ระบบการปลูกพืช

All posts tagged ระบบการปลูกพืช

การทดลองระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนที่มีข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2521

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001989&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวรรณ หาญวิริยะพันธ์; วิชาญ วอทอง; ดำเกิง จันทรปัญญา
ชื่อเรื่อง: การทดลองระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนที่มีข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2521
Article title: Rice-based cropping systems under rainfed condition at Ubon in 1978
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 5
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VIGNA UNGUICULATA SESQUIPEDALIS, ARACHIS HYPOGAEA, ZEA MAYS, VIGNA RADIATA RADIATA, CROPPING SYSTEMS, RAINFED FARMING, HIGHLANDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วฝักยาว, ถั่วลิสง, ข้าวโพด, ข้าวเหนียว, ถั่วเขียว, ระบบการปลูกพืช, พื้นที่อาศัยน้ำฝน
หมายเลข: 001989 KC1801005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001988&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; เรวัต จิระสถาวร
ชื่อเรื่อง: การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน
Article title: Rainfed double cropping in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 4-4(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, CROPPING SYSTEMS, RAINFED FARMING, HIGHLANDS, YIELDS, INCOME, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, ระบบการปลูกพืช, การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน, ที่สูง, ผลผลิต, รายได้, ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, ระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง, พื้นที่ดอนใช้น้ำฝน, ผลผลิต, รายได้, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001988 KC1801004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

บทบาทของถั่วเขียวในระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในภาคกลางของประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001987&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วรการ ปิ่นหย่า; วินิจ เสรีประเสริฐ; อภิพรรณ พุกภักดี
ชื่อเรื่อง: บทบาทของถั่วเขียวในระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในภาคกลางของประเทศไทย
Article title: Rice based cropping system involve mungbean in central Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 3
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VIGNA RADIATA,  CROPPING SYSTEMS, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วเขียว, ระบบการปลูกพืช, ผลผลิต, ภาคกลาง
หมายเลข: 001987 KC1801003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปลูกข้าวไร่ร่วมกับพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001809&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; เรวัต จิระสถาวร
ชื่อเรื่อง: การปลูกข้าวไร่ร่วมกับพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Rainfed rice based double cropping in north Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 3-3(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
หมวดรอง: F07-Soil cultivation
P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, UPLAND RICE, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, CROPPING SYSTEMS, TILLAGE, SOIL WATER CONTENT, YIELDS, GROWTH, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; UPLAND RICE; VIGNA RADIATA; ARACHIS HYPOGAEA; ระบบการปลูกพืช; การไถพรวน; ปริมาณน้ำในดิน; ผลผลิต; การเติบโต; ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, การปลูกพืชร่วม, ระบบการปลูกพืช, การเตรียมดิน, การย้ายกล้า, ความชื้นในดิน, ผลผลิต, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001809 KC1701003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลการทดลองศึกษาหาปริมาณการสูญเสียดินและน้ำไหลบ่าที่ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำขอนแก่น ระหว่างปี 2508-2510

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000856&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สิทธิลาภ วสุวัต; ชวลิต ชโลธร; วัฒนา มะกรวัฒนะ
ชื่อเรื่อง: ผลการทดลองศึกษาหาปริมาณการสูญเสียดินและน้ำไหลบ่าที่ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำขอนแก่น ระหว่างปี 2508-2510
Article title: Soil erosion and surface runoff effected by different treatments at Khonkaen 1965-1967
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 412-413
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL, RUNOFF WATER, EROSION, LOSSES, CROPPING SYSTEMS
ดรรชนี-ไทย: ดิน, น้ำไหลบ่า, การสูญเสียดินและน้ำ, ปริมาณ, ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำขอนแก่น, ระบบการปลูกพืช
หมายเลข: 000856 KC0801042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปริมาณการสูญเสียดินและน้ำที่ไหลบ่าที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2506-08

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000562&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สิทธิลาภ วสุวัต; ชวลิต ชโลธร
ชื่อเรื่อง: ปริมาณการสูญเสียดินและน้ำที่ไหลบ่าที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2506-08
Article title: Soil erosion and surface runoff affected by different treatments at Sriracha Cholburi 1963-1965
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 365-366
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EROSION, RUNOFF WATER, CROPPING SYSTEMS, SOIL CONSERVATION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ดิน, การสูญเสียดิน, น้ำไหลบ่า, ระบบการปลูกพืช, การป้องกัน, การชะล้างของดิน, จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา
หมายเลข: 000562 KC0501095
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดการดินเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB205 S7 ก272 2536)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ชลูด ธารัตถพันธุ์
ชื่อ เรื่อง: การจัดการดินเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด
ชื่อ เอกสาร : เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด วันที่ 16-19 สิงหาคม 2536 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ฝ่ายฝึกอบรม
สถาน ที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปี พิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 17-45
จำนวน หน้า: 202 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB205 S7 ก272 2536)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P35-Soil fertility
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลืองฝักสด, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, ธาตุอาหารในดิน, การใช้ปุ๋ย, ชนิด, อัตราปุ๋ย, ผลผลิต, ระบบการปลูกพืช
หมาย เลข: 056201 TAB437851 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงดินทรายที่เสื่อมโทรมเพื่อผลิตพืชไร่

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: ศรีสุดา ทิพยรักษ์; ชัยโรจน์ วงศ์วิวัฒน์ไชย
ชื่อ เรื่อง: การปรับปรุงดินทรายที่เสื่อมโทรมเพื่อผลิตพืช ไร่
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการดินไร่และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2542
หน้า: หน้า 135-143
จำนวน หน้า: 236 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: ดินทราย, ถั่วเหลือง, ปอแก้ว, ปุ๋ย, ถั่วลิสง, ปูนขาว, หินหอสเฟต, ชุดดิน, ระบบการปลูกพืช, การปรับปรุงดิน, ผลผลิต
หมาย เลข: 059908 TAB441927 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการชลประทานวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SH117 T35 ศ415ห)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: รัศมี คีรีทวีป; สันติ บำรุงธรรม; พูลสวัสดิ์ อาจละกะ; สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์; Suchani Sapsombun; Phunsawat Atlaka; Santi Bamrungtham; Ratsami Khirithawip; ประสงค์ วงศ์ชนะภัย
ชื่อ เรื่อง: การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมใน พื้นที่โครงการชลประทานวังโตนด จังหวัดจันทบุรี
Article title: Research and development of cropping system in irrigated land at Wang Tanot Irrigate Land Project Chanthaburi province
ชื่อ เอกสาร : หนึ่งทศวรรษงานวิชาการ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Source title : 10th year of Technical Work: Kung Krabean Bay Royal Development Study Center
หน่วย งานจัดพิมพ์: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สถาน ที่พิมพ์: จันทบุรี
ปี พิมพ์: 2542
หน้า: หน้า 187
จำนวน หน้า: 215 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SH117 T35 ศ415ห)
หมวด หลัก: F08-Cropping patterns and systems
หมวด รอง: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; ZEA MAYS; ARACHIS HYPOGAEA; CROPPING SYSTEMS; IRRIGATED LAND; YIELDS; COST BENEFIT ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ข้าวโพด, ถั่วลิสง, ปุ๋ย NPK, พื้นที่ชลประทาน, ระบบการปลูกพืช, ผลผลิต, ผลตอบแทน
บท คัดย่อ: การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมใน พื้นที่เขตชลประทาน ดำเนินการที่หมู่ที่ 1 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างปี 2539-2541 พบว่า การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยใช้คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร จะให้ผลผลิต (515 กก./ไร่) สูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกร (406 กก./ไร่) ประมาณร้อยละ 27 และให้ผลตอบแทนสูงกว่าร้อยละ 35 ส่วนระบบการปลูกพืช พบว่าการปลูกข้าวโพดหวานและถั่วลิสงสามารถปลูกได้ในพื้นที่ โดยข้าวโพดหวานได้ผลผลิต 856 กก./ไร่ ได้ผลตอบแทน 6,390 กก./ไร่ แต่มีปัญหาเรื่องตลาดเพราะเกษตรกรต้องนำไปขายที่ตลาด ส่วนถั่วลิสงพบว่า เหมาะกับสภาพพื้นที่และเกษตรกรยอมรับ โดยพันธุ์ขอนแก่น 60-1 จะให้ผลผลิตเฉลี่ย (264 กก./ไร่) สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 (193 กก./ไร่) ประมาณร้อยละ 37 และให้ผลตอบแทน (2,336 บาท/ไร่) สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 (1,058 บาท/ไร่) ร้อยละ 121 อย่างไรก็ตามตลาดจะนิยมพันธุ์ไทนาน 9 มากกว่า ดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมปลูกทั้ง 2 พันธุ์
หมาย เลข: 058714 TAB440733 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

สรุปผลงานวิจัยดิน-ปุ๋ย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: ชลวุฒิ ละเอียด; วิทยา มาสร้างสรรค์; สาธิต อารีรักษ์
ชื่อ เรื่อง: สรุปผลงานวิจัยดิน-ปุ๋ย ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการดินไร่และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2542
หน้า: หน้า 144-156
จำนวน หน้า: 236 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F04-Fertilizing
หมวด รอง: E16-Production economics
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ดินเหนียว, ปุ๋ย, พืชตระกูลถั่ว, ชุดดิน, การไถพรวน, ผลผลิต, ระบบการปลูกพืช, ผลตอบแทนเศรษฐกิจ, การเจริญเติบโต
หมาย เลข: 059909 TAB441928 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: