ยางธรรมชาติ

All posts tagged ยางธรรมชาติ

เปิดเวทียางเอเชียแปซิฟิก เกษตรฯเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมยางสู่มาตรฐานสากล

Published กรกฎาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/14520

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : มาตรฐานอุตสาหกรรมยางเกษตรเอเชียแปซิฟิกยางสากลยางธรรมชาติ,

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการยางเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 3 ปี 2555 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ว่า การประชุมและนิทรรศการยางเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Elastomer Science & Technology : APEST) ครั้งที่ 3 ซึ่งการประชุมและสัมมนาครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องของยางธรรมชาติกับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนในตลาดโลก และการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย รวมไปถึงประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพรินท์ การจัดการด้านพลังงาน ยางรีเคลม ยางรีไซเคิล และยางสังเคราะห์นวัตกรรมใหม่ อีกทั้งยังมีเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์และล้อยาง โพลิเมอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีและความก้าวหน้าของน้ำยางข้น เป็นต้น โดยมีผู้บรรยายให้ความรู้ 20 คน และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 250 คน

นายนิวัติ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างอำนาจในการแข่งขันเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นนำมาบรรยายถึงภาพรวมของการบริโภคพลังงานในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำหลักการต่างๆ ในการบริหารจัดการด้านพลังงาน รวมถึงเทคนิคและวิธีที่จะควบคุมการใช้พลังงานและของเสียต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ทั้งนี้ สหประชาชาติว่าด้วยการค้า สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา (UNCTAD) ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญสนับสนุนการสร้างกรอบการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน จะทำหน้าที่เป็นเวทีประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยเหลือผู้ผลิตยางธรรมชาติในการพัฒนาข้อควรปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยาง โดยมีความเชื่อมโยงด้านคาร์บอนฟุตพรินท์ และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย

“การประชุมและนิทรรศการยางเอเซียแปซิฟิก เพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยางในเอเซีย ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการผลิตและแปรรูปยางระดับต้นน้ำและส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบมากที่สุดของโลก จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนายกระดับความยั่งยืนให้ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาการอย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนมีการเสนอโครงการสร้างมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการป้องกันการกีดกันทางการค้าในอนาคตด้วย”    นายนิวัติ กล่าว

อุปสงค์–อุปทาน “ยางธรรมชาติ”

Published มิถุนายน 21, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/267368 

12 มิถุนายน 2555, 05:00 น.

Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC…หรือ สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ซึ่งมีสมาชิก 11 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม จีน อินเดีย ศรีลังกา กัมพูชา สิงคโปร์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ และไทย…

ประเทศสมาชิกเหล่านี้มีปริมาณการผลิตยางพาราป้อนตลาดรวมแล้ว 92 ถึง 94 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตยางทั้งหมดในโลกแต่ละปี

สมาชิก ANRPC มีการจัดกิจกรรมประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ข้องเกี่ยวกับยางพาราเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข และในวันพรุ่งนี้ (ที่ 13) ถึง 15 มิถุนายน 2555 ก็จะจัดประชุมขึ้น ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี…โดย ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

คุณพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร บอกว่า…การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประเทศไทยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนของราคา ซึ่งเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ อิทธิพลของนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรในตลาดกับ อุปสงค์ (demand) อุปทาน (supply) ของยางพาราเอง

ซึ่ง…ประเทศสมาชิกต้องร่วมศึกษาด้านอุปสงค์และอุปทานของยางพาราโลก เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณความต้องการใช้ยางธรรมชาติในอนาคต ให้สามารถวางแผนการผลิตยางธรรมชาติได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกเพื่อสร้างเสถียรภาพราคา

ด้าน อุปทาน…หรือปริมาณการผลิตยางพารา สมาชิก ANRPC แต่ละประเทศมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนเชื่อถือได้ อาจปรับปรุงให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ อย่างพื้นที่ปลูกปัจจุบัน ช่วงอายุของต้นยาง เนื้อที่เปิดกรีด ปริมาณการผลิต การปลูกทดแทน และพื้นที่ปลูกใหม่ เป็นต้น

ส่วน…อุปสงค์หรือปริมาณความต้องการใช้ยางธรรมชาติ สมาชิก ANRPC จะร่วมศึกษาปริมาณความต้องการของประเทศผู้ใช้ยาง โดยแยกเป็นชนิดผลิตภัณฑ์ อาทิ ยางล้อยานยนต์ ถุงมือยางและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ

…พร้อมศึกษาตามโซนนิ่ง (Zoning) หรือเขตเศรษฐกิจที่มีการใช้ยาง เช่น ประเทศจีนและอินเดีย รวมถึงโซนยุโรปและอเมริกา โดยคำนึงถึงอัตราส่วนของการใช้ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้สัมพันธ์กัน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

ผลจาก…การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คาดว่า สมาชิกจะทราบข้อมูลผลพยากรณ์การผลิตการใช้ยางพาราโลกในระยะ 10 ปีข้างหน้าได้อย่างแม่นยำ…และลงตัว…!!

ดอกสะแบง

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ดอกสะแบง
  • 12 มิถุนายน 2555, 05:00 น.

Implications and implementation of the try scheme with special reference to specification testing

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001100&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Kasem Intraskul; Salgado, C.A.K.
ชื่อเรื่อง: Implications and implementation of the try scheme with special reference to specification testing
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 286-299
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: E70-Trade, marketing and distribution
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ยางธรรมชาติ, การแบ่งชั้นคุณภาพ, มาตรฐาน, การทดสอบ
หมายเลข: 001100 KC1001037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ยางธรรมชาติ

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000746&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Hastings, J.D.
ชื่อเรื่อง: ยางธรรมชาติ
Article title: New forms of natural rubber
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 59-66
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
ดรรชนี-ไทย: ยางธรรมชาติ, การวิเคราะห์, วิธีทดสอบ, องค์ประกอบทางเคมี
หมายเลข: 000746 KC0701020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาถึงอุตสาหกรรมยางธรรมชาติโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000727&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรัตน์ วายากูล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาถึงอุตสาหกรรมยางธรรมชาติโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย
Article title: Study of the natural rubber with special reference to Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 3-4
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: E21-Agro-industry
ดรรชนี-ไทย: ยางธรรมชาติ, อุตสาหกรรมยาง, ราคา, การแข่งขัน, การตลาด, คุณภาพ
หมายเลข: 000727 KC0701001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติในประเทศไทย

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000626&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Brookson, C.W.
ชื่อเรื่อง: อุตสาหกรรมยางธรรมชาติในประเทศไทย
Article title: Natural rubber industry in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 13-17
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: E21-Agro-industry
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ, การผลิต, การใช้, การลดลงของราคา, ศักยภาพการผลิต
หมายเลข: 000626 KC0601008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

อนาคตของยางธรรมชาติในประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000172&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิศ ปัณยาลักษณ
ชื่อเรื่อง: อนาคตของยางธรรมชาติในประเทศไทย
Article title: Future trends of para rubber production in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 158-164
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: E70-Trade, marketing and distribution
ดรรชนี-ไทย: ยางธรรมชาติ, ปริมาณการผลิต, คุณภาพ, ราคา
หมายเลข: 000172 KC0201030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

เพิ่มมูลค่า”ยางธรรมชาติ” ใช้รองพื้นบ่อ เพิ่มคุณภาพกักน้ำ

Published มกราคม 17, 2011 by SoClaimon

17 มกราคม 2554, 05:00 น.

ผ่านทางเพิ่มมูลค่า\”ยางธรรมชาติ\” ใช้รองพื้นบ่อ เพิ่มคุณภาพกักน้ำ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_141843

 

 

 

ประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่อันดับต้นของโลก ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมูลค่านับล้านๆบาท ซึ่งโดยรวมการส่งออกจะอยู่ในรูปของยางดิบมากกว่าผลิตภัณฑ์ แปรรูป

ฉะนี้…เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์ ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มุ่งวิจัย การใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ เป็นหลัก

โดย สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี รวมทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ให้การสนับสนุนทุนเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และ…ต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำและสายยางยืด เป็นหนึ่งผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

รศ.ดร.เจริญ เปิดเผยว่า… โดยทั่วไปการปูพื้นบ่อ เพื่อใช้เป็นบ่อเก็บกักน้ำ รวมทั้งบ่อกุ้งจะใช้ยางขนาดใหญ่ การปูพื้นนั้นจะต้องตัดแผ่นเพื่อให้มีความเหมาะสม เมื่อใช้ไปนานวันหรือว่ามีก้อนหินทับจะทำให้เกิดการทะลุได้ และจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ที่แนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์

…แต่พื้นที่บางแห่งสภาพดินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้  จากปัญหาดังกล่าว  จึงมุ่งวิจัยด้วยการใช้น้ำยางข้นชนิดครีมซึ่งมีปริมาณเนื้อยางสูงมาแก้ปัญหา…

โดยเริ่มแรกได้ทดลองทำ น้ำยางครีมมิ่ง ที่ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตเริ่มจากนำน้ำยางที่ได้จากธรรมชาติ มาผสม สารรักษาสภาพ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลสารเร่งให้สุกเร็วขึ้น สารที่ทนต่อแสง และ สารเพิ่มเนื้อ อัตราเนื้อยาง 100 ส่วน/สารกลุ่มดังกล่าว 1-2 ส่วน กวนให้เข้ากันด้วยเครื่องเป็นเวลา 1 คืน จะได้น้ำยางครีมมิ่งที่พร้อมใช้งาน แล้วใช้เครื่องพ่นทับลงในพื้นสระที่เตรียมไว้

เมื่อเนื้อยางเริ่มเหนียว นำ ผ้าด้ายดิบมาปูทับ  แล้วพ่นซ้ำ ขั้นตอนดังกล่าวทำประมาณ 5-6 ครั้ง เพื่อให้อายุการใช้งานยาวนาน หลังจากแห้งแล้วจึงปล่อยน้ำ โดยทีมวิจัยได้ สร้างสระต้นแบบขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากทดลองอยู่ช่วงหนึ่งพบว่าผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถเก็บกักน้ำได้ดี จึงเสนอขอทุนจากทาง สกว. สร้างบ่อเก็บกักน้ำขนาด 5®10®2 เมตร นำร่องภายในโรงงานขององค์การสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช

ขั้นตอนการผสมน้ำยางครีมมิ่ง และการฉีดพ่นพื้นสระน้ำ.ขั้นตอนการผสมน้ำยางครีมมิ่ง และการฉีดพ่นพื้นสระน้ำ.

สระน้ำต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สระน้ำต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

จากการมุ่งแก้ปัญหารวมทั้งเพิ่มมูลค่ายางพารา ส่งผลให้ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพิธีมอบรางวัลจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี งานวันนักประดิษฐ์ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ส่วนเกษตรกรหรือหน่วยงานใดที่สนใจการใช้น้ำยางครีมมิ่งปูพื้นสระ สามารถติดต่อได้ที่โทร.0–7333–3048, 0–7331–3930–50 ต่อ 1800 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งทีมวิจัยได้จัดรถโมบายยูนิตเคลื่อนที่ไว้  เร็ววันนี้จะมุ่งสู่พื้นที่จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น.
 

 

เพ็ญพิชญา เตียว

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
  • 17 มกราคม 2554, 05:00 น.

 

ยางธรรมชาติ กับงานทันตกรรม

Published ธันวาคม 20, 2010 by SoClaimon

ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2553

ผ่านทางขอคุยด้วยคน.

ผลิใบ ขอคุยด้วยคน
กองบรรณาธิการ

ยางธรรมชาติ กับงานทันตกรรม

ฟัน เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการย่อยอาหาร  การพูดออกเสียง  และมีความสำคัญต่อบุคลิกภาพ   แต่บางท่านอาจประสบปัญหาการ
เรียงตัวผิดปกติของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น  ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบบดเคี้ยวและบุคลิกภาพได้    ดังนั้น การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
จึงเป็นวิธีหนึ่งที่หลายคนเลือกปฏิบัติ   แต่ที่น่าสนใจ คือ ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมหลายชนิด  มีองค์ประกอบหลักที่ทำจากยาง     หนึ่งในผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวคือ โอริงจัดฟันหรือ อีลาสโตเมอริกลิเกเจอร์ โอริงจัดฟันในงานทันตกรรม มีหน้าที่ยึดเส้นลวดจัดฟันให้อยู่ในร่องแรกเกต เพื่อทำให้เกิดแรง
ในการเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่เสื่อมสลายเมื่อสัมผัสของเหลวในช่องปาก ไม่เป็นที่ยึดเกาะของคราบจุลินทรีย์ และไม่ทำให้เกิดฟันผุ
ปัจจุบันโอริงจัดฟันต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  ผลิตจากพอลิยูริเทน      ทำให้ต้นทุนค่ารักษาทางทันตกรรมจัดฟันมีราคาสูง  ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย
นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรและทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้หารือร่วมกันและเห็นว่ามีความเป็นไปได้
สูงที่จะใช้วัตถุดิบที่มีศักยภาพสามารถทดแทนพอลิยูริเทน และเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้มากในประเทศมาทดลองผลิตโอริงจัดฟัน  นั่นคือ ยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติ  เป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย    ด้วยมีจุดเด่นของคุณสมบัติทางกลที่ดีกว่าพอลิเมอร์ชนิดอื่น
คือ มีความยืดหยุ่น  และทนต่อแรงดึงได้ดี  แต่มีข้อด้อยในเรื่องการทนความร้อนและ มีการบวมพองในน้ำมันค่อนข้างสูง ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ยางธรรมชาติโดยการดัดแปรโมเลกุลและผลิตเป็นการค้าแล้วคือ ยางธรรมชาติอิพอกไซด์   ซึ่งทนการบวมพองในน้ำมันได้ดีขึ้น  ทีมวิจัยจึงเลือกใช้
ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ในการทดลองผลิตโอริงจัดฟันแทนการใช้พอลิยูริเทน

กรมวิชาการเกษตร โดยคุณนุชนาฎ ณ ระนอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ผลิตผลเกษตร ได้ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คิดค้นยางดัดฟันที่ผลิตจากยางธรรมชาติขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “โอริงจัดฟัน
ที่ผลิตจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์” (Orthodontic O-ring Produced from Epoxidized Natural Rubber) ผลิใบฯ  ฉบับนี้จึงนำเอารายละเอียดมา
เล่าให้ท่านได้อ่าน   คณะผู้วิจัยได้ศึกษาการผลิตโอริงจัดฟันจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์     ซึ่งมีคุณสมบัติการทนต่อการบวมพองในน้ำมันจากการ
เพิ่มความเป็นขั้วของยางธรรมชาติ   นอกจากนั้นยังเลือกใช้สารเคมีผสมยางเป็นประเภทที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้   ขั้นตอนการทดลองแบ่งเป็น
3 ส่วน คือ การพัฒนาสูตรยางผสมสารเคมี  การออกแบบเบ้าพิมพ์  และการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ

คณะผู้วิจัยได้ทดลองบดผสมยางและสารเคมี    เตรียมชิ้นทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้อง  และทดสอบพร้อมวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบที่ได้ รวมทั้งสิ้น 24 สูตร มีการปรับเปลี่ยนปริมาณสารเคมีที่มีผลต่อสมบัติกายภาพที่เป็นสมบัติเป้าหมาย  และสามารถคัดเลือกสูตรที่มีความ
เหมาะสมได้ 4 สูตร

เมื่อได้สูตรที่เหมาะสมมีการออกแบบและจัดทำแม่พิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด  นำมาทดลองผลิตเป็นโอริงจัดฟันเพื่อใช้ทดสอบสมบัติการใช้
งาน โดยมีผลจากการทดสอบ ดังนี้

–  มีค่าการบวมพองในน้ำเป็นร้อยละ 0.92-1.24 หลังจากแช่ไว้นาน 1 วัน และเป็นร้อยละ 6.24-8.18 หลังแช่ไว้นาน 28 วัน

–  มีค่าการบวมพองในน้ำมันเป็นร้อยละ 0.51-0.64  หลังแช่ไว้นาน 1 วัน และเป็นร้อยละ 4.21-5.48 หลังแช่ไว้นาน 28 วัน

เมื่อทดสอบสมบัติการทนแรงดึง พบว่ามีค่าเป็น 2.31-3.70  นิวตัน  หลังจากแช่ในน้ำนาน 28 วัน   นำมาทดสอบค่าการทนแรงดึงใหม่ พบว่า
มีค่าเป็น 1.25-1.91 นิวตัน    ถ้าหากนำมาเปรียบเทียบกับค่าการทนแรงดึงก่อนแช่ในน้ำพบว่า   ค่าการทนแรงดึงนี้ลดลงเหลือร้อยละ 50.54-54.78
และเมื่อทดสอบค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ พบว่ามีค่าระหว่าง 63-71 Shore A จากผลการทดลองนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบนำร่อง
พบว่า  โอริงจัดฟันที่ทดลองผลิตทั้ง 4  สูตรตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น      มีสมบัติเฉพาะในในการใช้งานในระดับเดียวกับตัวอย่างโอริงจัดฟันที่มี
จำหน่ายและทันตแพทย์นิยมใช้และสามารถเลือกใช้ตามสภาพของฟันที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการรักษาด้วย

หลังจากนั้น เป็นการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของชิ้นตัวอย่างต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่เพาะเลี้ยงจากเหงือกของคนด้วยวิธีทดสอบ
เอ็มทีที  ผลการศึกษาปฏิกิริยาของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่มีต่อโอริงจัดฟันที่ผลิตมา 4 สูตร   ด้วยวิธีทดสอบเอ็มทีทีของผู้ป่วย 4 ราย   พบว่าจำนวน
เซลล์ที่มีชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างทางสถิติ    ซึ่งแสดงว่าโอริงจัดฟันที่ผลิตได้ไม่เป็นพิษ  เนื่องจากมีการแสดงสมบัติ
การเข้ากันได้ทางชีวภาพกับเนื้อเหงือกของมนุษย์ได้ดี   จากทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยครั้งแรก    ใช้โอริงจัดฟันนาน 2 เดือน พบว่า ยังใช้การได้ดี
ผู้ป่วยไม่มีอาการระคายเคืองโอริงจัดฟันยังอยู่ในสภาพดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

เมื่อทดสอบ ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในผลิตภัณฑ์โอริงจัดฟันที่ผลิตขึ้นโดยวิธีทดสอบมาตรฐานสากล  พบว่าผลิตภัณฑ์จากทั้ง 4 สูตร
ที่ได้มีการทดลอง มีปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้น้อยกว่า 50 ไมโครกรัมต่อกรัม   และเมื่อคำนวณต้นทุนการผลิตพบว่าสามารถลดต้นทุนของโอริง
จัดฟันได้ไม่ต่ำกว่า 10 เท่า  ของราคาที่นำเข้าจากต่างประเทศ    ดังนั้น  มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการขยายผลการใช้ยางธรรมชาติอิพอกไซต์ผลิต
โอริงจัดฟันเพื่อใช้ในงานทันตกรรมจัดฟัน ต่อไปในอนาคต      นอกจากนั้น ผลจากการทดลองนี้ กรมวิชาการเกษตรร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ    ผู้อ่านคงพอจะทราบรายละเอียดของโอริงจัดฟันที่ผลิตจาก
ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ กันพอสมควร  อย่างไรก็ตาม  การจัดฟันเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องดำเนินการโดยแพทย์เฉพาะทางและ
ผ่านการวินิจฉัยจากทันตแพทย์แล้วว่าควรใช้วิธีการจัดฟันในการรักษา       ดังนั้นไม่ควรไปจัดฟันในแหล่งอื่นที่ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่จำเป็น
เนื่องจากไม่มีใครสามารถรับประกันความปลอดภัยให้ได้

จากการทดลองของคณะนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ร่วมกันปกิบัติงานกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น  หาก
ได้นำไปขยายผลโดยพัฒนารูปแบบละสมบัติเสริมด้านทันตกรรมอื่นๆ   และสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ให้ผู้ประกอบการนำไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
ได้ จะทำให้ช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื้อจากต่างประเทศ   และที่สำคัญผลจากการทดลองในครั้งนี้มีผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จรองรับ เพื่อเป็นการ
ยืนยันได้ว่า โอริงจัดฟันที่ผลิตจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากผลงานวิจัยเรื่องโอริงจัดฟันที่ผลิตจากยางธรรมชาติ
อิพอกไซด์นี้   น่าจะเป็นโอกาสให้ทันตแพทย์หันมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศ   เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีมากมายนั่นคือ ยาง
ธรรมชาติ  เพื่อลดต้นทุนในการรักษาด้านทันตกรรม ซึ่งปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพง ทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกมากขึ้น   และหากมีการนำโอริงจัดฟันที่
ผลิตจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์  ส่งออกไปขายยังต่างประเทศก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคต

ผู้อ่านท่านใดสนใจ ในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการศึกษาหรือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน     สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปที่
สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร    กรมวิชาการเกษตร   โทรศัพท์ 0-2940-5712  หรือ 0-2940-6596
ได้ในเวลา ราชการ

(ขอบคุณ ดร.นุชนาฏ ณ ระนอง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร : ข้อมูล)

 

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2825, 0-2940-6864
โทรสาร : 0-2579-4406

%d bloggers like this: