วัชพืช

All posts tagged วัชพืช

การกำจัดวัชพืชในแปลงฝ้ายที่ใช้แถวแคบ

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002063&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรณี ทองเหลือง; งามชื่น รัตนดิลก
ชื่อเรื่อง: การกำจัดวัชพืชในแปลงฝ้ายที่ใช้แถวแคบ
Article title: Weed control in narrow-row cotton field
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 77
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, WEEDS, WEED CONTROL, HERBICIDES, PREEMERGENCE APPLICATION, SPACING, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, วัชพืช, แถวแคบ, การกำจัดวัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก, อัตราการปลูก, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002063 KC1801079
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของอัตราการไถพรวนดินก่อนการปลูกพืชต่อการตายของวัชพืช

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002052&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วีรวุฒิ พรหมมา
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอัตราการไถพรวนดินก่อนการปลูกพืชต่อการตายของวัชพืช
Article title: Influence of the plaughing rate before planting upon the death of weed
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 66
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
หมวดรอง: F07-Soil cultivation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANTS, WEEDS, WEED CONTROL, TILLAGE, ROTARY CULTIVATORS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: พืช, วัชพืช, การป้องกันกำจัดวัชพืช, การไถพรวนดินก่อนปลูก, จอบหมุน, ผลผลิต
หมายเลข: 002052 KC1801068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานพิเศษ : กรมการข้าวสนองรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก้ปัญหาข้าววัชพืชระบาดในแปลงนา

Published สิงหาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/20383

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : กรมการข้าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯแก้ปัญหาข้าววัชพืชระบาดแปลงนา,
 

ข้าววัชพืช เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการผลิตข้าวของชาวนาไทยในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะขณะนี้พบการระบาดอย่างรุนแรงในนาภาคกลางจนถึงภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งแปลงนาที่มีข้าววัชพืชจะส่งผลเสียหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการแย่งธาตุอาหารและแสงแดด ทำให้ข้าวปลูกของชาวนาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ผลผลิตข้าวลดลง และถ้าข้าววัชพืชปะปนไปกับผลผลิตข้าวจะทำให้ถูกตัดราคา

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ข้าววัชพืชหรือที่มีชื่อเรียกตามแต่ละพื้นที่แต่ละลักษณะว่า ข้าวหาง
ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวลาย กำลังระบาดในแปลงนาของชาวนาหลายพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยเรื่องนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา พระองค์ทรงรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องข้าววัชพืชสรุปความได้ว่า การทำนาในปัจจุบันมองว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้มีการระบาดของข้าววัชพืช โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เองนั้นควรจะเก็บให้ถูกวิธี และการทำนา ถ้าหากทำนาดำจะช่วยลดปัญหาได้มาก นอกจากนี้ ข้าววัชพืชที่ติดมากับรถเกี่ยวนวดข้าวก็เป็นปัญหา

ทั้งนี้ กรมการข้าวได้เร่งสนองรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแก้ปัญหาข้าววัชพืช โดยดำเนินการในหลายวิธี ได้แก่ 1.การส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดข้าววัชพืช ส่วนกรณีที่ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองนั้น กรมจะเข้าไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อย่างถูกต้องเหมาะสม 2.เขตกรรมในพื้นที่ทำนา ที่มีการพบปัญหาข้าววัชพืช จะรณรงค์ให้ชาวนาทำการไถที่ให้ข้าวงอกขึ้นมาก่อน แล้วจึงปล่อยน้ำเข้านาและไถกลบก่อนที่จะทำการปลูกข้าวในรอบต่อไป

3.การปลุกจิตสำนึกชาวนาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้ใส่ใจผืนนาเหมือนในยุคอดีต ไม่ใช่การเป็นผู้จัดการนา เนื่องจากการลงแปลงดูแลนาอย่างใกล้ชิดจะพบข้าววัชพืชที่ปะปนอยู่สามารถถอนกำจัดได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 4.เรื่องรถเกี่ยวนวดข้าว จะส่งเสริมให้ชาวนามีมาตรการในการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวที่จะมาเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาต้องทำความสะอาดรถไม่ให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวจากที่อื่นตกค้าง หรือถ้าแปลงนาในพื้นที่ใกล้กันปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันให้รวมจ้างรถเก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกัน เพื่อลดปัญหาข้าววัชพืชมาปะปน

ข้าววัชพืชเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวของชาวนา เพราะข้าววัชพืชมีการเจริญเติบโตรวดเร็วแข่งขันได้ดีกว่าข้าวปลูก จึงแย่งธาตุอาหารและแสงแดด ข้าววัชพืชบางชนิดออกดอกเร็วกว่าข้าวปลูกและเมล็ดส่วนใหญ่ร่วงก่อนจึงไม่ถูกเก็บเกี่ยวไปพร้อมกับข้าวปลูก ทำให้เมล็ดสะสมอยู่ในแปลงนาซึ่งจะเพิ่มความหนาแน่นมากขึ้นในฤดูถัดไป เมล็ดข้าววัชพืชที่ร่วงสะสมอยู่ในนามีระยะพักตัวหลากหลายจึงไม่งอกพร้อมกันทั้งหมดทำให้ยากต่อการกำจัด อีกทั้งข้าววัชพืชยังส่งผลให้ข้าวที่เกษตรกรปลูกมีจำนวนลดลงด้วย และที่สำคัญเมล็ดข้าววัชพืชที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงปะปนไปกับผลผลิตข้าวของชาวนานั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกตัดราคาเพราะผลผลิตไม่มีคุณภาพนั่นเอง

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการดำเนินตามมาตรการข้างต้น กรมยังเตรียมทำหมู่บ้านต้นแบบปลอดข้าววัชพืช เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิธีการป้องกันปัญหาข้าววัชพืชให้กับชาวนาและผู้สนใจ เนื่องจากข้าววัชพืชมีความแข็งแรงกว่าพันธุ์ข้าวปลูก ถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาจะทำให้คุณภาพข้าวด้อยลงได้ ซึ่งผลกระทบจะตกอยู่ที่ชาวนา ดังนั้น จึงอยากขอให้ชาวนาดูแลและใส่ใจเรื่องข้าววัชพืชให้มากขึ้น เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ

การแก่งแย่งของวัชพืชและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชในข้าวไร่

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001810&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสรี ถนอมสุข; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; พิทักษ์ อินทะพันธ์
ชื่อเรื่อง: การแก่งแย่งของวัชพืชและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชในข้าวไร่
Article title: Weed competition and factors affecting the efficiency of herbicides in upland rice
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 4
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, UPLAND RICE, WEEDS, WEED COMPETITION, HERBICIDES, WEED CONTROL, MECHANICAL METHODS, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; UPLAND RICE; วัชพืช; สารกำจัดวัชพืช; การควบคุมวัชพืช; วิธีทางกล; ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, วัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การแก่งแย่ง, การกำจัดวัชพืช, ผลผลิต
หมายเลข: 001810 KC1701004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เฟิร์นสกุล Acrostichum ซึ่งเป็นศัตรูของกล้าไม้โกงกาง

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001697&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมพงษ์ ธรรมถาวร
ชื่อเรื่อง: เฟิร์นสกุล Acrostichum ซึ่งเป็นศัตรูของกล้าไม้โกงกาง
Article title: Genus Acrostichum, persecutor the seedlings of Rhizophora sp.
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 63
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FERNS, WEEDS, RHIZOPHORA, MANGROVES, SPORES, PLANT PHYSIOLOGY
ดรรชนี-ไทย: เฟิร์น, ACROSTICHUM, วัชพืช, โกงกาง, ป่าชายเลน, สปอร์, สรีรวิทยา
หมายเลข: 001697 KC1601064
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การกำจัดวัชพืชในข้าวไร่

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001685&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ; ชัยนาท ดิษฐาพร
ชื่อเรื่อง: การกำจัดวัชพืชในข้าวไร่
Article title: Rice weed control in upland
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 52
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: UPLAND RICE, WEEDS, WEED CONTROL, HERBICIDES, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, วัชพืช, การป้องกันกำจัด, สารกำจัดวัชพืช, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001685 KC1601052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

หญ้าจิ๋ววัชพืชใหม่ของข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001498&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เพิ่มศักดิ์ สุภาภรณ์เหมินทร์; ยูซุป ชัยมานิตย์; สมชาติ กาญจนจิรวงศ์; จันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์; มานิสา ธีระวัฒน์สกุล
ชื่อเรื่อง: หญ้าจิ๋ววัชพืชใหม่ของข้าวโพดและข้าวฟ่าง
Article title: Witchweed (Striga lutea Lour.), parasitic weed in corn and sorghum
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 5
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, SORGHUM BICOLOR, STRIGA, WEEDS, DAMAGE, BIOLOGY, WEED CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, หญ้าจิ๋ว, วัชพืช, ถิ่นกำเนิด, ความเสียหาย, ชีววิทยา, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001498 KC1501005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจวัชพืชในเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001497&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เพิ่มศักดิ์ สุภาภรณ์เหมินทร์; ยูซุป ชัยมานิตย์; สมชาติ กาญจนจิรวงศ์; จันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์; มานิสา ธีระวัฒน์สกุล
ชื่อเรื่อง: การสำรวจวัชพืชในเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ
Article title: Weed survey in economic crops areas
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 4
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: WEEDS, SURVEYS, SPECIES
ดรรชนี-ไทย: วัชพืช, เขตปลูกพืชเศรษฐกิจ, การสำรวจ, ชนิด
หมายเลข: 001497 KC1501004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Weed control in immature rubber

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001253&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Templeton, J.K.; Charuck Boonsrirat
ชื่อเรื่อง: Weed control in immature rubber
Article title: Weed control in immature rubber
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 1-9
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, WEEDS, WEED CONTROL, HERBICIDES, EFFICIENCY, COSTS
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, วัชพืช, การกำจัดวัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, ประสิทธิภาพ, ต้นทุน
หมายเลข: 001253 KC1301001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบยากำจัดวัชพืชก่อนงอกในแปลงเพาะชำกล้ายาง

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001151&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Paardekooper, E.C.; จารึก บุญศรีรัตน์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบยากำจัดวัชพืชก่อนงอกในแปลงเพาะชำกล้ายาง
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 680-699
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
หมวดรอง: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, HERBICIDES, PREEMERGENCE APPLICATION, PLANT NURSERIES, APPLICATION RATES, TOXICITY, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, สารป้องกันกำจัดวัชพืชก่อนงอก, แปลงเพาะชำกล้ายาง, อัตราการใช้, ความเป็นพิษ, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001151 KC1001088
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: