ลูกกุ้งกุลาดำ

All posts tagged ลูกกุ้งกุลาดำ

ผลของการควบคุมให้มีคลอเรลลาในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ ในระยะโพสท์ลาวา (พี5-พี15)

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006628&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สถาพร ดิเรกบุษราคม; ธิดา เพชรมณี; ชาญเดช วังสะวิบูลย์
ชื่อเรื่อง: ผลของการควบคุมให้มีคลอเรลลาในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ ในระยะโพสท์ลาวา (พี5-พี15)
Article title: Effect of maintaining Chlorella on postlarval (P5-P15) nursing of black tiger shrimp (Penaeus monodon fabricius)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 113
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, CHLORELLA, AQUACULTURE, POSTLARVAL STAGES, GROWTH, SURVIVAL, WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, คลอเรลลา, การอนุบาล, ลูกกุ้งกุลาดำ, ระยะโพสลาวา, บ่ออนุบาล, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: ศึกษาการควบคุมให้มีคลอเรลลาในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสท์ลาวา โดยทำการทดลองสองครั้ง ในแต่ละครั้งจะแบ่งการทดลองเป็นสองชุดการทดลอง ชุดการทดลองละสามซ้ำโดยให้ชุดแรกมีคลอเรลลาโดยมีคลอเรลลาอยู่ในช่วง 2*10**(6)-7*10**(6) เซลล์ต่อมิลลิลิตร ชุดที่สองไม่มีคลอเรลลา พบว่าอัตราการรอดของทั้งสองชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สำหรับการเจริญเติบโตของกุ้งที่อนุบาลในน้ำที่มีคลอเรลลามีการเจริญเติบโตที่แตกต่างจากกุ้งที่ไม่ได้เลี้ยงในคลอเรลลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ 1.225+-0.001 เซ็นติเมตรและ 1.019+-0.014 เซ็นติเมตรตามลำดับ และจากการสำรวจภายนอกไม่พบพาราไซด์จากการทดลองทั้งสองชุด และจากการทดสอบความเครียดโดยใช้ฟอร์มาลิน 100 ส่วนในล้านส่วน ไม่แตกต่างทางสถิติทั้งสองชุดการทดลองโดยชุดที่มีคลอเรลลาอัตราการรอด 98.66+-0.626 เปอร์เซ็นต์และในชุดที่ไม่มีคลอเรลลามีอัตราการรอด 98.10+-0.158 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทำการเก็บตัวอย่างเชื้อวิบริโอจากน้ำพบว่าปริมาณของเชื้อวิบริโอในกลุ่มที่มีคลอเรลลาและไม่มีคลอเรลลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนในด้านคุณภาพน้ำพบว่าช่วงแรกปริมาณ NO3, NH4 และ PO4 (30.2+-4.003, 7.85+-0.72 และ 2.799+-0.323 mg/l) จะมีค่ามากกว่าชุดที่ไม่มีคลอเรลลา เนื่องมาจากการใส่ปุ๋ยในน้ำเลี้ยงคลอเรลลาและในช่วงท้ายการทดลองพบว่าค่า BOD จะแตกต่างกัน (7.78+-5.405 mg/l ในชุดที่มีคลอเรลลา และ 4.36+-5.2 mg/l ในชุดที่ไม่มีคลอเรลลา)
หมายเลข: 006628 KC3604021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: