ระยะหลังปลูก

All posts tagged ระยะหลังปลูก

การใช้ดาลาพอนก่อนและหลังปลูกในมันสำปะหลัง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002062&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ; สินชัย สวัสดิชัย
ชื่อเรื่อง: การใช้ดาลาพอนก่อนและหลังปลูกในมันสำปะหลัง
Article title: Application of dalapon as pre- and post-planting treatment in cassava
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 76
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANIHOT ESCULENTA, HERBICIDES, APPLICATION METHODS, GERMINATION, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: มันสำปะหลัง, ดาลาพอน, การใช้, ระยะก่อนปลูก, ระยะหลังปลูก, การงอก, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002062 KC1801078
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: