รังไข่

All posts tagged รังไข่

การวางไข่ของปลาครูเชี่ยนคาร์พจากผลการฉีดด้วย puberogen

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001009&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทย์ ธารชลานุกิจ
ชื่อเรื่อง: การวางไข่ของปลาครูเชี่ยนคาร์พจากผลการฉีดด้วย puberogen
Article title: Effect of puberogen on ovulation of crucian carp, Carassius carassius (L.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 473-475
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARASSIUS, HORMONES, INJECTION, APPLICATION RATES, OVIPOSITION, OVARIES, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลา CRUCIAN CARP, CARASSIUS CARASSIUS, PUBEROGEN, ฮอร์โมน, อัตราการใช้, รังไข่, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 001009 KC0901099
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการพัฒนาการของรังไข่กุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005151&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประภาศิริ ศรีโสภาภรณ์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; วีระชัย สิงหนิยม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการพัฒนาการของรังไข่กุ้งกุลาดำ
Article title: Oogenesis of giant tiger prawn (Penaeus monodon, Fabricius)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2534
Source title : Proceedings of the 29th Kasetsart University annual conference: Animals, Veterinary Medicine, Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2534
หน้า: หน้า 445-453
จำนวนหน้า: 574 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2534)
หมวดหลัก: L52-Animal physiology – Growth and development
หมวดรอง: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; OOGENESIS; DEVELOPMENT STAGES; ULTRASTRUCTURE
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, รังไข่, การพัฒนาการ, จุลกายวิภาคศาสตร์
หมายเลข: 005151 KC2904001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาชนิด การแพร่กระจายและฤดูวางไข่ของปลาในแม่น้ำแม่กลอง

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004932&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทนา ดวงสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิด การแพร่กระจายและฤดูวางไข่ของปลาในแม่น้ำแม่กลอง
Article title: Studies on species, distribution and spawning season of fishes in the Maeklong river
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 – 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2533
หน้า: หน้า 467-478
จำนวนหน้า: 629 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2533)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: L53-Animal physiology – Reproduction
L60-Animal taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; SPECIES; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; SEASONS; OVIPOSITION; SEX RATIO; DIMENSIONS; OVARIES; GROWTH; FERTILITY; RIVERS; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลา, ชนิด, การแพร่กระจาย, ฤดูวางไข่, อัตราส่วนเพศ, ขนาด, รังไข่, การเจริญเติบโต, ถุงน้ำเชื้อ, ความดกของไข่, แม่น้ำแม่กลอง
หมายเลข: 004932 KC2804002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาชีวประวัติปลาสร้อยขาวในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003186&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธราพันธ์ วัฒนะมหาตม; ไพบูลย์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชีวประวัติปลาสร้อยขาวในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
Article title: History of life Pla Soi Khao (Cirrhinus jullieni) in Kaeng Lerng Charn irrigation tank
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 93-96
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CIRRHINUS, LIFE CYCLE, FEEDS, OVARIES, MALES, DIMENSIONS, WEIGHT, WATER RESERVOIRS
ดรรชนี-ไทย: ปลาสร้อยขาว, ชีวประวัติ, อาหาร, รังไข่, อวัยวะเพศผู้, ขนาด, น้ำหนัก, อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
หมายเลข: 003186 KC2204014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมของปลากุเรา

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003187&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดุสิต ตันวิไลย; ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร; พุทธ แซ่ลิ่ม; พูนสิน พานิชสุข
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมของปลากุเรา
Article title: Study on some biological aspects and behavior of four finger threadfin Eleutheronema tetradactylum (Shaw)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 97-113
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ELEUTHERONEMA; LIFE CYCLE; BEHAVIOUR; SEX RATIO; OVARIES; WEIGHT
ดรรชนี-ไทย: ปลากุเรา, ชีวประวัติ, พฤติกรรม, อัตราส่วนเพศ, ไข่ปลา, รังไข่, ถุงน้ำเชื้อ, น้ำหนัก
หมายเลข: 003187 KC2204015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ทายวัยหมดประจำเดือนได้ช่วยให้สตรีหาฤกษ์ของการมีครอบครัว

Published กรกฎาคม 6, 2010 by SoClaimon

30 มิถุนายน 2553, 12:00 น.

ผ่านทางทายวัยหมดประจำเดือนได้ช่วยให้สตรีหาฤกษ์ของการมีครอบครัว – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_92715

หมอใกล้จะสามารถทาย ด้วยการตรวจเลือดได้ว่า สตรีคนไหนจะหมดประจำเดือนเมื่ออายุเท่าใดอย่างแม่นยำได้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิงในอนาคต จะวางแผนชีวิตได้ว่าควรจะมีครอบครัวเมื่อใด

ดร.ฟา หิเมห์ ราเมซานี เทหะรานี มหาวิทยาลัยแพทย์ชาอิด เบเฮชติ แห่งอิหร่าน หัวหน้านักวิจัย ได้พบวิธีในการศึกษากับสตรีอิหร่าน 266 คน มานาน 12 ปี โดยการตรวจวัดระดับของฮอร์โมนที่มีชื่อว่า “เอเอ็มเอช” ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมถุงเล็กๆ ซึ่งพัฒนาไข่ขึ้นมาในรังไข่

ในการศึกษา ได้พบว่า กำหนดเวลาที่ทายกับกำหนดเวลาจริง ยังคลาดเคลื่อนกันอยู่มากระหว่าง 1 ไตรมาสกับนานสุดถึง 3-4 ปี ดังนั้น หัวหน้าคณะศึกษาจึงกำลังพยายามให้มีการทดสอบขนาดใหญ่กว่านี้ขึ้น.

%d bloggers like this: