ลูกใต้ใบ

All posts tagged ลูกใต้ใบ

ฤทธิ์ปกป้องตับของลูกใต้ใบในหนูขาว

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=412

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์ปกป้องตับของลูกใต้ใบในหนูขาว

การศึกษาในหนูขาวโดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินสารละลายกลูโคส (Isocaloric glucose solution) กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารละลายเอทานอล (20% น้ำหนัก/ปริมาตร) ขนาด 5 ก./กก./วัน กลุ่มที่ 3 ได้รับสารสกัดใบของลูกใต้ใบด้วยเมทานอลขนาด 250 มก./กก./วัน ร่วมกับสารละลายกลูโคส กลุ่มที่ 4 และ 5 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบของลูกใต้ใบด้วยเมทานอลขนาด 250 และ 500 มก./กก./วัน ร่วมกับสารละลายเอทานอลขนาด 5 ก./กก./วัน ตามลำดับ นาน 4 สัปดาห์ (เอทานอลให้นาน 3 สัปดาห์) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับเอทานอลเพียงอย่างเดียว สารสกัดลูกใต้ใบขนาด 250 และ 500 มก./กก./วัน ในหนูกลุ่มที่ 4 และ 5 ที่เหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษที่ตับด้วย เอทานอลสามารถลดระดับการเกิด lipid peroxidation ได้ 29.10 และ 45.67% ตามลำดับ และยังสามารถเพิ่มระดับการทำงานของเอนไซม์ reduced glutathione (GSH), superoxide dimutase (SOD), catalase (CAT) ในตับ โดยกลุ่มที่ได้รับสารสกัดลูกใต้ใบขนาด 250 มก./กก./วัน สามารถเพิ่มระดับการทำงานของเอนไซม์ GSH, SOD และ CAT ได้ 27.60, 36.36 และ 28.61% ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับสารสกัดลูกใต้ใบขนาด 500 มก./กก./วัน สามารถเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวได้ 81.60, 51.03 และ 37.41% ตามลำดับ และหนูในกลุ่มที่ 4 และ 5 ยังสามารถลดการทำงานของเอนไซม์ glutathione-S transferase ได้ 28.19 และ 47.99% นอกจากนี้ยังพบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดลูกใต้ใบ 250 มก./กก./วัน ร่วมกับ เอทานอล (กลุ่มที่ 4) การทำงานของเอนไซม์ alanine transaminase (ALT) aspartate transaminase (AST) และ alkaline phosphatase (ALP) ในตับเพิ่มขึ้น 12.68, 42.35 และ 40.01% ตามลำดับ ในขณะที่ ALT และ AST ในพลาสมาลดลง 41.38 และ 51.90% เช่นเดียวกับหนูในกลุ่มที่ 5 ที่ได้รับสารสกัดลูกใต้ใบ 500 มก./กก./วัน ร่วมกับเอทานอล ระดับของ ALT, AST และ ALP ในตับเพิ่มขึ้น 42.35, 21.63 และ 116.9% ในขณะที่ค่า ALT และ AST ในพลาสมาลดลง 51.90 และ 51.20% จากการศึกษาสรุปได้ว่าสารสกัดใบของลูกใต้ใบด้วยเมทานอลสามารถป้องกันการถูกทำลายของตับในหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เกิดพิษที่ตับได้

Food Chem Toxicol 2008;46:2658-64


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
Advertisements

ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดต่อเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006461&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิพัทธ์ โชติการ; สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์; เครือวัลย์ อ่อนทอง; สถาพร ดิเรกบุษราคม
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดต่อเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
Article title: Virucidal activity of some Thai traditional herbs against systemic extodermal and mesodermal baculovirus in tiger shrimp (Penaeus monodon)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 145-150
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, SYSTEMIC DISEASES, BACULOVIRIDAE, PSIDIUM GUAJAVA, PHYLLANTHUS, DRUG PLANTS, PLANT EXTRACTS, DISEASE CONTROL, APPLICATION RATES, MORTALITY, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, โรคตัวแดงดวงขาว, พืชสมุนไพร, ไวรัส, พญายอ, ฝรั่ง, ก้างปลาเครือ, มะยม, ลูกใต้ใบ, สารสกัดจากพืช, การควบคุมโดยชีววิธี, การออกฤทธิ์, ความเข้มข้น, ประสิทธิภาพ, อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การทดสอบฤทธิ์การทำลายเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคตัวแดงดวงขาว (SEMBV) ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย 8 ชนิด คือ พญายอ (Clinacanthus nutans), ฝรั่ง (Psidium guajava), ก้างปลาเครือ (Phyllanthus reticulatus), มะยม (Phyllanthus acidus), ธรณีสาร (Phyllanthus pulcher), ลูกใต้ใบ 2 ชนิด ได้แก่ Phyllanthus amarus, Phyllanthus debelis และหญ้าใต้ใบ (Phyllanthus urinaria) โดยผสมสารสกัดสมุนไพรในอัตรา 10 มก/มล กับไวรัส SEMBV ที่เจือจาง 1:1,000,000 เท่า จากนั้นนำไปฉีดเข้ากล้ามเนื้อกุ้งกุลาดำแล้วเลี้ยงต่อไปเป็นเวลา 14 วัน พบว่าสมุนไพรทุกชนิดที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ให้ผลในการยับยั้งเชื้อไวรัส SEMBV ได้ดีที่สุดคือหญ้าใต้ใบ (Phyllanthus urinaria) โดยทำให้กุ้งที่ใช้ทดสอบมีอัตรารอดตายถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราการรอดตายของกุ้งที่ฉีดด้วยสมุนไพรชนิดอื่นอยู่ระหว่าง 58-85 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006461 KC3504016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการสกัดลูกใต้ใบต่อสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006447&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สถาพร ดิเรกบุษราคม; เครือวัลย์ อ่อนทอง; ภัสสร สวาทะสุข
ชื่อเรื่อง: ผลของการสกัดลูกใต้ใบต่อสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ
Article title: Effect of the extract of Phyllanthus amarus Linn. on bactericidin in the black tiger prawn, Penaeus monodon
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 11-16
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; PHYLLANTHUS; BACTERICIDES; PLANT EXTRACTS; INHIBITION
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, ลูกใต้ใบ, แบคทีเรีย, สารสกัดจากพืช, สารมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, การต้านทานเชื้อ, ความเข้มข้น, ผลกระทบ
บทคัดย่อ: ในการศึกษาผลของสารสกัดลูกใต้ใบ Phyllanthus amarus Linn. ต่อสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย (bactericidin) ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) โดยทำการทดลองป้อนและฉีดสารสกัดลูกใต้ใบเข้ากล้ามเนื้อปล้องที่ 6 ของกุ้งกุลาดำ การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ชุดตามความเข้มข้นดังนี้ คือ 0, 0.1 และ 1 มก/มล หลังจากฉีด 1 และ 6 ชั่วโมง ทำการดูดน้ำเลือดกุ้ง (hemolymph) เพื่อนำมาหาค่าฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโดยวิธีของกัลยาณ์ (2538) เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ Analysis of Variance พบว่าค่าในการต้านแบคทีเรียของสารที่ผลิตในตัวกุ้ง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับเปอร์เซ็นต์การต้านแบคทีเรียที่เกิดขึ้น ในทุกชุดการทดลอง แสดงว่าสารสกัดลูกใต้ใบที่ระดับความแข้มข้น 0.1 และ 1 มก/มล ไม่มีผลไปขัดขวางการทำงานของสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติในเลือดของกุ้งกุลาดำ
หมายเลข: 006447 KC3504002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ฤทธิ์ลดกรดยูริคในเลือดของสารกลุ่ม lignans จากลูกใต้ใบ

Published กันยายน 3, 2011 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=285.

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์ลดกรดยูริคในเลือดของสารกลุ่ม lignans จากลูกใต้ใบ

ภาวะกรดยูริคในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคไขข้ออักเสบหรือโรคเกาต์ และเกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของไต เป็นต้น จึงได้มีการทดลองผลจากลูกใต้ใบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงด้วย potassium oxonate และกรดยูริค โดยป้อนหนูขาวด้วยสารสกัดเมทานอลจากใบลูกใต้ใบ ขนาด 100, 200, 500 และ 1,000 มก./กก. นาน 7 วัน พบว่ากรดยูริคในเลือดหนูลดลง 57.08, 59.44, 77.47 และ 83.91% ตามลำดับ ให้ผลคล้ายกับยา allopurinol (50 มก./กก.), benzbromarone (50 มก./กก.) และ probenecid (200 มก./กก.) ซึ่งกรดยูริคในเลือดลดลง 82.19, 87.77 และ 69.10% ตามลำดับ และพบว่าสารออกฤทธิ์เป็นสารกลุ่ม lignans สกัดแยกได้จากส่วนสกัดด้วย n-hexane คือ phyllanthin และ hypophyllanthin สาร phyllanthin ขนาด 5, 10 และ 20 มก./กก. และ hypophyllanthin ขนาด 10 มก./กก. เมื่อฉีดเข้าช่องท้องหนูขาวสามารถลดกรดยูริคในเลือดได้ 66.45, 76.64 และ 82.57% และ 64.47% ตามลำดับ

Planta Med 2006;72:1262-7


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

สารสกัดจากลูกใต้ใบยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P450

Published สิงหาคม 24, 2011 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=257.

ย่อยข่าวงานวิจัย

สารสกัดจากลูกใต้ใบยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P450

เอนไซม์ cytochrome P450 (CYP-450) เป็นเอนไซม์ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางชีววิทยาหลายประการ (CYP-450 ยังเป็นเอนไซม์ที่ไปเมตาบอไลท์ สารก่อมะเร็งให้กลายเป็นสารกระตุ้นให้เกิดมะเร็งในที่สุด) การยับยั้ง CYP-450 จะมีผลกับการออกฤทธิ์ของยาที่ถูกเมตาบอไลท์ด้วยเอนไซม์ มีการทดลองผลของสารสกัดด้วยเมทานอลจากส่วนเหนือดินของลูกใต้ใบในหลอดทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP-450 ทุก isoforms (CYP1A1, CYP1A2, CYP2B1/2, CYP2E1, CYP1A, 2A, 2B, 2D และ 3A) โดยแปรผันตามความเข้มข้นของสารสกัด ความเข้มข้นของสารสกัดที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง CYP1A1 (7-ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD)), CYP1A2 (7-methoxyresorufin-O-demethylase (MROD)) และ CYP2B1/2 (7-pentoxyresorufin-O-depentylase (PROD)) 50% คือ 4.6, 7.725 และ 4.18 มคก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดยังออกฤทธิ์ยับยั้ง aniline hydroxylase (เป็นตัววัดของ CYP2E1) และ aminopyrine demethylase (เป็นตัววัดของ CYP1A, 2A, 2B, 2D และ 3A) ได้ 50% ด้วยความเข้มข้น 62.38 และ >1,000 มคก./มล.ตามลำดับ เมื่อศึกษาในสัตว์ทดลอง โดยให้หนูขาวกินสารสกัดเมทานอลจากส่วนเหนือดิน ขนาด 250 และ 750 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง ทุกวันนาน 15 วัน และถูกเหนี่ยวนำให้ระดับเอนไซม์ CYP-450 เพิ่มขึ้นด้วยการฉีด phenobarbitone ขนาด 60 มก./กก. เข้าช่องท้องในวันที่ 12 และต่อเนื่องนาน 4 วัน พบว่าสารสกัดทั้ง 2 ขนาดมีฤทธิ์ยับยั้ง CYP-450 จนระดับลดลงเกือบเท่าปกติ แต่ขนาดของสารสกัดที่เพิ่มขึ้น 3 เท่า คือ 750 มก./กก. ไม่ได้ทำให้ฤทธิ์ยับยั้ง CYP-450 เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

Biol Pharm Bull 2006;29(7):1310-3


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ลูกใต้ใบ

Published พฤษภาคม 28, 2010 by SoClaimon

สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด.

กลุ่มยาแก้ไข้ ลดความร้อน

ลูกใต้ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : phyllanthus amarus Schum & Thonn.

ชื่อสามัญ : Egg Woman

วงศ์ : Euphorbiaceae

ชื่ออื่น : มะขามป้อมดิน หญ้าใต้ใบ หญ้าใต้ใบขาว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก สูง 10 – 60 เซนติเมตร ทุกส่วนมีรสขม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ มีใบย่อย 23 – 25 ใบ ใบย่อยรูปขอบขนานแกมไข่กลับ ปลายใบมนกว้างโคนใบมนแคบ ขนาดประมาณ 0.40 X 1.00 เซนติเมตร ก้านใบสั้นมากและมีหูใบสีขาวนวลรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมเกาะติด 2 อัน ดอกแยกเพศ เพศเมียมักอยู่ส่วนโคน เพศผู้มักอยู่ส่วนปลายก้านใบ ดอกขนาดเล็กสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.08 เซนติเมตร ผลทรงกลมผิวเรียบสีเขียวอ่อนนวล ขนาดประมาณ 0.15 เซนติเมตร เกาะติดอยู่ที่ใต้โคนใบย่อย เมื่อแก่จะแตกเป็น 6 พู แต่ละพูจะมี 1 เมล็ด เมล็ดสีน้ำตาลรูปเสี้ยว 1/6 ของทรงกลม ขนาดประมาณ 0.10 เซนติเมตร

ส่วนที่ใช้ : ทั้งต้นสด

สรรพคุณ :
เป็นยาแก้ไข้ ลดความร้อน ขับปัสสาวะ

วิธีและปริมาณที่ใช้ :
นำต้นสด 1 กำมือ ต้มกับน้ำ 2 ถ้วยแก้ว เคี่ยวให้เหลือ 1 ½ ถ้วยแก้ว รับประทานครั้งละครึ่งถ้วยแก้ว

สารเคมี : Potassium, phyllanthin, hypophyllanthin

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและฤทธิ์ลดการอักเสบของลูกใต้ใบ

Published พฤษภาคม 25, 2010 by SoClaimon

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่านทางย่อยข่าวงานวิจัย. 05/09/03

เมื่อนำสารสกัดเมทานอลของส่วนที่อยู่เหนือดินของลูกใต้ใบมาทดสอบในขนาด 50, 200 และ 1,000 มก./กก. พบว่ายับยั้งการเกิดแผลซึ่งเหนี่ยวนำโดย absolute ethanol พบว่าอัตราการตายลดลง น้ำหนักกระเพาะเพิ่ม การเกิดแผลและเลือดออกในกระเพาะลดลง โดยกระบวนการออกฤทธิ์เกิดจากไปยับยั้ง glutathione ของเนื้อเยื่อบุกระเพาะ ทั้งสารสกัดด้วยน้ำและเมทานอลยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอาจเกิดจาก tannin

J Ethnopharmacol 2003;87:193-7

ผลการต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนและต้านการเกิด มะเร็งของลูกใต้ใบ

Published พฤษภาคม 24, 2010 by SoClaimon

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่านทางย่อยข่าวงานวิจัย. 29/11/02

ทดสอบคุณสมบัติต้านการเปลี่ยนแปลงยีนและต้านการเกิดมะเร็งของลูกใต้ใบ โดยวิธีbacterial preincubation mutationและในสัตว์ทดลองโดยวิธี alkaline elution สำหรับ DNA สายเดี่ยวในเซลล์ตับหนู น้ำสกัดของทั้งต้นต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนโดย 2-aminofluorene (AF2), 2-aminoanthracene(AA2) และ 4-nitroquinolone-1-oxide(4-NQO)ใน S.typhimuriumTA98และTA100 และใน E. coliWP2uvrA/pKM101ผลขึ้นอยู่กับขนาดของสารสกัด การยับยั้งของ N-ethyl-N-nitrosoguanidine (ENNG) เหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงของยีนใน S.typhimurium TA100 เท่านั้น สารสกัดมีฤทธิ์ต้าน 2-nitro-fluorene(2NF) และ sodium azide เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนกับ S.typhimurium TA98 และ TA100 วิเคราะห์โดยวิธีalkaline elution สารสกัดป้องกันการแตกของ DNA สายเดี่ยวซึ่งเกิดจาก DMN ในเซลล์ตับของหนู เมื่อให้สารสกัด30นาทีก่อนให้ DMN ชี้ให้เห็นว่าลูกใต้ใบมีคุณสมบัติต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนและต้านการเกิด มะเร็ง

Phytomedicine 2002;9(1):26-32.

สารสกัดลูกใต้ใบยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งตับ

Published พฤษภาคม 23, 2010 by SoClaimon

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่านทางย่อยข่าวงานวิจัย. 30/11/01

หลังจากทำให้หนูขาวเป็นมะเร็งตับด้วยการให้กินสาร เอน-ไนโตรโซไดเอทิลเอมีน (N-nitrosodiethylamine, NDEA) นาน 20 สัปดาห์แล้ว จึงให้สารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดิบลูกใต้ใบ ( Phyllanthus amarus Schum. ) ในขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 54 สัปดาห์ หรือจนสัตว์ทดลองตาย พบว่าสารสกัดลูกใต้ใบสามารถยืดอายุสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งตับโดยมีอายุ เฉลี่ย 52.2 + 2.3 สัปดาห์ ในขณะที่สัตว์ทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดมีอายุเฉลี่ย 33.7 + 1.6 สัปดาห์ สารสกัดลูกใต้ใบยังมีผลลดค่าทางชีวเคมีอื่นๆ เช่น ลดระดับเอนไซม์แกมม่า-กลูตามิล ทรานสเปปทิเดส ( gamma-glutamyl transpeptidase) ในซีรัม ลดระดับเอนไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอรเรส ( glutathione S-transferase) และลดระดับสารกลูตาไทโอน (glutathione) ในเนื้อเยื่อตับ

J Ethnopharmacol 2000; 73: 215-9

%d bloggers like this: