มาตรการภาษี

All posts tagged มาตรการภาษี

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีช่วยผู้พิการ

Published สิงหาคม 9, 2011 by SoClaimon

16 พฤศจิกายน 2553, 20:47 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/127482.

Pic_127482

ครม.ไฟเขียว ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้พิการอายุไม่เกิน 65 ปี และมีเงินได้ไม่เกิน 1.9 แสนบาท พร้อมแถมสิทธิสถานประกอบการจ้างคนพิการอายุไม่เกิน 65 ปี เข้าทำงานร้อยละ 15 ของพนักงานหักภาษีได้ 3 เท่าของค่าใช้จ่าย…

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาสำหรับคนพิการอายุไม่เกิน 65 ปี และมีเงินได้ไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ประกอบการที่ว่าจ้างคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี เข้ามาทำงานในสัดส่วน 15 % ของพนักงานทั้งหมด สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 3 เท่าของค่าใช้จ่าย และให้สิทธิผู้ประกอบการที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการในสถานประกอบการ สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษี ได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีการว่าจ้างคนพิการเข้ามาทำงานมากขึ้น

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วยโดยผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ อาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ไปเร่งพิจารณาและหารือรายละเอียดว่ามีสถาบันการเงินแห่งไหนสนใจเข้าร่วม ดำเนินการบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่ข้าราชการบำนาญต่างรอคอย อย่างไรก็ตามโดยหลักการการชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน จะหักเงินงวดบำเหน็จบำนาญที่กรมบัญชีกลางจ่ายให้ข้าราชการอยู่แล้ว.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 16 พฤศจิกายน 2553, 20:47 น.

ครม.เห็นชอบปิดฉากคณะกรรมการ ช่วยเหลือเหยื่อไฟไหม้

Published กันยายน 1, 2010 by SoClaimon

31 สิงหาคม 2553, 21:00 น.

ผ่านทางครม.เห็นชอบปิดฉากคณะกรรมการ ช่วยเหลือเหยื่อไฟไหม้ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_107679

นายวัชระ กรรณิการ์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติ ปิดฉากคณะกรรมการช่วยเหลือเหยื่อไฟไหม้ ระบุ สำนักปลัดแรงงานดำเนินการเช้าพื้นที่แฟชั่นมอลล์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไฟไหม้เซ็นเตอร์วัน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ยุติภารกิจของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่มีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในแต่ละมาตรการเป็นผู้วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่เป็นเรื่องสำคัญหรือกรณีจำเป็นให้เลขาธิการนายกฯเป็นผู้ พิจารณา และแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการต่อไป

ขณะเดียวกัน ครม.ได้เห็นชอบมาตรการเงินสดและมาตรการภาษี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ฝากขายสินค้าซึ่งไม่มีพื้นที่ใช้ทำธุรกิจและ ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ เช่นกรณีของร้านขายหนังสือแม้ว่าจะไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่สินค้าได้รับความเสีย หายซึ่งพิสูจน์ได้จากใบคำสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการช่วยเหลือเป็นตารางเมตร ตามมติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 53 โดย ในส่วนของมาตรการเงินสดให้ช่วยเหลือตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งครม.เคยอนุมัติไว้เดิม โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยดำเนินการและกำหนดหลักเกณฑ์ในการ จ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ในลักษณะการฝากขายสินค้าต่อไป

ทั้งนี้ ครม.ยังรับทราบการรวบรวมหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม มาตรการให้ ความช่วยเหลือกรณีค่าจ้างพนักงานแก่ผู้ประกอบการที่รักษาสภาพการจ้างงาน การดำเนินการเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างชาติที่ได้รับผล กระทบจากการชุมนุมรวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องขอขยายเวลาเช่า พื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ที่กระทรวงคมนาคมรายงานว่ายังไม่ได้ข้อยุติด้วย และยังเห็นชอบมติคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหาย จากเพลิงไหม้ รวมถึงการอนุมัติงบประมาณอีกกว่า 106.29 ล้านบาท จากงบกลางประจำปี 53 ให้สำนักงานประกันสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งรักษาสภาพการจ้างไว้ และอนุมัติงบกลางอีกกว่า 6.32 ล้านบาทเพื่อชดเชยเงินเพิ่มให้แก่กทม.ที่ได้ผ่อนผันการชำระภาษีโรงเรือนและ ที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการที่ถูกเพลิงไหม้ด้วย

นอกจากนี้ยังเห็นชอบ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานดำเนินการเรื่องการเช่าพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นมอลล์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งถูกเพลิงไหม้จาก ห้างเซ็นเตอร์ วัน โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ กำหนด หลักเกณฑ์ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ตามพื้นที่ที่ใช้จริงเท่านั้น

%d bloggers like this: