ลักษณะประจำพันธุ์

All posts tagged ลักษณะประจำพันธุ์

เปรียบเทียบลักษณะประจำพันธุ์และผลผลิตยาสูบเบอร์เล่ย์ 4 พันธุ์

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001874&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีชา ตรีเพชร
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบลักษณะประจำพันธุ์และผลผลิตยาสูบเบอร์เล่ย์ 4 พันธุ์
Article title: Comparison of characteristics and yield of four burley tobacco varieties
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 68
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, VARIETIES, AGRONOMIC CHARACTERS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบเบอร์เล่ย์, ลักษณะประจำพันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 001874 KC1701068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ลักษณะประจำพันธุ์บางอย่างของลิ้นจี่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001852&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ธวัชชัย ไชยตระกูลทรัพย์
ชื่อเรื่อง: ลักษณะประจำพันธุ์บางอย่างของลิ้นจี่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Some characteristics of Litchi chinensis Sonn. varieties in northern Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 46
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LITCHI CHINENSIS, VARIETIES, AGRONOMIC CHARACTERS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ลิ้นจี่, ลักษณะประจำพันธุ์, ความยาวของผล, ความยาวใบ, จำนวนกิ่งต่อช่อดอก, ความยาวก้านช่อผล, น้ำหนักเมล็ดต่อผล
หมายเลข: 001852 KC1701046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของมะละกอ 4 พันธุ์

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001840&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฉลองชัย แบบประเสริฐ; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; สิริกุล วะสี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของมะละกอ 4 พันธุ์
Article title: Study on some characters of 4 papaya (Carica papaya L.) varieties
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 34
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARICA PAPAYA, VARIETIES, AGRONOMIC CHARACTERS, FLOWERING, HEIGHT
ดรรชนี-ไทย: มะละกอ, พันธุ์, ลักษณะประจำพันธุ์, พันธุ์โกโก้, พันธุ์แขกดำ, พันธุ์สายน้ำผึ้ง, พันธุ์ LINE 10 SOLO, การออกดอก, ความสูง, เปอร์เซ็นต์น้ำตาล, ความแน่นเนื้อ
หมายเลข: 001840 KC1701034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพื่อหาข้าวต้านทานแล้ง

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001683&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บริบูรณ์ สมฤทธิ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพื่อหาข้าวต้านทานแล้ง
Article title: Screening rice varieties for drought resistance
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 50
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETIES, DROUGHT RESISTANCE, GROWTH, PLANTING, AGRONOMIC CHARACTERS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, พันธุ์ต้านทานแล้ง, การเจริญเติบโต, การปลูก, ลักษณะประจำพันธุ์
หมายเลข: 001683 KC1601050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

พันธุ์ข้าวไร่ของประเทศไทย

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001681&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พัธกุล จันทนมัฏฐะ
ชื่อเรื่อง: พันธุ์ข้าวไร่ของประเทศไทย
Article title: Upland rice varieties in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 48
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: UPLAND RICE, VARIETIES, AGRONOMIC CHARACTERS, PLANTING
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, พันธุ์, ลักษณะประจำพันธุ์, การปลูก
หมายเลข: 001681 KC1601048
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะต่างๆ ของลูกผสมกุหลาบไฮบริดที่พันธุ์บักการ่ากับพันธุ์นอริต้า

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001548&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สนั่น ขำเลิศ; สมเพียร เกษมทรัพย์; ณัฐยา สามพระยา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะต่างๆ ของลูกผสมกุหลาบไฮบริดที่พันธุ์บักการ่ากับพันธุ์นอริต้า
Article title: Study of various characteristic of Rosa hybrida Baccara x Norita progeny
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 55
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ROSA, HYBRIDS, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: กุหลาบ, พันธุ์ลูกผสม, ลักษณะประจำพันธุ์, ความสูง, ดอก
หมายเลข: 001548 KC1501055
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของเยอบีรา

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001547&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมเพียร เกษมทรัพย์; ลักขณา วรรธนวหะ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของเยอบีรา
Article title: Morphological studies of Gerbera
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 54
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GERBERA, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: เยอบีรา, พันธุ์, ลักษณะประจำพันธุ์
หมายเลข: 001547 KC1501054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มินท์ที่มีปลูกในประเทศไทย

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001381&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มิตรี ลักษณิยานนท์; ลักขณา พงศ์พงัน; ณรงค์ โฉมเฉลา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มินท์ที่มีปลูกในประเทศไทย
Article title: Study on varietal characteristics of mint grown in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 197-206
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA ARVENSIS, VARIETIES, PLANT ANATOMY
ดรรชนี-ไทย: มินท์, พันธุ์, ลักษณะประจำพันธุ์
หมายเลข: 001381 KC1401019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์โหระพา

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001106&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมทรง เล็กสกุล; ณรงค์ โฉมเฉลา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์โหระพา
Article title: Studies on the varieties of sweet basil (Ocimum basilicum)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 341-351
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OCIMUM BASILICUM, VARIETIES, PLANT COLLECTIONS, HYBRIDIZATION, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: โหระพา, พันธุ์, การรวบรวมพันธุ์, ลักษณะประจำพันธุ์, การผสมพันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 001106 KC1001043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เปรียบเทียบผลผลิตของยาสูบเวอร์ยิเนีย 10 พันธุ์

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000748&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมบูรณ์ ภักดี
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบผลผลิตของยาสูบเวอร์ยิเนีย 10 พันธุ์
Article title: Comparison of yield of ten flue-cured tobacco varieties
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on agricultural sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 71
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบเวอร์จิเนีย, ผลผลิต, พันธุ์, ลักษณะประจำพันธุ์
หมายเลข: 000748 KC0701022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: