ยางพารา

All posts tagged ยางพารา

การศึกษาการใช้วัสดุคลุมดินร่วมกับปุ๋ยฟอสเฟตที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002036&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญเวช ตันธนวัฒน์; รังษี วัฒน; เวท ไทยนุกูล; สมศรี ตันธนวัฒน์; นุชนารถ กังพิศดาร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้วัสดุคลุมดินร่วมกับปุ๋ยฟอสเฟตที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน
Article title: Effects of mulching materials and phosphate fertilizers on growth of immature rubber
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 50-50(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F07-Soil cultivation
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, MULCHES, PHOSPHATE FERTILIZERS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ต้นยางอ่อน, วัสดุคลุมดิน, ปุ๋ยฟอสเฟต, ต้นตอ, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002036 KC1801052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบปุ๋ยฟอสเฟตชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับยางอ่อน

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002035&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลิขิต นวลศรี; ปราโมทย์ สุวรรณมงคล; เกรียงศักดิ์ พันธุ์มณี
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบปุ๋ยฟอสเฟตชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับยางอ่อน
Article title: Comparison of different phosphates as a source of phosphorus for immature rubber
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 49
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, PHOSPHATE FERTILIZERS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ต้นยางอ่อน, ปุ๋ยฟอสเฟต, ชนิด, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002035 KC1801051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

จัดการธาตุอาหาร ‘ยางพารา’ เฉพาะพื้นที่ – นานาสารพัน

Published เมษายน 20, 2013 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/192904

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 00:00 น.

ปลูกยางพารา บางส่วนใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความต้องการของต้นยาง ทำให้ดินขาดสมดุลของธาตุอาหาร และการปลูกยางพาราติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเขตภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิม ส่วนหนึ่งมีการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีรอบที่ 3 ทำให้ธาตุอาหารในดินสูญเสียไปกับใบ ลำต้น และผลผลิตน้ำยาง หากเกษตรกรขาดการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสม จะทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดธาตุอาหารทำให้ได้ผลผลิตลดน้อยลงดังนั้นเกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเพื่อชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตยางได้

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยยาง เป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยยางพารามากยิ่งขึ้น  และเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราให้กับเกษตรกร สถาบันวิจัยยาง จึงได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับยางพาราเฉพาะพื้นที่ โดยร่วมกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ดำเนินการทดลองในสวนยางเกษตรกร 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ หนองคาย เลย น่าน เชียงราย พิษณุโลก อุทัยธานี จันทบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 190 แปลง

นางนุชนารถ กังพิศดาร  ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า งานวิจัยนี้ได้ดึงเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะพื้นที่  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ปลูกยาง 190 แปลง จำแนกชุดดินได้ 35 ชุดดิน โดยดินปลูกยางในภาคเหนือและภาคตะวันออก มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูงกว่าดินปลูกยางในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันยังพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางอัตราต่ำกว่าปริมาณธาตุอาหารที่แนะนำ เมื่อพิจารณาความสมดุลของธาตุอาหารในต้นยางพารา โดยพิจารณาจากสัดส่วนปริมาณ ธาตุอาหารในใบยาง พบว่าต้นยางในแปลงเกษตรกรมีสัด ส่วนของธาตุอาหารในเกณฑ์ไม่สมดุล ส่วนใหญ่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในใบยางค่อนข้างต่ำ ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณธาตุอาหารในดิน

อีกทั้งยังพบว่า ผลจากการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินแต่ละแปลง ทำให้ต้นยางก่อนเปิดกรีดมีขนาดเส้นรอบลำต้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.2-12.1 เซนติเมตร
ต่อปี และทำให้ต้นยางหลังเปิดกรีดให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.2-44.7% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดดิน สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน ปริมาณน้ำฝน และการจัดการสวนยางของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องอายุของต้นยางที่ได้รับปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม โดยแสดงให้เห็นว่า ช่วงยางก่อนเปิดกรีดปัจจัยทางภูมิอากาศหรือปริมาณน้ำฝนมีความสำคัญมากกว่าปัจจัยทางดิน ส่วนยางหลังเปิดกรีดปัจจัยทางดินมีความสำคัญมากกว่าปัจจัยทางภูมิอากาศ แต่ทั้งนี้ต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอ

…ดังนั้นการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพารา…

นางนุชนารถ กล่าวด้วยว่า ผลของการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทำให้ผลผลิตยางของเกษตรกรในทุกภาคเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก 393 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 523 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 26,081 บาทต่อไร่ เป็น 35,120 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9,039 บาทต่อไร่ ทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ค่อนข้างมาก ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยยางได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรทั่วทุกภาค โดยอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้แต่ละพื้นที่ใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตยางได้อย่างเหมาะสม

หากสนใจเกี่ยวกับ  ’เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช สำหรับยางพาราเฉพาะพื้นที่“ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2579-1576, 0-2579-7557-8.

ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author ศรินณา ชูธรรมธัช pdf
Title ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง Type Journal Article
Year (down) 2550 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author อุดร เจริญแสง, สมปอง นุกูลรัตน์, สุพร ฆังคมณี, สุนันท์ ถีราวุฒิ, ประสพโชค ตันไทย, อาริยา จูดคง, ล Thesis
Address สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร
Keywords ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร
Abstract การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบปัญหาการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และ 2) ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร มีขั้นตอนการดำเนินการ คือ ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและคัดเลือกประชากรเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแบบสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ถึงกันยายน 2550 ที่จังหวัดสงขลา ตรัง และสตูล โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราหนาแน่นและเปิดกรีดแล้ว จำนวน 293, 264 และ 324 ราย ตามลำดับ ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพารา พบว่า เทคโนโลยีที่เกษตรกรมีการยอมรับระดับมากได้แก่ ด้านพันธุ์ การเตรียมพื้นที่ และการกรีด ด้านพันธุ์พบว่าเกษตรกรมีระดับการยอมรับมากที่จังหวัดสงขลา ตรัง และสตูลร้อยละ 99 98 และ 97 ตามลำดับ มีการปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ 97 97 และ 95 ตามลำดับ การเตรียมพื้นที่ ระดับการยอมรับมากที่สงขลาและตรังเท่ากันคือร้อยละ 52 และสตูลร้อยละ 61 มีการปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ 46.4 36.4 และ 59.9 ตามลำดับ ส่วนเทคโนโลยีที่เกษตรกรมีการยอมรับน้อย ได้แก่ การตัดแต่งกิ่งพบว่ามีระดับการยอมอยู่ระดับน้อยร้อยละ 85 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชร้อยละ 76 และการจัดการระหว่างแถวปลูก ร้อยละ 50 สำหรับการปฏิบัติที่ถูกต้องน้อย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การยอมรับระดับน้อยที่สงขลา ร้อยละ 80.9 สตูล 78 และตรัง 69 เกษตรกรปฏิบัติไม่ถูกต้องร้อยละ 1.4, 0.6 และ 9.8 ตามลำดับ ปัจจัยที่พบว่ามีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร คือ แหล่งเงินทุน พบว่าเกษตรกรที่ได้ทุนจากสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจะมีการยอมรับระดับมากสูงกว่าเกษตรกรที่มีแหล่งเงินทุนอื่น นอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่างคือ อาการเปลือกแห้งซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีและเกษตรกรยังแก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหาโรคเส้นดำบนหน้ากรีด และโรคใบร่วงและฝักเน่า และปัจจัยการผลิตมีต้นทุนสูง
Publisher สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 257
Permanent link to this record

Select All    Deselect All << 1 >> print

ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author จรีรัตน์ มีพืชน์ pdf
Title ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก Type Journal Article
Year (down) 2550 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author พุฒนา รุ่งระวี, ชูชาติ วัฒนวรรณ, อรุณี วัฒนวรรณ, หฤทัย แก่นลา, ศรีนวล สุราษฎร์, สาลี่ ชินสถิต Thesis
Address สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6, ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร
Keywords การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร
Abstract ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยองและตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพารา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนงานวิจัยต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 200 ราย จังหวัดตราด จำนวน 200 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549–30 กันยายน 2550 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ให้ข้อมูล ร้อยละ 85 มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป และ จบการศึกษาระดับชั้นประถมการศึกษา ร้อยละ 80 เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ เช่นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 73 มีรายได้สูงกว่า 150,000 บาทต่อปี ส่วนใหญ่มีแรงงานในครัวเรือน 1-2 คน และมีการเพิ่มแรงงานจ้าง 1-2 คน เกษตรกรร้อยละ 80 มีประสบการณ์ในการทำสวนยางพารามากกว่า 10 ปี และมีพื้นที่ปลูกยางพาราเฉลี่ยครัวเรือนละ 25.6 ไร่ โดยในพื้นที่จังหวัดระยองร้อยละ 90 ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ส่วนในจังหวัดตราดร้อยละ 63 ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24 และจากการศึกษาถึงการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่ได้รับคำแนะนำหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยราชการ โดยพิจารณาจากการนำเทคโนโลยีไปใช้ของเกษตรกรซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ การใช้เทคโนโลยีในระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย พบว่าเทคโนโลยีด้านพันธุ์ การเตรียมพื้นที่ การกรีดยาง การป้องกันกำจัดโรค แมลง และวัชพืช เกษตรกรมีการใช้ในระดับมาก ส่วนด้านการใส่ปุ๋ย เกษตรกรมีการใช้ในระดับปานกลาง และเทคโนโลยีที่เกษตรกรนำไปใช้ในระดับน้อย ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง และการจัดการระหว่างแถวปลูก
Publisher สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 256
Permanent link to this record

Select All    Deselect All << 1 >> print

ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author สุพจน์ สัตยากุล pdf
Title ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Type Journal Article
Year (down) 2550 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author วีระพล เพชรอาวุธ, รัตน์ติยา สืบสายบุญส่ง, พุฒนา รุ่งระวี, สาลี่ ชินสถิต Thesis
Address สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4, ศูนย์สารมสนเทศ, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร
Keywords การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร
Abstract การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบปัญหาการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 2) ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร มีขั้นตอนการดำเนินการ คือ ขั้นตอนที่ 1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและคัดเลือกประชากรเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2. จัดทำแบบสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ ขั้นตอนที่ 3. การวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ถึงกันยายน 2550 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษและจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราหนาแน่นและเปิดกรีดแล้ว จำนวน 197 411 และ 159 ราย ตามลำดับ ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพารา พบว่า เทคโนโลยีที่เกษตรกรมีการยอมรับระดับมากได้แก่ ด้านพันธุ์ และการกรีด ด้านพันธุ์พบว่าเกษตรกรมีระดับการยอมรับมากที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 100 97และ 69 ตามลำดับ มีการปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ 100 95และ69 ตามลำดับ ส่วนเทคโนโลยีที่เกษตรกรมีการยอมรับน้อย ได้แก่ การตัดแต่งกิ่งพบว่ามีระดับการยอมอยู่ระดับน้อยร้อยละ 69 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 36 และการจัดการระหว่างแถวปลูก ร้อยละ 27 สำหรับการปฏิบัติเทคโนโลยีที่ถูกต้องน้อย ได้แก่ การจัดการระหว่างแถวปลูก การใส่ปุ๋ยและการตัดแต่งกิ่ง ร้อยละ 99 73 และ70 การจัดการระหว่างแถวปลูก การปฏิบัติถูกต้องน้อยที่จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 100 บุรีรัมย์ 99 และจังหวัดศรีสะเกษร้อยละ 98 ตามลำดับ ปัจจัยที่พบว่ามีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำสวนยางพารามาก จะให้การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราระดับมาก มากกว่าเกษตรกรที่มีประสบการณ์น้อย และแหล่งเงินทุนในการผลิตยางพารา เกษตรกรที่ได้ทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีการยอมรับระดับมากสูงกว่าเกษตรกรที่มีแหล่งเงินทุนอื่น นอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคือ ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
Publisher สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 255
Permanent link to this record

Select All    Deselect All << 1 >> print

ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย pdf
Title ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Type Journal Article
Year (down) 2550 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author Thesis
Address สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร
Keywords การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร
Abstract การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบปัญหาการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 2) ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับแผนงานวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร มีขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกประชากรเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบ-สัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนที่ 5 จัดเวทีสรุปผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ถึงกันยายน 2550 ที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และเลย โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราหนาแน่นและเปิดกรีดแล้วจำนวน 377 335 และ 342 ราย ตามลำดับ ผลการดำเนินงาน พบว่า ปัญหาการผลิตยางพาราของเกษตรกรได้แก่ อาการเปลือกแห้ง ปุ๋ยมีราคาแพง ขาดเงินทุน ยางพาราตายมากในช่วง 1-2 ปี สารเคมีราคาแพง ส่วนเทคโนโลยีที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับ ได้แก่ พันธุ์ การป้องกันกำจัดวัชพืช และ การเตรียมพื้นที่ เทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับในระดับน้อย ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง การป้องกันกำจัดโรค และ การจัดการแถวปลูก สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ประสบการณ์ทำสวนยางพารา ขนาดพื้นที่สวนยาง ภาระหนี้สิน ต้นทุน และพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด และ แหล่งเงินทุน ข้อเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนา 1) ควรศึกษาการปรับใช้เทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านการใช้ปุ๋ย การกรีด การป้องกันอาการเปลือกแห้ง เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 2) ควรวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีป้องกันและรักษาอาการเปลือกแห้ง เนื่องจากเป็นปัญหาที่สำคัญมาก และมีปัญหาเพิ่มขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ และ 3) ควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการปลูกยางพารา ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Publisher สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 254
Permanent link to this record

Select All    Deselect All << 1 >> print

จี้รัฐทบทวนแก้ยางพารา

Published พฤศจิกายน 22, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/31036

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : แก้ปัญหาทบทวนรัฐยางพารา,

ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทยขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายแก้ปัญหายางพารา พร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหายางอย่างครบวงจร

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากที่รัฐบาลออกนโยบายจำกัดการส่งออกยางพารา ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 31 ส่งผลต่อภาพรวมของ GDP และยังพบว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย ส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จึงขอเสนอทางแก้ปัญหาต่อเรื่องดังกล่าว โดยให้ใช้ตลาดกลางยางพารา 6 แห่ง ที่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช หนองคาย บุรีรัมย์ และระยอง เพราะเป็นการซื้อ-ขาย ในตลาดที่ได้ประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้ รวมทั้งใช้ตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่นของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จำนวน 108 แห่ง เป็นจุดรับซื้อยางตามโครงการ และให้ซื้อยางจากเกษตรกรทุกราย โดยการจำกัดการรับซื้อยางจากเกษตรกรทุกๆ ราย รายละไม่เกิน 15 ไร่ต่อครั้งต่อรอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการแข่งขันราคายางเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงขอเสนอแนะให้ปรับอัตราการจัดเก็บเงินภาษียางส่งออก หรือ GESS ให้เท่ากับมาเลเซียและอินเดีย คือ กิโลกรัมละ 1.40 บาท ในขณะที่อินโดนีเซีย และอีก 20 ประเทศทั่วโลก ไม่มีการเก็บภาษียางส่งออก ทำให้ต้นทุนส่งออกต่ำกว่าไทย และให้รัฐบาลคืนเงิน GESS ปี 2553/2554 แก่ผู้ประกอบการยางพาราที่มีการตรวจสอบแล้วว่า มีหลักฐานถูกต้องในการส่งออก ซึ่งจะส่งผลดีให้ประกอบการนำเงินมาช่วยรัฐบาลซื้อยาง รวมถึงทำให้ถึงราคายางสูงขึ้นและเกิดการแข่งขันอย่างถูกต้องเป็นธรรม

“ยุทธพงศ์” เดินหน้าต่อซื้อยางพาราแพง หวังดันราคากระฉูดกว่าโลละร้อยบาท

Published พฤศจิกายน 20, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/307380

20 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.
Pic_307380

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเดินหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา วงเงิน 50,000 ล้านบาท ที่รับซื้อยางจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าตลาด ขณะเดียวกันได้สั่งการให้แก้ไขข้อติดขัดแล้ว ทั้งการเช่าโกดังจัดเก็บยางเพิ่มเติม การชำระเบี้ยประกันภัยโกดังเก็บยางในโครงการที่ค้างจ่ายอยู่ 11 ล้านบาท และจะเร่งการเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่นำยางมาเข้าโครงการ ส่วนความคืบหน้าโครงการดังกล่าว ล่าสุดซื้อยางมาเก็บในสต๊อกรัฐแล้ว 170,000 ตัน ใช้เงินแล้ว 17,000 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการไปจนสิ้นสุดโครงการเดือน มี.ค.56 แต่หากราคายางดีขึ้น คงไม่ต่ออายุโครงการ โดยส่วนตัวอยากเห็นราคายางในประเทศเป็นเลข 3 หลัก

สำหรับการยกระดับราคายางพาราในประเทศนั้น จะประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมให้ติดต่อกับกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์หรูที่ประกอบในไทย แต่นำเข้าชิ้นส่วนยางจากต่างประเทศ ให้หันมาใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น ขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้หามาตรการเพิ่มการใช้ยางให้มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามในเดือน ธ.ค.55 จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ+1 (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม) เพื่อกำหนดมาตรการกระตุ้นราคายางพาราในตลาดโลกร่วมกัน หลังจากก่อนหน้านี้ ทุกประเทศได้ชะลอส่งออกยาง 300,000 ตัน ซึ่งในส่วนของไทยให้ผู้ส่งออกไทยเก็บยางไว้ในสต๊อก 120,000 ตันแล้วและเร็วๆ นี้ จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณยางในสต๊อกของอินโดนีเซีย และมาเลเซียว่าทำตามข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 20 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

กำหนดจัดสรรเนื้อยางส่งออก

Published พฤศจิกายน 19, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/165082

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 00:00 น.

นายพิเชฎฐ์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) ซึ่งมีสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ที่มีแผนร่วมปรับลดการส่งออกยางพารา จำนวน 300,000 ตัน เพื่อช่วยผลักดันราคายางในตลาดโลกให้ขยับตัวสูงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ใช้วิธีการให้สอดคล้องกับแผนการปรับลดการส่งออกยาง โดยการออกประกาศกำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ. 2555 โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 มาตรา 5 (2) และมาตรา 6 (8) เพื่อให้ไทยสามารถลดปริมาณการส่งออกยางได้ตามเป้าหมาย   142,771 ตัน

การกำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออกนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ยึดหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการควบคุมยางมีมติเห็นชอบ คือ กรณีผู้ส่งออกยางได้รับใบผ่านด่านศุลกากรในปีที่ผ่านมา จำนวนมากกว่า 5,000 ตัน จะอนุญาตให้ส่งออกยางในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 ได้รายละไม่เกิน 90% ของจำนวนปริมาณที่ได้รับใบผ่านด่านศุลกากรเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2554 ส่วนผู้ส่งออกที่ได้รับใบผ่านด่านศุลกากรไม่เกิน 5,000 ตัน อนุญาตให้ส่งออกได้รายละ 100%

“สำหรับผู้ส่งออกยางที่ไม่มีประวัติได้รับใบผ่านด่านศุลกากรในปี 2554 อนุโลมให้ใช้จำนวนตัวเลขสถิติล่าสุดที่มีแทน กรณีผู้ส่งออกที่เป็นเจ้าของกิจการโรงงานทำยางและได้ขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 หรือผู้ลงทุนสร้างโรงทำยางหลังปี 2554 พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณจัดสรรเนื้อยางส่งออกจะอนุญาตออกใบผ่านด่านศุลกากรแก่ผู้ส่งออกยางรายนั้น ไม่เกิน 50% ของส่วนที่ขยายกิจการหรือลงทุนสร้างใหม่ หรือไม่เกิน 417 ตัน/เดือน” นายพิเชฎฐ์กล่าว.

%d bloggers like this: