ยาฆ่าแมลง

All posts tagged ยาฆ่าแมลง

ผลของยาฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อผลผลิตถั่วลิสงในการป้องกันกำจัดเสี้ยนดินถั่วลิสง Dorylus orientalis Westwood

Published เมษายน 8, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001399&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: ผลของยาฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อผลผลิตถั่วลิสงในการป้องกันกำจัดเสี้ยนดินถั่วลิสง Dorylus orientalis Westwood
Article title: Effects of some insecticides on peanut yield in the control of the subterranean ant, Dorylus orientalis Westwood
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 351-357
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, DORYLUS, INSECTICIDES, APPLICATION RATES, YIELDS, RESIDUES
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, เสี้ยนดิน, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด, อัตราการใช้, ผลผลิต, พิษตกค้าง
หมายเลข: 001399 KC1401037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าแมลงบางชนิดกับเพลี้ยจั๊กจั่นปอ

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001396&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Thurston, Richard; วีรวุฒิ กตัญญูกุล
ชื่อเรื่อง: การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าแมลงบางชนิดกับเพลี้ยจั๊กจั่นปอ
Article title: Field tests on the effectiveness of some insecticides against the kenaf leafhopper, Empoasca sp.
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 326-335
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HIBISCUS CANNABINUS, EMPOASCA, INSECTICIDES, EFFICIENCY, GROWTH, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: HIBISCUS CANNABINUS; EMPOASCA; สารป้องกันกำจัดแมลง; ประสิทธิภาพ; การเติบโต; ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ปอแก้ว, เพลี้ยจักจั่นปอ, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ประสิทธิภาพ, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001396 KC1401034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001134&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสูตร ศักดิ์สูง
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ
Article title: Effect of some insecticides on tobacco budworm, and tobacco leaf-eating caterpillar
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 594
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, HELIOTHIS, SPODOPTERA, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกระทู้กินยอดยาสูบ, หนอนกระทู้กินใบยาสูบ, สารป้องกันกำจัดแมลง, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001134 KC1001071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000979&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสูตร ศักดิ์สูง
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 377-378
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, SPODOPTERA, HELIOTHIS, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกระทู้กินใบยาสูบ, หนอนกระทู้กินยอดยาสูบ, สารป้องกันกำจัดแมลง, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 000979 KC0901069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการฉีดยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการต่างกันต่อหนอนม้วนใบถั่วลิสง

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000978&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Knapp, Fred W.; วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์; นงพร อัลภาชน์; ธวัชชัย สิชฌวัฒน์
ชื่อเรื่อง: ผลของการฉีดยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการต่างกันต่อหนอนม้วนใบถั่วลิสง
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 376
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, HEDYLEPTA, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, หนอนม้วนใบถั่วลิสง, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 000978 KC0901068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบและหนอนกระทู้กินใบยาสูบ

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000966&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสูตร ศักดิ์สูง
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบและหนอนกระทู้กินใบยาสูบ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 335-342
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, HELIOTHIS VIRESCENS, INSECTICIDES, APPLICATION RATES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกระทู้กินยอดยาสูบ, หนอนกระทู้กินใบยาสูบ, สารป้องกันกำจัดแมลง, อัตราการใช้, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 000966 KC0901056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนเจาะลำต้นของข้าวโพดหวาน

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000204&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พัฒนันท์ สังขะตะวรรธน์
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนเจาะลำต้นของข้าวโพดหวาน
Article title: Evaluation of insecticides in controlling of European corn borer
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 371-376
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, OSTRINIA NUBILALIS, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพดหวาน, หนอนเจาะลำต้น, ยาฆ่าแมลง, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 000204 KC0201062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ยาฆ่าแมลงในถั่วฝักยาว

Published มิถุนายน 13, 2011 by SoClaimon

25 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.
ยาฆ่าแมลงในถั่วฝักยาว – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_151383

ตามหลักโภชนาการที่ดี ใน 1 วัน เราควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรือ ถ้าไม่ครบจริงๆ ก็ควรทานให้ได้ 3 ใน 5 ถือว่ายังได้อยู่

ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน  ประชาชนตาดำๆอย่างเราเห็นจะเลือกไม่ได้ เพราะตอนนี้ที่ขาดกันอยู่เห็นจะเป็นหมู่ที่  5  คือ ไขมัน

ตอนนี้คนไทยกำลังขาดไขมันกันอย่างหนัก โดยเฉพาะไขมันจากพืชจำพวกน้ำมันพืชชนิดต่างๆ  หากมองในแง่ดี  นับเป็นผลดีทางอ้อมที่ทำให้คนไทยกินไขมันน้อยลงจะได้ไม่ทำให้เกิดโรคอ้วน  ซึ่งต้องเสียงบประมาณในการรักษากันในระยะยาว

เมื่อไขมันหายาก  ก็หันมากินเนื้อสัตว์  ผัก  และผลไม้แทนให้มากขึ้นก็น่าจะดี เพราะได้ทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย  ทำให้มีสุขภาพดี  และมีผิวพรรณสดใส

สำหรับผักและผลไม้ เวลาซื้อต้องระวังของแถมที่เรามองไม่เห็นคือ ยาฆ่าแมลง  สักนิด  เพราะเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่เมื่อสะสมจนได้ที่แล้ว จะระเบิดและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

ถั่วฝักยาว  เป็นผักอีกชนิดที่มักพบว่ามียาฆ่าแมลงตกค้าง  ซึ่งเมื่อสุ่มตรวจเพื่อหาการตกค้างของยาฆ่าแมลงกลุ่ม  ไพรีทรอยด์และคาร์บาร์เมต  ก็จะพบแทบทุกครั้ง

โดยเฉพาะ  ไซเพอร์เมทรินและเมโทมิล  ซึ่งน่าอัศจรรย์ที่ทำไมมันไม่หมดเสียที  หรืออาจเป็นเพราะเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือไม่  พอถึงช่วงที่เก็บได้ก็ประโคม ฉีดพ่น ทิ้งไว้ 1-2 วัน ก็เก็บมาขายโดยไม่คำนึงว่าจะมียาฆ่าแมลงตกค้างหรือไม่

คนกินไม่รู้เรื่องก็พลอยรับเคราะห์ไปด้วย

สำหรับคนที่ชอบกินถั่วฝักยาว วันนี้ต้องระวัง  เพราะผลการตรวจวิเคราะห์หายาฆ่าแมลงชนิด ไซเพอร์เมทรินและเมโทมิล ตกค้างนั้น พบว่า

มีถั่วฝักยาว 3 ตัวอย่าง  พบการตกค้าง และมีอยู่ 1 ตัวอย่างที่พบสารไซเพอร์เมทริน  ตกค้างในปริมาณที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยได้กำหนดไว้ว่า  ตรวจพบสาร  ไซเพอร์เมทริน  ตกค้างในถั่วฝักยาวสูงสุดได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

วิธีการป้องกันง่ายๆ สำหรับผู้บริโภค  คือ  นำผักมาล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง เพื่อให้ปริมาณยาฆ่าแมลงที่ตกค้างนั้นหมดไปหรือเจือจางลงกว่าเดิม  เพื่อความปลอดภัย.

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย
  • 25 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.

หมอดินใช้ พด.7 ไล่แมลงดำเนินสะดวกขานรับแทนเคมี

Published ธันวาคม 29, 2010 by SoClaimon

9 ธันวาคม 2553, 05:15 น.

ผ่านทางหมอดินใช้ พด.7 ไล่แมลงดำเนินสะดวกขานรับแทนเคมี – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_132684

 

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยว่า กรมสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่การเกษตรแบบอินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและในครัวเรือนมาผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง ควบคู่กับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่มั่นคง  ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา  เพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนเกษตรกรในละแวกใกล้เคียงได้ทำตาม  ในการเลิกพึ่งพาสารเคมีหันมาใช้สารอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง

นายชูชัย นาคเขียว หมอดินอาสาประจำอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เผยว่า ในอดีตอำเภอดำเนินสะดวกมีแปลงปลูกพริก หอม กระเทียมจำนวนมาก ต้องฉีดยาฆ่าแมลงศัตรูพืชตามแปลงต่างๆทุกวัน สารพิษจึงสะสมในร่างกายและเจ็บป่วยบ่อย  จึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมีทางการเกษตร โดยสมัครเป็นหมอดินอาสาซึ่งได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด. นอกจากนี้ ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักสมุนไพรขับไล่แมลง

ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ได้นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการผลิตสมุนไพรขับไล่แมลงโดยสกัดเป็นฮอร์โมนพืชไว้ใช้เอง และถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกร สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น.

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
  • 9 ธันวาคม 2553, 05:15 น.

 

อียูตรวจเข้มผักสดไทย เสี่ยงสารตกค้าง

Published กันยายน 14, 2010 by SoClaimon

11 กันยายน 2553, 05:45 น.

ผ่านทางอียูตรวจเข้มผักสดไทย เสี่ยงสารตกค้าง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

.
“กรมการค้าต่างประเทศเผย อียูเพิ่มมาตรการตรวจเข้มผักสดจากไทย เหตุเป็นประเทศเสี่ยงมีสารตกค้างอื้อ …

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.53 เป็นต้นไป สหภาพยุโรป (อียู) จะเพิ่มมาตรการตรวจเข้มสารตกค้างในสินค้าผักสดจากไทยเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือผักชีและใบกะเพรา โหระพา โดยจะสุ่มตรวจสอบสารตกค้าง ณ ด่านนำเข้า 20% ของปริมาณสินค้าทั้งลอต นอกจากนี้ จะเพิ่มมาตรการตรวจเข้มการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อซัลโมเนลล่า ที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียในผักสดจากไทยอีก 3 รายการ คือผักชี ใบกะเพรา-โหระพาและใบสะระแหน่ที่ระดับ 10%

การเพิ่มมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอียูได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าประเภทอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ที่มิได้มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ที่นำเข้าจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงในการมีสารตกค้างและยาฆ่าแมลง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.53 ซึ่งส่งผลให้ผักสดจากไทย 3 รายการ คือ ถั่วฝักยาว ผักในตระกูลมะเขือ และผักในตระกูลกะหล่ำ ถูกสุ่มตรวจสอบสารตกค้าง ณ ด่านนำเข้า 50% ของปริมาณสินค้าทั้งล็อต ทั้งนี้ จากข้อมูลในระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหารของอียู พบว่าในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค.53 มีสารตกค้างที่ตรวจพบบ่อยในผักสดจากไทย.

%d bloggers like this: