ราก

All posts tagged ราก

การศึกษารากที่มีความสามารถในการดูดธาตุอาหารของข้าวโพดพันธุ์ไพรด์อาร์-102 ทานตะวันพันธุ์คราสโนดาเรทส์ ข้าวฟ่างพันธุ์ไพร์ด เอ๊ก 400410 ถั่วเหลืองพันธุ์พอร์เทจและถั่วฟาบาบีนพันธุ์แอคเคอร์เพิร์ล โดยใช้ธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-32 และธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-33

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001862&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิตติวรรณ มหิสรากุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษารากที่มีความสามารถในการดูดธาตุอาหารของข้าวโพดพันธุ์ไพรด์อาร์-102 ทานตะวันพันธุ์คราสโนดาเรทส์ ข้าวฟ่างพันธุ์ไพร์ด เอ๊ก 400410 ถั่วเหลืองพันธุ์พอร์เทจและถั่วฟาบาบีนพันธุ์แอคเคอร์เพิร์ล โดยใช้ธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-32 และธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-33
Article title: Root activity studies of pride R-102 corn, Krasnodarets sunflower, Pride X 4004 a sorghum, Portage soybean and Acker Perle fababean using a dual labelled system of 32P and 33P
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 56
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F61-Plant physiology – Nutrition
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, SORGHUM BICOLOR, GLYCINE MAX, VICIA FABA, PHOSPHORUS, ROOTS, NUTRIENT UPTAKE, YIELDS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วฟาบาบีน, ธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-32, ธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส-33, ราก, การดูดธาตุอาหาร, ผลผลิต, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001862 KC1701056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษา endomycorrhizae ของรากข้าวโพดในประเทศไทย

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001718&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โพยม ทองมีอาคม; จรัญ เจตนะจิตร; พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษา endomycorrhizae ของรากข้าวโพดในประเทศไทย
Article title: Studied on the endomycorrhizal fungi of corn root in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 84
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, ROOTS, FUNGI, NUTRIENT UPTAKE, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ราก, ENDOMYCORRHIZA, เชื้อรา, การดูดธาตุอาหาร
หมายเลข: 001718 KC1601085
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ไส้เดือนฝอยที่พบกับไม้ผลบางชนิดในประเทศไทย

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000985&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมชาย กันหลง; สนอง ผลเจริญ
ชื่อเรื่อง: ไส้เดือนฝอยที่พบกับไม้ผลบางชนิดในประเทศไทย
Article title: Nematoder associated with some fruit trees in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 388
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NEPHELIUM LAPPACEUM, LITCHI CHINENSIS, DIMOCARPUS LONGAN, PLANT NEMATODES, SURVEYS, ROOTS, SOIL, SPECIES
ดรรชนี-ไทย: เงาะ, ลำไย, ลิ้นจี่, ไส้เดือนฝอย, การสำรวจ, ราก, ดิน, ชนิด
หมายเลข: 000985 KC0901075
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000639&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รัศมี นามวงศ์; ถวัลย์ บุญสิทธิ์; ประเสริฐ โพธิปักษ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด
Article title: Experiment on the use of root hormone with cutch stumps
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 38
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STUMPS, HORMONES, PLANT GROWTH SUBSTANCES, ROOTS, SURVIVAL, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: สีเสียด, ฮอร์โมนเร่งราก, ราก, เหง้า, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000639 KC0601021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของแคลเซี่ยมที่ให้ทางรากต่อการงอกของเกษรตัวผู้ที่เพาะเทียมของต้นเทียนและของแตงกวา

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000269&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพโรจน์ ผลประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของแคลเซี่ยมที่ให้ทางรากต่อการงอกของเกษรตัวผู้ที่เพาะเทียมของต้นเทียนและของแตงกวา
Article title: Influence of calcium supply to the root zone upon the pollen germination in vitro culture in balsam and cucumber
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 4-5
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: IMPATIENS, CUCUMIS SATIVUS, CALCIUM, ROOTS, GERMINATION, POLLEN, ANTHER CULTURE, IN VITRO CULTURE
ดรรชนี-ไทย: ต้นเทียน, แตงกวา, แคลเซียม, การเพาะเกสร, ราก, เกสรตัวผู้, การงอก
หมายเลข: 000269 KC0301003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของอุณหภูมิของรากต่อการเคลื่อนที่ของคาร์บอน -14 ในต้นเป๊ปเปอร์มินท์และถั่วเหลือง

Published กุมภาพันธ์ 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000145&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรียา จันทรเวคิน
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอุณหภูมิของรากต่อการเคลื่อนที่ของคาร์บอน -14 ในต้นเป๊ปเปอร์มินท์และถั่วเหลือง
Article title: Effect of root temperature on translocation of Carbon -14 photosynthesis in peppermint and soybean plant
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 12-24
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: F61-Plant physiology – Nutrition
หมวดรอง: F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA PIPERITA, GLYCINE MAX, CARBON, ROOTS, TEMPERATURE, TRANSLOCATION
ดรรชนี-ไทย: เป๊ปเปอร์มินท์, ถั่วเหลือง, คาร์บอน-14, ราก, อุณหภูมิ
หมายเลข: 000145 KC0201003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สาร Stemoninine จากรากหนอนตายหยากสามารถยับยั้งอาการไอได้

Published สิงหาคม 24, 2011 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=258.

ย่อยข่าวงานวิจัย

สาร Stemoninine จากรากหนอนตายหยากสามารถยับยั้งอาการไอได้

สารสกัด bisdehydrostemoninine จากรากหนอนตายหยาก เมื่อฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูตะเภาในขนาด 50, 70, และ 100 มก./กก. หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที ให้หนูทุกกลุ่มได้รับกรดซิตริก ความเข้มข้น 0.5 โมล์ พ่นเป็นเวลา 8 นาที ด้วยอัตราความเร็ว 0.5 มล./นาที จากนั้นทำการบันทึกอาการไอของหนูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ใช้ยามาตรฐาน codeine phosphate (ขนาด 30 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้อง) ซึ่งพบว่าสารสกัด bisdehydrostemoninine ในขนาด 100 มก./กก. สามารถยับยั้งการไอได้ 90% ซึ่งใกล้เคียงกับยามาตรฐาน codeine phosphate และพบว่าขนาดที่สามารถยับยั้งการไอได้ครึ่งหนึ่งของสารสกัดดังกล่าว (ED50) มีค่าเท่ากับ 188ฑ13 ไมโครโมล/กก. เมื่อฉีดเข้าทางช่องท้อง ซึ่งจากผลการศึกษาสรุปได้ว่าสารสกัด bisdehydrostemoninine จากรากหนอนตาย หยากสามารถพัฒนาเป็นยาต้านการไอได้

J Nat Prod 2006;69:1051-4


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
%d bloggers like this: