พันธุ์หนัก

All posts tagged พันธุ์หนัก

ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่พันธุ์หนัก 2 พันธุ์ และพันธุ์เบา 3 พันธุ์

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000922&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อำพล เสนาณรงค์; ชวนะ บุญเรือง; ณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์; พิศมัย ศรีสุขประเสริฐ; จุฬี ลำยอง
ชื่อเรื่อง: ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดไร่พันธุ์หนัก 2 พันธุ์ และพันธุ์เบา 3 พันธุ์
Article title: Effects of spacing on grain yield and some agronomic characters of two late and three early field corn varieties
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 93-94
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, SPACING, VARIETIES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ระยะปลูก, พันธุ์หนัก, พันธุ์เบา, ผลผลิต
หมายเลข: 000922 KC0901012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: