รายได้

All posts tagged รายได้

ระบบการปลูกพืชแซมในสภาพพื้นที่ดอนที่อาศัยน้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001991&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; อภิชัย ธีรธร
ชื่อเรื่อง: ระบบการปลูกพืชแซมในสภาพพื้นที่ดอนที่อาศัยน้ำฝน
Article title: Intercropping under upland rainfed condition in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 7-7(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, ORYZA SATIVA, INTERCROPPING
อรรถาภิธาน-ไทย: ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, ORYZA SATIVA, การปลูกพืชแซม
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, ข้าวไร่, ระบบการปลูกพืชแซม, พื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝน, อัตราการปลูก, ผลผลิต, รายได้
หมายเลข: 001991 KC1801007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001988&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; เรวัต จิระสถาวร
ชื่อเรื่อง: การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน
Article title: Rainfed double cropping in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 4-4(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, CROPPING SYSTEMS, RAINFED FARMING, HIGHLANDS, YIELDS, INCOME, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, ระบบการปลูกพืช, การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน, ที่สูง, ผลผลิต, รายได้, ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, ระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง, พื้นที่ดอนใช้น้ำฝน, ผลผลิต, รายได้, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001988 KC1801004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตัดยอดอย่างเหมาะสมทำให้ซีซีเอสและรายได้เพิ่มขึ้น

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001730&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล; เกษม สุขสถาน
ชื่อเรื่อง: การตัดยอดอย่างเหมาะสมทำให้ซีซีเอสและรายได้เพิ่มขึ้น
Article title: Correct topping increases CCS and returns
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 96
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, PRUNING, YIELDS, QUALITY, VARIETIES, FARM INCOME
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, การตัดยอด, ผลผลิต, คุณภาพ, CCS, พันธุ์, รายได้
หมายเลข: 001730 KC1601097
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การพัฒนาบ้านชาวนา

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001414&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทยา วุฒิจำนงค์; เฉลิมชัย ห่อนาค; สมิทธิ์ คำเพิ่มพูล
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบ้านชาวนา
Article title: Farmer’s house development
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 489-498
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: E14-Development economics and policies
หมวดรอง: E50-Rural sociology and social security
ดรรชนี-ไทย: ชาวนา, บ้านพักอาศัย, การพัฒนา, ชีวิตประจำวัน, อาชีพ, รายได้
หมายเลข: 001414 KC1401052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบผลผลิตของลูกปลานิลและปลานิลสีแดงในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตัน

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004715&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสุทธิ์ ศรีชุมพวง; กำชัย ลาวัณยวุฒิ; สุจินต์ หนูขวัญ
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบผลผลิตของลูกปลานิลและปลานิลสีแดงในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตัน
Article title: Comparision on seed production of nile tilapia and red tilapia in 50 tons cement tanks
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 329-334
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS; ANIMAL BREEDING; FISH CULTURE; YIELDS; FARM INCOME
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, ปลานิลแดง, การเพาะพันธุ์, บ่อซีเมนต์, ผลผลิต, รายได้
หมายเลข: 004715 KC2704007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (อ่าง 1)

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004213&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สาธิต อภิลักษณมีวรรณ์; ประภาส พันธุ์อร่าม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (อ่าง 1)
Article title: Study on socio-economics status of fishermen in Sirikit Reservoir (Area I)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 471-481
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E50-Rural sociology and social security
หมวดรอง: M11-Fisheries production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHERMEN; SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT; WATER RESERVOIRS; FAMILIES; OCCUPATIONS; FISHERIES; MARKETING; INVESTMENT; INCOME
ดรรชนี-ไทย: ชาวประมง, สภาพเศรษฐกิจและสังคม, อ่างเก็บน้ำ, ครอบครัว, โครงสร้าง, อาชีพ, การทำประมง, เรือประมง, สินเชื่อเพื่อการประมง, การตลาด, การลงทุน, ผลตอบแทน, รายได้, เขื่อนสิริกิติ์
หมายเลข: 004213 KC2504049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Economics of intergrated fish farm production in the central plain, 1985

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004212&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สะเทื้อน ปิ่นน้อย
ชื่อเรื่อง: Economics of intergrated fish farm production in the central plain, 1985
Article title: Economics of intergrated fish farm production in the central plain, 1985
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 456-470
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: E20-Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS; PANGASIUS PANGASIUS; PUNTIUS GONIONOTUS; CHICKENS; SWINE; MIXED FARMING; ECONOMIC ANALYSIS; PRODUCTION COSTS; INCOME; SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, ปลาสวาย, ปลาตะเพียน, ไก่, สุกร, การเลี้ยงแบบผสมผสาน, เศรษฐศาสตร์การผลิต, ต้นทุน, รายได้, สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม, ภาคกลาง
หมายเลข: 004212 KC2504048
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003482&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณ หนูเกื้อ
ชื่อเรื่อง: การสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
Article title: Fisheries socio-economics in the vicinity of Ubolratana reservoir
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 251-257
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M01-Fisheries and aquaculture – General aspects
หมวดรอง: E50-Rural sociology and social security
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHERIES; WATER RESERVOIRS; SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT; SURVEYS; FISHERMEN; EQUIPMENT; FISHES; SPECIES; INCOME; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: การประมง, อ่างเก็บน้ำ, สภาวะทางเศรษฐกิจ, การสำรวจ, ชาวประมง, เครื่องจับปลา, ชนิดปลา, ปริมาณปลา, รายได้, เขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 003482 KC2304025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเกี่ยวกับผลเสียหายของการทำไร่เลื่อนลอย

Published กุมภาพันธ์ 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000070&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จุฑา กฤษณามระ
ชื่อเรื่อง: การทดลองเกี่ยวกับผลเสียหายของการทำไร่เลื่อนลอย
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 82-83
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
หมวดรอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLE CROPPING, LOSSES, SOIL WATER CONTENT, EROSION
ดรรชนี-ไทย: การทำไร่เลื่อนลอย, ผลเสียหาย, ความชื้นของดิน, ธาตุอาหารในดิน, การสูญเสียหน้าดิน, รายได้
หมายเลข: 000070 KC0101071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลประกอบการไตรมาส 2 ‘บินไทย’ขาดทุน 7 พันกว่าล้าน

Published สิงหาคม 12, 2011 by SoClaimon

12 สิงหาคม 2554, 03:37 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/193366.

Pic_193366

การบินไทย ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 45,559 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 5,959 ล้านบาท และมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 2,265 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากเงินสกุลยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาท จึงเป็นผลให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 7,874 ล้านบาท

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การขาดทุนในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นผลจากการที่ไตรมาส 2 เป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ซึ่งมีผู้โดยสารเดินทางน้อยกว่าปกติ ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) ของไตรมาส 2/2554 อยู่ในระดับร้อยละ 66.4 ประกอบกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันเครื่องบินเฉลี่ย (in to plane) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46.3 จากระดับ 95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงไตรมาส 2/2553 เป็น 139 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงไตรมาส 2/2554 ทำให้ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 5,569 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับการชดเชยจากการประกันความเสี่ยงน้ำมันในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 430 ล้านบาทก็ตาม

อีกทั้งยังมีการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค ยุโรป จากทั้งสายการบินชั้นนำอื่นๆ (Premium Airline) และสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carrier) ทำให้มีขีดจำกัดในการปรับราคาค่าโดยสาร ประกอบกับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญ ส่งผลให้ผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศไทยและการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ลดลง

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2/2554 สถานการณ์ในประเทศมีความสงบ จึงทำให้มีจำนวนผู้โดยสารในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารวัดจากจำนวนผู้โดยสาร – กิโลเมตร (Revenue Passenger– Kilometer / RPK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ส่งผลให้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) ของไตรมาส 2/2554 อยู่ในระดับร้อยละ 66.4 สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 64.6 ในขณะที่ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Revenue Freight Ton – Kilometer / RFTK) ลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ส่วนผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2554 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554) บริษัทฯ ขาดทุนจากการดำเนินงาน 1,847 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 5,623 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 7,256 ล้านบาท หรือขาดทุน 3.32 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งกำไรสุทธิ 11,973 ล้านบาท หรือกำไร 7.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 8,788 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มี EBITDA เท่ากับ 9,775ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 4,433 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2554 การบรรทุกผู้โดยสารดีขึ้นมาก ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารวัดจากจำนวนผู้โดยสาร – กิโลเมตร (Revenue Passenger– Kilometer / RPK) อยู่ในระดับ 5,234 ล้านคน – กิโลเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 25 ซึ่งนับว่าเป็นเดือนกรกฎาคม ที่มีอัตราส่วนการบรรทุกและปริมาณการขนส่งผู้โดยสารดีที่สุดในรอบ 4 ปี โดยมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยร้อยละ 77.3

นอกจากนี้ อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางบินที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เส้นทางบินในภูมิภาค (Regional Route) มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 74.4 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 6.8 เส้นทางบินยุโรป (European Route) มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 79.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 31.7- เส้นทางบินทิศเหนือ (Northern Route) เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น มีอัตราการส่วนบรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 77.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 8.1- เส้นทางบินอินโดจีน (Indochina Route) เช่น เวียดนาม ฮานอย พนมเปญ เป็นต้น มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 77.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 17.05- เส้นทางบินในตะวันออกกลาง (Middle East Route) มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 83.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 13 เส้นทางบินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 79.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 18.9- เส้นทางบินแอฟริกา (African Route) มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 81.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 35.6- เส้นทางบินภายในประเทศ (Domestic Route) มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 78.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2554 ร้อยละ 25.1

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 283,028 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 13,530 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 216,662 ล้านบาท ลดลง 3,514 ล้านบาท โดยมีภาระหนี้สินสุทธิ (Net Interest Bearing Debt) 120,254 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 66,366 ล้านบาท ทำให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Net Interest Bearing Debt to Equity ratio) เท่ากับ 1.81 เท่า สำหรับสภาพคล่องในไตรมาส 2 และรอบครึ่ง ปีแรกของปี 2554 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียน รวมวงเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Credit Line) เท่ากับร้อยละ 20.6 ของรายได้

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 12 สิงหาคม 2554, 03:37 น.
%d bloggers like this: