ระยะปลูก

All posts tagged ระยะปลูก

อิทธิพลของปุ๋ยและระยะปลูกต่อผลผลิตและความเข้มของสีของดอกอัญชัน

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001827&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วารุณี วารัญญานนท์; สมเพียร เกษมทรัพย์; ธีระ ภิญโญ; มนู โป้สมบูรณ์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยและระยะปลูกต่อผลผลิตและความเข้มของสีของดอกอัญชัน
Article title: Influence of spacing and fertilizer on production of butterfly pea using as a dye plant
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 21
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLITORIA TERNATEA, FERTILIZERS, SPACING, FERTILIZER APPLICATION, YIELDS, COLOUR
ดรรชนี-ไทย: อัญชัน, ปุ๋ย, ระยะปลูก, การให้ปุ๋ย, ผลผลิต, ดอก, ความเข้มของสี
หมายเลข: 001827 KC1701021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของพืชร่วมและระยะปลูกที่มีต่ออ้อย 2 พันธุ์

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001559&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประสาน ยิ่งชล; จินดารัฐ วีระวุฒิ; สุชาดา สุคนธพันธุ์; เอนกนันต์ มาช่วย; Dixit, P.; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของพืชร่วมและระยะปลูกที่มีต่ออ้อย 2 พันธุ์
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 66
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, VARIETIES, INTERCROPPING, SPACING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, พันธุ์, การปลูกพืชร่วม, ระยะปลูก, ผลผลิต
หมายเลข: 001559 KC1501066
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ระยะปลูกและวิธีปลูกต่อผลผลิตของทานตะวันสองพันธุ์

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001262&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประวิทย์ กฤตยานวัช
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ระยะปลูกและวิธีปลูกต่อผลผลิตของทานตะวันสองพันธุ์
Article title: Effects of nitrogen application spacing and planting method on two varieties of sunflower
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 59-63
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HELIANTHUS ANNUUS, NITROGEN FERTILIZERS, VARIETIES, SPACING, PLANTING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ทานตะวัน, ปุ๋ยไนโตรเจน, พันธุ์, ระยะปลูก, วิธีปลูก, ผลผลิต
หมายเลข: 001262 KC1301010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมสำหรับทานตะวัน

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001226&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิราภรณ์ ชาญจนกิจสกูล; ขวัญยืน วิชพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมสำหรับทานตะวัน
Article title: Time of sowing experiment on sunflower
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2516
หน่วยงานจัดพิมพ์: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2516
หน้า: หน้า 1-9
จำนวนหน้า: 44 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2516)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HELIANTHUS ANNUUS, SPACING, TIME, HARVESTING DATE, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ทานตะวัน, ระยะปลูก, เวลาปลูก, อายุเก็บเกี่ยว, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001226 KC1201001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูก ปริมาณของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและโปแตสเซียมในระดับต่างๆ กันต่อผลได้ของเส้นใยปอแก้วไทย

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001128&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณ เลียววสุต
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูก ปริมาณของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและโปแตสเซียมในระดับต่างๆ กันต่อผลได้ของเส้นใยปอแก้วไทย
Article title: Correlations of spacing, time and quantity of nitrogen application to fibre production of kenaf
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 569-574, 576
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HIBISCUS CANNABINUS, SPACING, NITROGEN FERTILIZERS, POTASH FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปอแก้ว, ระยะปลูก, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยโปแตสเซียม, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 001128 KC1001065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอ้อยพันธุ์พินดาร์

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001086&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุดม พูลเกษ; เกษม สุขสถาน
ชื่อเรื่อง: การทดลองระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอ้อยพันธุ์พินดาร์
Article title: Influence of row and inter-row spacings on yield and quality of pindar sugarcane variety
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 155-170
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, SPACING, VARIETIES, GROWTH, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ระยะปลูก, พันธุ์พินดาร์, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 001086 KC1001023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาจำนวนต้นและระยะปลูกของข้าวฟ่าง

Published มีนาคม 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001081&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Harwood, R.R.; บรรเจิด บุญซื่อ; สิมา โมรากุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาจำนวนต้นและระยะปลูกของข้าวฟ่าง
Article title: Study on plant population and row spacing in sorghum
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 119-128
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SORGHUM BICOLOR, SOWING RATES, SPACING, GROWTH, YIELDS, YIELD COMPONENTS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, อัตราการปลูก, ระยะปลูก, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต
หมายเลข: 001081 KC1001018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองทำนาสองครั้งในระหว่างฤดูฝนด้วยข้าวลูกผสมพันธุ์ใหม่

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001076&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำเกิง จันทรปัญญา; ธีรพร บุศยอังกูร
ชื่อเรื่อง: การทดลองทำนาสองครั้งในระหว่างฤดูฝนด้วยข้าวลูกผสมพันธุ์ใหม่
Article title: Performance of new hybrid varieties grown under a double-cropping system during the monsoon season
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 91-100
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, PLANTING, WET SEASON, VARIETIES, SPACING, FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, การปลูก, การทำนาปรัง, ฤดูฝน, พันธุ์ลูกผสม, พันธุ์, ระยะปลูก, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 001076 KC1001013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองหาระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอ้อยพันธุ์พินดาร์

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000940&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุดม พูลเกษ; เกษม สุขสถาน
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอ้อยพันธุ์พินดาร์
Article title: Influence of row and inter-row spacings on yield and quality of sugarcane variety pindar
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 206
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, SPACING, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ระยะปลูก, พันธุ์พินดาร์, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 000940 KC0901030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่พันธุ์หนัก 2 พันธุ์ และพันธุ์เบา 3 พันธุ์

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000922&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อำพล เสนาณรงค์; ชวนะ บุญเรือง; ณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์; พิศมัย ศรีสุขประเสริฐ; จุฬี ลำยอง
ชื่อเรื่อง: ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่พันธุ์หนัก 2 พันธุ์ และพันธุ์เบา 3 พันธุ์
Article title: Effects of spacing on grain yield and some agronomic characters of two late and three early field corn varieties
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 93-94
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, SPACING, VARIETIES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ระยะปลูก, พันธุ์หนัก, พันธุ์เบา, ผลผลิต
หมายเลข: 000922 KC0901012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: