ภาคเหนือ

All posts tagged ภาคเหนือ

อิทธิพลของวันปลูกที่มีต่อผลผลิตของถั่วลิสงซึ่งปลูกภายใต้สภาพน้ำฝนในภาคเหนือของประเทศไทย

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002027&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นอร์แมน, เอ็ม.เจ.ที.; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของวันปลูกที่มีต่อผลผลิตของถั่วลิสงซึ่งปลูกภายใต้สภาพน้ำฝนในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Importance of sowing date for rainfed peanut production in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 41
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, SOWING DATE, PLANTING, RAINFED FARMING, GROWTH, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, วันปลูก, การปลูก, สภาพน้ำฝน, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ภาคเหนือ
หมายเลข: 002027 KC1801043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจการใช้ที่ดินทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002011&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มนู โอมะคุปต์
ชื่อเรื่อง: การสำรวจการใช้ที่ดินทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
Article title: Land use inventory of north Thailand using lands at imagery
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 26
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: U40-Surveying methods
หมวดรอง: E11-Land economics and policies
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LAND USE, IMAGERY, SURVEYS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: การใช้ที่ดิน, ภาพถ่ายดาวเทียม, การสำรวจ, ภาคเหนือ
หมายเลข: 002011 KC1801027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001988&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; เรวัต จิระสถาวร
ชื่อเรื่อง: การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน
Article title: Rainfed double cropping in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 4-4(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, CROPPING SYSTEMS, RAINFED FARMING, HIGHLANDS, YIELDS, INCOME, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, ระบบการปลูกพืช, การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน, ที่สูง, ผลผลิต, รายได้, ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, ระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง, พื้นที่ดอนใช้น้ำฝน, ผลผลิต, รายได้, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001988 KC1801004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะการเพาะปลูกงาภายใต้สภาพที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักในภาคเหนือของประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001884&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สากล ไคลมี; อภิชัย ธีรธร; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการเพาะปลูกงาภายใต้สภาพที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Performance of sesame (Sesamun indicum L.) grown under rainfed conditions in north Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 78-78(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SESAMUM INDICUM, VARIETIES, RAINFED FARMING, YIELDS, PLANT DISEASES, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: งา, พันธุ์, วันปลูก, โรคพืช, พื้นที่อาศัยน้ำฝน, ผลผลิต, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001884 KC1701078
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต Wolffia arrhiza ในภาคเหนือของประเทศไทย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001163&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: แมคแกรี่, ไมเคิล จี.; กระจ่าง พันธุมนาวิน
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต Wolffia arrhiza ในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Preliminary observation on the production of Wolffia arrhiza in northern Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 747-748
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LEMNACEAE, PROTEIN PLANTS, PRODUCTION, YIELDS, PROTEINS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: WOLFFIA ARRHIZA, การผลิต, ผลผลิต, โปรตีน, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001163 KC1001100
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โครงการปรับปรุงพันธุ์ และผลผลิตถั่วเหลืองในภาคเหนือ

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000832&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุมินทร์ สมุทคุปติ์
ชื่อเรื่อง: โครงการปรับปรุงพันธุ์ และผลผลิตถั่วเหลืองในภาคเหนือ
Article title: proposal for soybean improvement in the northern part of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 166-172
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, PLANT BREEDING, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, การปรับปรุงพันธุ์, ผลผลิต, ภาคเหนือ
หมายเลข: 000832 KC0801018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองในภาคเหนือ

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000831&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุพร การุณพักตร์
ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองในภาคเหนือ
Article title: Promotion of soybean production in northern Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 163-165
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: C20-Extension
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, การส่งเสริม, การผลิต, ภาคเหนือ
หมายเลข: 000831 KC0801017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองปลูกมะฮอกกานีในภาคเหนือของประเทศไทย

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000752&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุทัย จันผกา
ชื่อเรื่อง: การทดลองปลูกมะฮอกกานีในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Experiment on the planting of Swietenia mahogani jacq. in northern Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 85-86
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
ดรรชนี-ไทย: มะฮอกกานี, การปลูก, ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์, ประโยชน์, ภาคเหนือ
หมายเลข: 000752 KC0701026
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของอุณหภูมิต่อเมตามอโฟซิสของลูกอ๊อดกบบูลฟร็อก Rana catesbeiana ที่เลี้ยงในภาคเหนือของประเทศไทย

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005388&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; ธีรวรรณ นุตประพันธ์; ผุสตี ปริยานนท์; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอุณหภูมิต่อเมตามอโฟซิสของลูกอ๊อดกบบูลฟร็อก Rana catesbeiana ที่เลี้ยงในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Effect of temperature on bullfrog-tadpoles, Rana catesbeiana, metamorphosis in northern part of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2535
Source title : Proceedings of the 30th Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2535
หน้า: หน้า 607-611
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2535)
หมวดหลัก: L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FROGS; METAMORPHOSIS; TEMPERATURE; GROWTH; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: กบบูลฟร็อก, ลูกอ๊อด, METAMORPHOSIS, อุณหภูมิ, ผลกระทบ, การเจริญเติบโต, ภาคเหนือ
บทคัดย่อ: นำไข่กบบูลฟร็อก 400 ใบ จากพ่อแม่เดียวกัน ไปทดลองเลี้ยงในสภาพอุณหภูมิต่างกัน ไข่ 200 ใบ เลี้ยงในอุณหภูมิ 6-37 องศาเซลเซียส ที่เชียงใหม่ ส่วนอีก 200 ใบ เลี้ยงในอุณหภูมิ 24-37 องศาเซลเซียส ที่กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่าลูกอ๊อดมีเมตามอร์โฟซิสทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 6 เดือนครึ่งที่อุณหภูมิร้อนของกรุงเทพฯ ในขณะที่เกิดเพียง 14.75 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิเย็นของเชียงใหม่ การเจริญระยะสร้างตุ่มขาและแผ่นตีนของลูกอ๊อด ที่เลี้ยงทั้งสองแห่ง มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการเจริญของขนาดและความยาวลำตัว จะเพิ่มขึ้นในเดือนที่ 5 แต่จะลดลงในเดือนที่ 6 เดือนครึ่ง
หมายเลข: 005388 KC3004010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการสำรวจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเลี้ยงและปล่อยปลาจำพวกปลาเทร้าท์และแซลมอนในลำธารภาคเหนือของประเทศไทย กับคำแนะนำเกี่ยวกับการนำปลาชนิดใหม่จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003194&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สืบสิน สนธิรัตน
ชื่อเรื่อง: ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการสำรวจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเลี้ยงและปล่อยปลาจำพวกปลาเทร้าท์และแซลมอนในลำธารภาคเหนือของประเทศไทย กับคำแนะนำเกี่ยวกับการนำปลาชนิดใหม่จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 197-202
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES, TROUT, SALMON, AQUACULTURE, SURVEYS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลา, ปลาเทร้าท์, ปลาแซลมอน, การเลี้ยง, การปล่อย, ลำธาร, การนำเข้าจากต่างประเทศ, การสำรวจ, ภาคเหนือ
หมายเลข: 003194 KC2204022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: