ระยะเวลา

All posts tagged ระยะเวลา

แคบหมูเทียม

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002031&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์; วารุณี วารัญญานนท์; สมชาย ประภาวัต; ประดิษฐ์ ครุวัณณา
ชื่อเรื่อง: แคบหมูเทียม
Article title: Kap Mou Tiem
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 45
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, SNACK FOODS, SOYFOODS, PRODUCTION, DRYING, TEMPERATURE, TIME, QUALITY, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: แคบหมูเทียม, เต้าหู้, การผลิต, การอบ, อุณหภูมิ, ระยะเวลา, คุณภาพ, คุณค่าทางโภชนาการ
หมายเลข: 002031 KC1801047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระยะเวลาการตัดแต่งกิ่งที่มีต่อการออกดอกและติดผลของท้อพันธุ์ Flordabelle

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001996&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; นิรันดร์ จันทวงศ์
ชื่อเรื่อง: ระยะเวลาการตัดแต่งกิ่งที่มีต่อการออกดอกและติดผลของท้อพันธุ์ Flordabelle
Article title: Effects of time of pruning on flowering and fruit setting of Prunus persica var. Flordabelle
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 12
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, PRUNING, TIME, FLOWERING, FRUITING
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, พันธุ์ FLORDABELLE, การตัดแต่งกิ่ง, ระยะเวลา, การออกดอก, การติดผล
หมายเลข: 001996 KC1801012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระยะเวลาการชักนำให้ใบร่วงต่อการออกดอกและการติดผลของท้อพันธุ์ Flordared

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001995&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; นิรันดร์ จันทวงศ์
ชื่อเรื่อง: ระยะเวลาการชักนำให้ใบร่วงต่อการออกดอกและการติดผลของท้อพันธุ์ Flordared
Article title: Effects of time of defoliation on flowering and fruit setting of Prunus persica var. Flordared
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 11
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, ETHEPHON, PARAQUAT, DEFOLIATION, TIME, FLOWERING, FRUITING
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, ETHEPHON, PARAQUAT, พันธุ์ FLORDARED, การชักนำให้ใบร่วง, ระยะเวลา, การออกดอก, การติดผล
หมายเลข: 001995 KC1801011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของระยะเวลาการระบายน้ำและการให้น้ำที่มีต่อผลผลิตของลูกข้าว

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001521&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิชาญ วอทอง
ชื่อเรื่อง: ผลของระยะเวลาการระบายน้ำและการให้น้ำที่มีต่อผลผลิตของลูกข้าว
Article title: Effect of time of drainage and time of rewatering on the yield of ratoon rice
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 28
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P11-Drainage
หมวดรอง: F06-Irrigation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, RATOONS, DRAINAGE, WATERING, TIME, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ลูกข้าว, การระบายน้ำ, การให้น้ำ, ระยะเวลา, ผลผลิต
หมายเลข: 001521 KC1501028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006456&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วราห์ เทพาหุดี; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
Article title: Degradation and effect of formalin on planktons and water quality in Penaeus monodon Fabricius cultured ponds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 87-95
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANKTON; PENAEUS MONODON; FORMALDEHYDE; DEGRADATION; DURATION; WATER QUALITY; PH; OXYGEN; SALINITY; ALKALINITY; TEMPERATURE; PONDS
ดรรชนี-ไทย: ฟอร์มาลิน, กุ้งกุลาดำ, แพลงตอน, น้ำ, การสลายตัว, ระยะเวลา, ผลกระทบ, ปริมาณ, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาการสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อปริมาณแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา พบว่าฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้น 30 ppm หลังจากใส่ลงไปในบ่อขณะที่มีการเปิดเครื่องให้อากาศเต็มที่ตลอดเวลาจนถึง 48 ชั่วโมงแรก ยกเว้นในช่วงหว่านอาหารจึงจะปิดเครื่องให้อากาศ ฟอร์มาลินจะสลายตัวหมดภายในเวลา 36 ชั่วโมง ฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้น 30 ppm มีผลทำให้ปริมาณแพลงก์ตอนออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง และปริมาณแอมโมเนียลดลงใน 48 ชั่วโมงแรก จากผลการศึกษาในขณะที่ใช้ฟอร์มาลินควรจะเปิดเครื่องให้อากาศอย่างเต็มที่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการลดลงของปริมาณออกซิเจน นอกจากนั้นควรมีการเติมวัสดุปูนลงไปในบ่อเพื่อเพิ่มค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่ในระดับที่ปกติ ในกรณีฉุกเฉินถ้าปริมาณออกซิเจนลดต่ำลงมากคือต่ำกว่า 3 ppm อาจจะต้องมีการเติมน้ำเข้าบ่อ
หมายเลข: 006456 KC3504011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006454&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธงชัย ศีลอุดม; บรรจง เทียนส่งรัศมี
ชื่อเรื่อง: แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20
Article title: New feeding concept for sustainable shrimp culture beyond the year 2000
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 68-77
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; FEEDING SYSTEMS; FEEDING FREQUENCY; FEEDING LEVEL; FEED CONVERSION EFFICIENCY; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การเลี้ยงในบ่อดิน, การให้อาหาร, พฤติกรรมการกินอาหาร, ระยะเวลา, จำนวนครั้ง, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, ต้นทุนค่าอาหาร
บทคัดย่อ: การให้อาหารตามแนวความคิดใหม่ เป็นการให้อาหารตามพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งและความสามารถในการกินอาหารของกุ้งบนพื้นฐานความจริงที่ว่า กุ้งตัวหนึ่งจะกินอาหารไม่เกิน 3 เม็ดในเวลา 2 ชั่วโมง ในระยะ 15 วันแรกลูกกุ้งส่วนใหญ่จะกินอาหารธรรมชาติที่มีอุดมสมบูรณ์ในบ่อ แต่จะให้อาหารเม็ดสองเวลาที่เวลา 06.00 น.และเวลา 18.00 น.เป็นอาหารเสริมและเพื่อหัดให้กุ้งคุ้นเคยกับอาหารเม็ด หลังจาก 15 วันจะให้อาหารตามความสามารถในการกินอาหารของกุ้งโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากยออาหาร ระยะนี้จะให้อาหารวันละ 6 เวลาคือ ที่เวลา 06.00 น. 10.00 น. 14.00 น. 18.00 น. 22.00 น. และ 02.00 น. การให้อาหารแบบใหม่มีประสิทธิภาพในการใช้อาหารสูงถึงร้อยละ 78 ขณะที่การให้อาหารแบบเดิมมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 59 สำหรับบ่อขนาด 3 ไร่ที่ปล่อยกุ้งในอัตรา 30 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน จะสามารถประหยัดปริมาณอาหารได้มากกว่าร้อยละ 19 หรือคิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 21,000 บาท/รุ่น สามารถผลิตกุ้งได้ 1,231 กก./ไร่/รุ่น นอกจากนี้ข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้กุ้งแต่ละวัน ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดการบ่อเกี่ยวกับ การประเมินความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องตีน้ำ อัตรารอดของกุ้ง ปริมาณอาหารที่ต้องใช้ เวลาที่ควรจับกุ้ง และผลผลิตของในบ่อแต่ละรุ่นด้วย
หมายเลข: 006454 KC3504009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการสลายตัวและผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการ ต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006452&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รุ่งทิพย์ โรจนนาวิน; นนทวิทย์ อารีย์ชน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการสลายตัวและผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการ ต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน
Article title: Study on degradation and effects of some physical factors on degradation of povidone-iodine
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 49-55
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DISINFECTANTS; DEGRADATION; CHEMICAL COMPOSITION; WATER; AERATION; SALINITY; TEMPERATURE; TIME
ดรรชนี-ไทย: POVIDONE-IODINE, ยาฆ่าเชื้อ, การสลายตัว, ปัจจัยทางกายภาพ, ระยะเวลา, ความเข้มข้น
บทคัดย่อ: การศึกษาการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน ระดับความเข้มข้น 5, 10 และ 20 ppm ใน น้ำกลั่น, น้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์, น้ำเกลือ 3 เปอร์เซ็นต์ และน้ำทะเล 30 ppt พบว่าการสลายตัวเกิดได้ช้าที่สุดในน้ำกลั่น และเร็วที่สุดในน้ำทะเล 30 ppt โพวิโดน-ไอโอดีนเข้มข้น 5 ppm สลายตัวภายในเวลา 24, 21, 21, 12 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 10 ppm ใช้เวลา 33, 27, 27, 18 ชั่วโมง และที่ความเข้มข้น 20 ppm ใช้เวลา 42, 36, 33, 24 ชั่วโมง ในน้ำกลั่น, น้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์, น้ำเกลือ 3 เปอร์เซ็นต์ และน้ำทะเล 30 ppt ตามลำดับ การศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน เข้มข้น 5, 10 และ 20 ppm พบว่าการให้อากาศ, อุณหภูมิที่สูงขึ้น, ความเค็มที่สูงขึ้น และแสงสว่างมีผลทำให้โพวิโดน-ไอโอดีนทุกความเข้มข้นสลายตัวเร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปัจจัย ทั้ง 4 ประการ พบว่าที่ความเข้มข้นเดียวกัน การให้อากาศมีผลต่อการสลายตัวมากที่สุด
หมายเลข: 006452 KC3504007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การไครโอโพรเทคแทนท์กับความเป็นพิษต่ออสุจิปลาดุกอุย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006145&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณ์ มงคลปัญญา; นิศา ไชยรักษ์
ชื่อเรื่อง: การไครโอโพรเทคแทนท์กับความเป็นพิษต่ออสุจิปลาดุกอุย
Article title: Toxicity test of cryoprotectants on Clarias macrocephalus Gunther sperm
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 339-345
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS; SEMEN; BIOLOGICAL PRESERVATION; FREEZING; POISONING; MOVEMENT; CONCENTRATING
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกอุย, สารไครโอโพรเทคแทนท์, อสุจิ, ความเป็นพิษ, การเก็บรักษา, น้ำเชื้อ, อัตราการเคลื่อนไหว, ความเข้มข้น, ระยะเวลา
บทคัดย่อ: เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอุยแบบแช่แข็ง จึงทำการศึกษาหาระดับความเป็นพิษของสารไครโอโพรเทคแทนท์ 3 ชนิด (dimethyl sulfoxide (DMSO), methanol และ glycerol) ระดับความเข้มข้น 0, 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ในน้ำยาเจือจาง (1:6, น้ำเชื้อ:น้ำยา) สูตร potassium-free modified Cortland’s buffer No.1 (K-F MC No.1) แล้วเก็บในตู้เย็นนาน 30, 60 และ 120 นาที จึงตรวจเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว พบว่าภายใน 30 นาที glycerol ในทุกระดับความเข้มข้นที่ใช้ เป็นพิษอย่างรุนแรงต่ออสุจิปลาดุกอุยทำให้อัตราการเคลื่อนไหวลดลงจาก 77 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0-2 เปอร์เซ็นต์ ส่วน DMSO และ methanol เปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหวลดลงเป็นลำดับตามระดับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาที่เก็บรักษาไว้ กล่าวคือ ภายใน 30 นาที DMSO ที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีอสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์ของหลอดเปรียบเทียบ (77 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ methanol ยังมีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว >50 เปอร์เซ็นต์ในทุกระดับความเข้มข้น ส่วนที่เวลา 60 นาที DMSO ที่ระดับ 8 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปทำให้เปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์ของหลอดเปรียบเทียบ (70 เปอร์เซ็นต์) แต่ methanol ยังมีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว >50 เปอร์เซ็นต์ในทุกระดับความเข้มข้น และที่เวลา 120 นาที DMSO ทุกระดับความเข้มข้นที่ใช้ มีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์ของหลอดเปรียบเทียบ (70 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ต้องใช้ methanol 14 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะมีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006145 KC3404010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาโดยการใส่มูลสุกรแห้งที่ระดับต่างกัน

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006141&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ; พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาโดยการใส่มูลสุกรแห้งที่ระดับต่างกัน
Article title: Study on species composition and abundance of benthic fauna in fish pond preparation with different levels of dried pig manure
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 304-313
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AQUACULTURE; FISH; SOIL FAUNA; PONDS; FARMYARD MANURE; APPLICATION RATES; TIME
ดรรชนี-ไทย: การเลี้ยงปลา, สัตว์หน้าดิน, มูลสุกรแห้ง, ปริมาณการใช้, ระยะเวลา, ชนิด, การสำรวจ, ปริมาณ
บทคัดย่อ: สัตว์หน้าดินเป็นอาหารธรรมชาติที่สำคัญที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาวัยอ่อน การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเพื่อเลี้ยงปลาทำที่อำเภอกำแพงแสน โดยการใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้งต่างระดับกันในบ่อดินขนาด 800 ตร.ม. จำนวน 8 บ่อ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ทำการตรวจสอบสัตว์หน้าดินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่าชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินแปรผันไปตามระดับปุ๋ยมูลสุกรแห้ง โดยบ่อที่ไม่ใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้งมีจำนวนชนิดของสัตว์หน้าดินสูงสุด แต่พบปริมาณของสัตว์หน้าดินเฉลี่ยสูงสุดในบ่อที่ใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้ง 80 กก./ไร่ ในสัปดาห์ที่ 3 และ 9 ชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ตัวอ่อนริ้นน้ำจืด (Chironomus sp.) และไส้เดือนน้ำ (Dero sp.) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเตรียมบ่อที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงปลาควรใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้งในอัตรา 80 กก./ไร่ และไม่ควรเตรียมบ่อนานเกิน 17 วัน จะเป็นการเหมาะสมที่สุด
หมายเลข: 006141 KC3404006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่น

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006139&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จารุมาศ เจริญพานิช; กฤษฎา หน่อเนื้อ; ชุติมา ขมวิลัย
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่น
Article title: Changes of nutrient concentrations in intensive shrimp culture pond
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 270-279
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; AQUACULTURE; PONDS; NUTRIENTS; WATER QUALITY; CONCENTRATING; TIME SERIES ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, สารอาหารในน้ำ, การเลี้ยงแบบหนาแน่น, บ่อเลี้ยงกุ้ง, สารอาหาร, คุณภาพน้ำ, ระยะเวลา, ปริมาณสารอาหาร, การเปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่นได้ดำเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของระยะเวลาในการเลี้ยงต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารประเภทต่างๆ (ได้แก่ แอมโมเนียม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต) ในระหว่างขั้นตอนการเลี้ยง การศึกษาวิจัยดำเนินการโดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างในบ่อที่ทำการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 13 จุด และทำการสำรวจคุณภาพน้ำทั่วไป ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม pH และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) พร้อมทั้งทำการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำครั้งแรก ในสัปดาห์ที่ 11 หลังจากเริ่มปล่อยกุ้ง และครั้งที่ 2 และ 3 ในสัปดาห์ที่ 14 และ 17 ตามลำดับ ในช่วงระยะเวลาที่ทำการสำรวจนี้ คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม pH และ DO มีค่าอยู่ในช่วง 31-32 องศาเซลเซียส, 10-11 ppt, 8.0-8.1 และ 7.9-8.5 มก./ล. ตามลำดับ ปริมาณสารอาหารได้แก่ แอมโมเนียม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 0.035-0.081, 0.013-0.060, 0.005-0.064, และ 0.038-0.097 มก./ล. โดยมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย 0.020, 0.027, 0.020 และ 0.033 มก./ล./เดือน ตามลำดับ ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเลี้ยง (รวมทั้งปริมาณอาหารที่ให้) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ลักษณะการเพิ่มของสารอาหารในน้ำนี้ อาจแสดงให้เห็นถึงการสะสมของสารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ที่พื้นบ่อ ซึ่งผ่านกระบวนการย่อยสลายในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามการจัดการบ่อโดยเฉพาะการใช้เครื่องตีน้ำเพิ่มปริมาณออกซิเจน ยังนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของน้ำที่ใช้จนสิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยง
หมายเลข: 006139 KC3404003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: