มินท์

All posts tagged มินท์

การปลูกมินต์ในภาคใต้

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001893&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มิตรี ลักษณิยานนท์
ชื่อเรื่อง: การปลูกมินต์ในภาคใต้
Article title: Studies on growth and the yield potential of mint grown in southern part of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 87
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA, PLANTING, GROWTH, YIELDS, OILS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: มินท์, การปลูก, ผลผลิต, น้ำมัน
หมายเลข: 001893 KC1701087
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาองค์ประกอบของน้ำมันมินต์พันธุ์ต่างๆ

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001384&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กรรณิการ์ สถาปิตานนท์; นิทัศน์ พิชิตกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาองค์ประกอบของน้ำมันมินต์พันธุ์ต่างๆ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 222-231
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA ARVENSIS, OILS, CHEMICAL COMPOSITION, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: มินท์, น้ำมัน, องค์ประกอบทางเคมี, พันธุ์
หมายเลข: 001384 KC1401022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองปุ๋ยมินต์ที่ปลูกในนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001383&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดุริยะประพันธ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองปุ๋ยมินต์ที่ปลูกในนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
Article title: Fertilizer trial on mint growing in the paddy field after rice harvest
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 215-221
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA ARVENSIS, FERTILIZERS, PLANTING, RICE FIELDS, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: มินท์, ปุ๋ย, การปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยว, นาข้าว, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 001383 KC1401021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองปลูกมินต์บนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001382&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อติศัย แพ่งสภา; อำพล เอื้ออารี; นิทัศน์ พิชิตกุล; ณรงค์ โฉมเฉลา; พนัส บูรณศิลปิน
ชื่อเรื่อง: การทดลองปลูกมินต์บนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Experiment on mint cultivation on the highland of northern Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 207-214
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA ARVENSIS, PLANTING, HIGHLANDS, HARVESTING, YIELDS, QUALITY, OILS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: มินท์, การปลูก, พื้นที่สูง, การเก็บเกี่ยว, ผลผลิต, คุณภาพ, ปริมาณน้ำมัน
หมายเลข: 001382 KC1401020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มินท์ที่มีปลูกในประเทศไทย

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001381&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มิตรี ลักษณิยานนท์; ลักขณา พงศ์พงัน; ณรงค์ โฉมเฉลา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มินท์ที่มีปลูกในประเทศไทย
Article title: Study on varietal characteristics of mint grown in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 197-206
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA ARVENSIS, VARIETIES, PLANT ANATOMY
ดรรชนี-ไทย: มินท์, พันธุ์, ลักษณะประจำพันธุ์
หมายเลข: 001381 KC1401019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์มินต์

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001289&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ณรงค์ โฉมเฉลา; สุนทร ดุริยะประพันธ์; เอมอร ศรีวรรธนะ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์มินต์
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 242-247
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F70-Plant taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA, VARIETIES, GROWTH, YIELDS, OILS, QUALITY, BOTANY
ดรรชนี-ไทย: มินท์, พันธุ์, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, น้ำมัน, คุณภาพ, ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
หมายเลข: 001289 KC1301037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: