พื้นที่อาศัยน้ำฝน

All posts tagged พื้นที่อาศัยน้ำฝน

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปราบวัชพืชในเขตที่อาศัยน้ำฝน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002064&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสรี ถนอมสุข; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; พิทักษ์ อินทะพันธ์
ชื่อเรื่อง: ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปราบวัชพืชในเขตที่อาศัยน้ำฝน
Article title: Problems of herbicide use in small farm rainfed upland conditions
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 78-78(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HERBICIDES, HIGHLANDS, RAINFED FARMING, EFFICIENCY
อรรถาภิธาน-ไทย: สารกำจัดวัชพืช, ที่สูง, การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน, ประสิทธิภาพ
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดวัชพืช, พื้นที่อาศัยน้ำฝน, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 002064 KC1801080
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนที่มีข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2521

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001989&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวรรณ หาญวิริยะพันธ์; วิชาญ วอทอง; ดำเกิง จันทรปัญญา
ชื่อเรื่อง: การทดลองระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนที่มีข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2521
Article title: Rice-based cropping systems under rainfed condition at Ubon in 1978
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 5
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VIGNA UNGUICULATA SESQUIPEDALIS, ARACHIS HYPOGAEA, ZEA MAYS, VIGNA RADIATA RADIATA, CROPPING SYSTEMS, RAINFED FARMING, HIGHLANDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วฝักยาว, ถั่วลิสง, ข้าวโพด, ข้าวเหนียว, ถั่วเขียว, ระบบการปลูกพืช, พื้นที่อาศัยน้ำฝน
หมายเลข: 001989 KC1801005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะการเพาะปลูกงาภายใต้สภาพที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักในภาคเหนือของประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001884&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สากล ไคลมี; อภิชัย ธีรธร; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการเพาะปลูกงาภายใต้สภาพที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Performance of sesame (Sesamun indicum L.) grown under rainfed conditions in north Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 78-78(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SESAMUM INDICUM, VARIETIES, RAINFED FARMING, YIELDS, PLANT DISEASES, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: งา, พันธุ์, วันปลูก, โรคพืช, พื้นที่อาศัยน้ำฝน, ผลผลิต, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001884 KC1701078
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: