published กันยายน 30, 2010 by SoClaimon

วันที่ 29/9/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรฯโดยกรมชลประทานได้ส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองโจด ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการน้ำเพื่อการเกษตร ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล ที่ต้องการเร่งรัดจัดหาจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตภาคเกษตร อีกทั้งเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ด้าน นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโจด เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลได้ร้องขอให้โครงการชลประทาน นครราชสีมา ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนบ้านหนองโจด ซึ่งประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน

กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานนครราชสีมา จึงได้เสนอให้ดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต จำนวน 3 สาย รวมความยาว 3.080 กิโลเมตร เพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,548 ไร่ นอกจากนั้นยังได้ขุดลอกคลองธรรมชาติ แก้มลิงคลองละลม บ้านหนองโจด ยาวประมาณ 1.480 กิโลเมตร เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลากหรือสูบน้ำผ่านคลองส่งน้ำได้ประมาณ 118,960 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรในพื้นที่รวม 350 ครอบครัว ได้รับน้ำเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

“ปัจจุบันโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโจด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการนำร่อง 1 จังหวัด 1 โครงการ ของกรมชลประทาน และได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรฯให้เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้ โครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในปี 2554 อีกด้วย” นายชลิต กล่าว

Advertisements

กรมชลฯเล็งก่อสร้าง สถานนีสูบน้ำไฟฟ้า พื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม สนองพระราชดำริฯ

Published กันยายน 30, 2010 by SoClaimon

วันที่ 28/9/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายศรัทธา หรั่งรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร เผยว่า กรมชลประทานมีแผนดำเนินโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านวังเวิน หมู่ 8 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยจะก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อทำการสูบน้ำจากแม่น้ำสงคราม พร้อมระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม ใช้งบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 28.11 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2553 นี้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 7 เดือน

ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถสูบน้ำให้ความช่วยเหลือราษฎรครอบคลุม พื้นที่ 3 หมู่บ้านในตำบลคำตากล้า คือ บ้านวังเวิน บ้านห้วยดินดำ และบ้านหนองเหมือดเมี้ยง มีราษฎรได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 195 ครัวเรือน หรือประมาณ 1,067 คน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ โดยจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมชลประทาน

นายศรัทธา กล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านวังเวิน โดยทรงพระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านวังเวินและหมู่บ้านใกล้เคียง

%d bloggers like this: