วิทยา อธิปอนันต์

All posts tagged วิทยา อธิปอนันต์

รณรงค์ส่งเสริมใช้ปุ๋ยถูกวิธี ลดต้นทุนเกษตร สร้างชุมชนเข้มแข็ง

Published สิงหาคม 10, 2011 by SoClaimon

10 สิงหาคม 2554, 05:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/edu/192724.

Pic_192724

พืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิดที่อยู่ในโครงการประกันรายได้.

แม้เกษตรกรไทยจะมีศักยภาพในการผลิตค่อนข้างสูง หากลงให้ลึกจะพบว่าน้อยรายที่รู้จักสภาพ “ดิน” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืช ขาดความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดพืช

ฉะนี้…เพื่อเป็นการแก้ปัญหา “ดินเสื่อมโทรม” ซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นในหลายแห่งในพื้นที่เพาะปลูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดทำ “โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร” ตามนโยบายที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยเฉพาะเมื่อเปิดการค้าเสรี (AFTA)

นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า…เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯจึงเดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้นให้ใช้ปุ๋ยตามศักยภาพของชุดดิน อย่างถูกต้องเหมาะกับสภาพและตรงตามความต้องการของพืช ตามผลที่ได้จากการส่งดินไปวิเคราะห์

ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร บอกถึงคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการว่า ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันสำปะหลัง ใน โครงการประกันรายได้ปี 2553/54 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยขั้นแรก เกษตรกรจะได้รับคำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่เพาะปลูก ทั้งยังได้รับความรู้การวิเคราะห์ดินและปุ๋ยที่ถูกต้อง ขณะเดียวกัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังให้สินเชื่อแก่เกษตรกรสำหรับซื้อปุ๋ยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นอกจากนี้ โครงการยังจะ ชดเชยค่าส่วนต่างของราคาปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ จำนวน 7 สูตร ได้แก่ สูตร 16-20-0, 46-0-0, 18-12-6, 15-15-15, 16-8-8, 16-16-8 และสูตร 13-13-21 ในอัตราเฉลี่ย 1.50 บาท/กิโลกรัม (กระสอบละ 75 บาท) หรือตันละ 1,500 บาท ตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่มีสิทธิตามโครงการประกันรายได้ และตามปริมาณการใช้ปุ๋ย/ไร่ เป็นรายภาค

โครงการดังกล่าวนอกจากทำให้เกษตรกรมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ยังคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ประมาณ 20% และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 5% ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

“…หากเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำที่เหมาะสม ถูกชนิดตามที่ดินขาดธาตุอาหาร ใส่อย่างพอเพียง ตรงตามช่วงเวลาที่พืชต้องการอย่างถูกวิธี พืชก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด นอกจากทำให้คุณภาพดินดีขึ้นแล้ว ยังสามารถลดการปนเปื้อนปุ๋ยเคมีสู่ดิน ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้การใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลงด้วย…”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน.

เพ็ญพิชญา เตียว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
  • 10 สิงหาคม 2554, 05:00 น.
%d bloggers like this: