พืชอาหารสัตว์

All posts tagged พืชอาหารสัตว์

การถ่ายทอดลักษณะการเป็นหมันในพืชตระกูลถั่ว red clover (Trifolium pratense L.)

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001415&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Taylor, N.L.; Anderson, M.K.; จรัส กิจบำรุง
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดลักษณะการเป็นหมันในพืชตระกูลถั่ว red clover (Trifolium pratense L.)
Article title: Genetic male-sterility in red clover (Trifolium pratense L.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 78-81
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TRIFOLIUM PRATENSE, FEED CROPS, LEGUMINOSAE, MALE INFERTILITY, GENETIC INHERITANCE
ดรรชนี-ไทย: TRIFOLIUM PRATENSE, พืชอาหารสัตว์, พืชตระกูลถั่ว, การเป็นหมัน, การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
หมายเลข: 001415 KC1401008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคสำคัญของพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001393&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุดม ภู่พิพัฒน์; ธรรมศักดิ์ สมมาตย์; กิตติ ชุณหวงศ์; อนงค์ หมื่นปัญญา
ชื่อเรื่อง: โรคสำคัญของพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย
Article title: Economic diseases of forage crop in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 300-306
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FEED CROPS, PLANT DISEASES, BLIGHTS, MILDEWS, SYMPTOMS, AETIOLOGY, FUNGI, TAXONOMY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: พืชอาหารสัตว์, โรคพืช, โรคใบไหม้, โรคราน้ำค้าง, โรคใบด่าง, อาการของโรค, เชื้อสาเหตุ, เชื้อรา, อนุกรมวิธาน
หมายเลข: 001393 KC1401031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจโรคพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001272&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล
ชื่อเรื่อง: การสำรวจโรคพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย
Article title: Forage crop disease survey in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 127-131
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRACHIARIA MUTICA, SORGHUM ALMUM, FEED CROPS, PLANT DISEASES, SURVEYS, AETIOLOGY, SYMPTOMS
ดรรชนี-ไทย: หญ้าขน, หญ้าโคลัมบัส, พืชอาหารสัตว์, โรคพืช, เชื้อสาเหตุ, แหล่งที่พบ, อาการของโรค
หมายเลข: 001272 KC1301020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: