ราคา

All posts tagged ราคา

ยูเอ็นชี้’ประชานิยม’ดันราคาอาหารในไทยพุ่ง 5%

Published พฤษภาคม 12, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/259691

11 พฤษภาคม 2555, 19:42 น.

Pic_259691

สหประชาชาติ เตืิอนราคาอาหารที่แพงขึ้นในไทยและเอเชียแปซิฟิก กำลังส่งผลกระทบเป็นปัญหาสังคมในวงกว้าง คาดราคาอาหารในไทยจะพุ่งถึง 5% ในปีนี้ จากผลพวงนโยบายประชานิยมเพิ่มรายได้ และจากภัยธรรมชาติ…

สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ ยูเนสแค็ป (UNESCAP) เตือนว่า การเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร ที่ปรากฏให้เห็นในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กำลังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนที่อ่อนแอ และอาจนำไปสู่ปัญหาสังคมที่รุนแรงในระยะยาว

จากการประเมินของยูเนสแค็ป พบว่า การพุ่งขึ้นของราคาอาหารที่มาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2553 ทำให้ประชากรกว่า 19 ล้าน 4 แสนคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญกับภาวะอดอยาก สำหรับในประเทศไทย มีการคาดการณ์กันล่วงหน้าว่า ราคาอาหารในประเทศจะเพิ่มขึ้นราว 5% ในปีนี้ อันเป็นผลมาจากนโยบายประชานิยมในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้

ทั้งนี้ ได้แนะนำการรับมือกับการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารในระยะยาว โดยประเทศไทยควรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและการปฏิวัติเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมด้วย องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและหลากหลาย ภายใต้การอุดหนุนเงินทุนเรื่องปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
  • 11 พฤษภาคม 2555, 19:42 น.

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรวูบจับตาเดือนหน้ายังลดต่อเนื่อง

Published พฤษภาคม 5, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/5360

วันอังคาร ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : ราคาสินค้าเกษตรดัชนีสินค้าเกษตร
นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 155.42 ลดลงจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วร้อยละ 8.39 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.37
ทั้งนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนมีนาคม จำแนกตามกลุ่มสินค้าเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเดือนที่ผ่านมาของก่อนหน้านี้ โดยสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.57 กลุ่มไม้ผล ดัชนีราคาลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 13.01 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 1.35 กลุ่มพืชผัก ดัชนีราคาสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 29.03 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 6.04  กลุ่มพืชน้ำมัน ดัชนีราคาสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.40 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.31 กลุ่มพืชไม้ดอก ดัชนีราคาสูงขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 90.74 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 101.30 กลุ่มปศุสัตว์ ดัชนีราคาลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 13.96 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 8.93 กลุ่มประมง ดัชนีราคาลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.27 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.52นายธีระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรเดือนมีนาคมอยู่ที่ 110.30 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมของปีที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 0.28 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อและไข่ไก่ และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตสูงขึ้นร้อยละ 2.53 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมันในเดือนเมษายน 2555 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม

ตั้ง”วอร์รูม”คุมราคาสินค้า

Published พฤษภาคม 5, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/257983

5 พฤษภาคม 2555, 05:15 น.

Pic_257983

นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าคาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติระบบการทำงานวอร์รูม ติดตามราคาสินค้า โดยจะจัดทำรายการสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชน 50 รายการ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช เนื้อหมู ไข่ไก่ สบู่ ผงซักฟอก อาหารสำเร็จรูป ซึ่งจะมีระบบติดตามการขึ้นลงของราคาสินค้าทั้งหมดตลอดเวลา พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเป็นรายสินค้า ประมาณ 10 คน คนละ 5 รายการ เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ขณะเดียวกัน จะมีมาตรการดูแลไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับราคาขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้มีรายได้น้อย แต่หากสินค้ารายการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาขึ้น ภาครัฐก็จะมีมาตรการมารองรับ โดยจะมีการรายงานกันทุกสัปดาห์ให้ประชาชนรับทราบ ว่า สินค้าแต่ละรายการมีการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณอย่างไร สินค้าขาดแคลนหรือไม่ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน เช่น สินค้าขาดแคลนก็ต้องหาทางเพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อไม่ให้ราคาขยับขึ้น นอกจากนี้ จะนำข้าวในสต๊อกรัฐบาลที่รับจำนำไว้ส่วนหนึ่งมาผลิตเป็นข้าวถุงจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับโครงการร้านถูกใจ คาดว่าจะช่วยลดความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่ง

“ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับโจทย์จากนายกรัฐมนตรี ให้ไปดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชน โดยมีแผนบริหารทั้งในระยะสั้น ระยะกลางเพื่อดูแลไม่ให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นเกินที่ควรจะเป็น ส่วนกรณีที่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นได้ ในแผนการบริหารงานจะต้องมีระบบ มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ”.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 5 พฤษภาคม 2555, 05:15 น.

คลอด 4 มาตรการคุมราคาไข่ เผยล้นตลาดหนักวันละ 3 ล.ฟอง ป้องกันราคาหน้าฟาร์มต่ำกว่าทุน

Published เมษายน 8, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/2840

วันพฤหัสบดี ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2555, 08.44 น.

tags : ก.เกษตรฯราคาไข่ไก่,

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานว่า จากข้อมูลปริมาณการนำเข้าพันธุ์ไก่ไข่ของผู้ประกอบการทั้ง 22 รายในปี 2554 พบว่ามีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จริงจำนวน 585,844 ตัว จากแผนการนำเข้า 700,632 ตัว และนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่จำนวน 5,172 ตัว ขณะที่แผนการนำเข้าในปี 2555 ผู้ประกอบการเสนอนำเข้าทั้งหมดจำนวน 712,372 ตัว และและนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 5,200ตัว โดยขณะนี้ได้มีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เข้าเลี้ยงแล้วจำนวน 111,630 ตัว ดังนั้น ในปี 2555 หากมีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จริงตามแผนจะส่งผลทำให้ปริมาณไข่ไก่เฉลี่ยทั้งปีสูงถึง 40.7 ล้านฟอง/วัน ขณะที่สถานการณ์ผลผลิตไก่ไข่ปัจจุบันพบว่า มีผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ 31 – 32 ล้านฟอง/วัน จากปริมาณการบริโภคไข่ไก่ภายในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 28 – 29 ล้านฟอง/วัน คิดเป็นผลผลิตส่วนเกินอยู่ประมาณ 3 ล้านฟอง/วัน

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาไข่ไก่ของเกษตรกร โดยแบ่งเป็น 4 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.การขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำเข้าพันธุ์ไก่ไข่เสนอแผนการผลิต แผนการตลาดและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเมื่อเกิดภาวะวิกฤติผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ 2. การควบคุมปริมาณนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ให้สอดคล้องกับตลาด โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์เรียกประชุมผู้ประกอบการนำเข้าพันธุ์ไก่ไข่ทั้ง 22 ราย เพื่อรับทราบสถานการณ์ หากมีการนำเข้าปริมาณพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ตามแผนนำเข้าปี 2555 จะส่งผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ที่จะล้นตลาดและราคาไข่ไก่ในประเทศ ขณะเดียวกัน ทางกรมปศุสัตว์จะมีการแจ้งข้อมูลการนำเข้าและปริมาณผลผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการ 3. ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงก่อนกำหนดตามระยะเวลาที่เหมาะสม และ 4. การรณรงค์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้บริโภคถึงประโยชน์ในการบริโภคไข่ไก่ เพื่อเพิ่มเป้าหมายการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 200 ฟอง/คน/ปี จากในปัจจุบันอยู่ที่ 178 ฟอง/คน/ปี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินการดังกล่าว

นายยุคล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในปัจจุบันนั้น ราคาซื้อขายหน้าฟาร์มของเกษตรกรอยู่ที่ 2.10 บาท/ฟอง ขณะที่ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเฉลี่ยอยู่ที่ 2.60 บาท/ฟอง โดยราคาพันธุ์สัตว์ขณะนี้ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง ได้แก่ พันธุ์สัตว์ลูกไข่ไก่ตัวละ 7บาท ไก่ไข่สาวตัวละ 93 บาท ดังนั้น ส่วนต่างด้านราคาขายของเกษตรกรและต้นทุนการผลิตนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอข้อมูลให้กระทรวงพาณิชย์รับทราบเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างด้านราคาที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรโดยเร่งด่วนต่อไป

เปรียบเทียบผลผลิตและราคาของยาสูบประเภทที่บ่มไอร้อนโดยใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ในดินปลูกยาสูบที่มีฟอสเฟตในระดับสูง

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001129&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พูนสวัสดิ์ สายน้ำตาล
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบผลผลิตและราคาของยาสูบประเภทที่บ่มไอร้อนโดยใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่างๆ ในดินปลูกยาสูบที่มีฟอสเฟตในระดับสูง
Article title: Effect of phosphate fertilizers on yield and price of flue cured tobacco grown in soil of high phosphate content
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 575
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, PHOSPHATE FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS, PRICES
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, ปุ๋ยฟอสเฟต, อัตราการใส่ปุ๋ย, ผลผลิต, ราคา
หมายเลข: 001129 KC1001066
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาถึงอุตสาหกรรมยางธรรมชาติโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000727&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรัตน์ วายากูล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาถึงอุตสาหกรรมยางธรรมชาติโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย
Article title: Study of the natural rubber with special reference to Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 3-4
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: E21-Agro-industry
ดรรชนี-ไทย: ยางธรรมชาติ, อุตสาหกรรมยาง, ราคา, การแข่งขัน, การตลาด, คุณภาพ
หมายเลข: 000727 KC0701001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาต้นทุนการผลิตลูกปลาสวายต่อ 1 ตัว

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003210&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สาคร จันทรา; ชัยศิริ ศิริกุล
ชื่อเรื่อง: ศึกษาต้นทุนการผลิตลูกปลาสวายต่อ 1 ตัว
Article title: Study on capital productivity of Pangasius sutchi per one fish
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 363-370
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS; PRODUCTION COSTS; YIELDS; CAPITAL PRODUCTIVITY; PRICES
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, ต้นทุนการผลิต, ผลผลิต, ราคา
หมายเลข: 003210 KC2204038
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เปรียบเทียบคุณภาพใบยาเบอร์เล่ย์ที่เก็บบ่มด้วยวิธีต่างกัน

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000503&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีชา ตรีเพชร
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบคุณภาพใบยาเบอร์เล่ย์ที่เก็บบ่มด้วยวิธีต่างกัน
Article title: Priming tests with burley tobacco
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 143
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: J15-Handling, transport, storage and protection of non-food or non-feed agricultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TOBACCO, HARVESTING, POSTHARVEST PHYSIOLOGY, RIPENING, YIELDS, PRICES
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, ใบยา, พันธุ์เบอร์เลย์, การเก็บเกี่ยว, การบ่ม, ผลผลิต, ราคา
หมายเลข: 000503 KC0501036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อนาคตของยางธรรมชาติในประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000172&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิศ ปัณยาลักษณ
ชื่อเรื่อง: อนาคตของยางธรรมชาติในประเทศไทย
Article title: Future trends of para rubber production in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 158-164
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: E70-Trade, marketing and distribution
ดรรชนี-ไทย: ยางธรรมชาติ, ปริมาณการผลิต, คุณภาพ, ราคา
หมายเลข: 000172 KC0201030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

อีโต้มอญ ทรัพยากรที่ถูกทอดทิ้ง

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000153&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จินดา เทียมเมธ
ชื่อเรื่อง: อีโต้มอญ ทรัพยากรที่ถูกทอดทิ้ง
Article title: Dolphin fish Coryphaena hippurus Linn. an addition to the list of fishes of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 72-84
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: L40-Animal structure
หมวดรอง: L60-Animal taxonomy and geography
M11-Fisheries production
ดรรชนี-ไทย: อีโต้มอญ, ปลาทะเล, ลักษณะทางสรีรวิทยา, การจำแนก, นิเวศวิทยา, การทำประมง, การซื้อขาย, ราคา
หมายเลข: 000153 KC0201011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: