ระยะปลูก

All posts tagged ระยะปลูก

การศึกษาเกี่ยวกับระยะปลูกของข้าวโพดหวาน 3 พันธุ์

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000919&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อำพล เสนาณรงค์; วันทนา พาณิชกุล; จุฬี ลำยอง; พิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับระยะปลูกของข้าวโพดหวาน 3 พันธุ์
Article title: Study on the spacing of 2 sweet corn varieties and a hybrid
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 89-90
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, SPACING, VARIETIES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพดหวาน, ระยะปลูก, พันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 000919 KC0901009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การพัฒนาที่ดินเหมืองแร่ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000815&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาที่ดินเหมืองแร่ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
Article title: Land reclamation of former open-pit mines in Phang-a
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 3-10
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LAND, MINERAL SOILS, ANACARDIUM OCCIDENTALE, ACACIA AURICULIFORMIS, CITRULLUS LANATUS, CASUARINA EQUISETIFOLIA, SOIL IMPROVEMENT, PLANTING, SPACING, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: ที่ดินเหมืองแร่, มะม่วงหิมพานต์, กระถินณรงค์, สนทะเล, แตงโม, การปรับปรุงดิน, การปลูก, ระยะปลูก, คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
หมายเลข: 000815 KC0801001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน

การทดลองเปรียบเทียบพันธุ์, ระยะปลูก และปุ๋ยในฤดูฝน

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000825&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำเกิง จันทรปัญญา
ชื่อเรื่อง: การทดลองเปรียบเทียบพันธุ์, ระยะปลูก และปุ๋ยในฤดูฝน
Article title: Comparison of rice varieties, planting distances and fertilizer applications during the rainy season
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 134-139
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETIES, SPACING, FERTILIZERS, WET SEASON, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, พันธุ์, ระยะปลูก, ปุ๋ย, ฤดูฝน, ผลผลิต
หมายเลข: 000825 KC0801011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวฟ่างเมื่อใช้ระยะในการปลูกต่าง ๆ กัน

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000652&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บัญญัติ แก่นจันทร์หอม; สว่าง พฤกษาชีวะ
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวฟ่างเมื่อใช้ระยะในการปลูกต่าง ๆ กัน
Article title: Effect of spacing on yield of grain sorghum
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 71-74
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SORGHUM BICOLOR, SPACING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, ระยะปลูก, ผลผลิต
หมายเลข: 000652 KC0601034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาหาผลผลิตของข้าวนาดอนพันธุ์อะซูซีน่าด้วยการเปลี่ยนระดับไนโตรเจน และระยะปลูก

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000568&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นคร ณ ลำปาง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาผลผลิตของข้าวนาดอนพันธุ์อะซูซีน่าด้วยการเปลี่ยนระดับไนโตรเจน และระยะปลูก
Article title: Effects of different levels of nitrogen and spacing on the yield of azucena upland rice variety
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 386
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, NITROGEN FERTILIZERS, SPACING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวนาดอน, ปุ๋ยไนโตรเจน, พันธุ์อะซูซีน่า, ระยะปลูก, ผลผลิต
หมายเลข: 000568 KC0501101
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การหาระยะปลูกหอมหัวใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิต

Published กุมภาพันธ์ 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000518&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธวัช ลวะเปารยะ; เสาวภา สุจวิพันธ์
ชื่อเรื่อง: การหาระยะปลูกหอมหัวใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิต
Article title: Determination of suitable spacing of onion for increasing in yield
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 175-176
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ALLIUM CEPA, SPACING, GROWTH, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: หอมหัวใหญ่, ระยะปลูก, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 000518 KC0501051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของยาปราบวัชพืช อัตราที่ใช้ และระยะปลูกที่มีต่อข้าวโพด

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000491&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จินดา จันทร์อ่อน; ปราโมทย์ สะวิตามิน; อำพล เสนาณรงค์
ชื่อเรื่อง: ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของยาปราบวัชพืช อัตราที่ใช้ และระยะปลูกที่มีต่อข้าวโพด
Article title: Interaction of herbicides, rate of application and spacing on maize yield and other characteristics
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 111-112
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, HERBICIDES, APPLICATION RATES, SPACING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, อัตราการใช้, ระยะปลูก, ผลผลิต
หมายเลข: 000491 KC0501024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวโพดโดยใช้ระยะและอัตราปลูกต่างๆ กัน

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000489&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุดม สีมาบรรพ์; มณีโชติ ทนงจิตร; โอวาท จุฑานนท์
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวโพดโดยใช้ระยะและอัตราปลูกต่างๆ กัน
Article title: Comparison of corn yields under conventional and wider row spacings at different population rate
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 100-109
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, SPACING, SOWING RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ระยะปลูก, อัตราปลูก, ผลผลิต
หมายเลข: 000489 KC0501022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูกและระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในนา

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000487&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประกฤติ ภมรจันทร์; ไพฑูรย์ คล้ำมีสี
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูกและระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในนา
Article title: Study on interaction between spacing and fertility levels on rice yield
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 97
จำนวนหน้า: 754 หน้า
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, SPACING, PADDY SOIL, SOIL FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ดินนา, ระยะปลูก, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข: 000487 KC0501020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเขตร้อนในระยะปลูกต่างๆ กัน

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000442&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ ตราชู
ชื่อเรื่อง: การศึกษาองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเขตร้อนในระยะปลูกต่างๆ กัน
Article title: Yield component studies in indica varieties effect of spacing
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 342-343
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, SPACING, YIELD COMPONENTS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ระยะปลูก, องค์ประกอบผลผลิต, เขตร้อน
หมายเลข: 000442 KC0401103
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: