พัฒนาที่ดิน

All posts tagged พัฒนาที่ดิน

“พัฒนาที่ดิน” ครบรอบวันสถาปนา 49 ปี – ดินดีสมเป็นนาสวน

Published พฤษภาคม 16, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/114570

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 00:00 น.

ในวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในปีนี้จะครบรอบ 49 ปี กรมพัฒนาที่ดินจึงได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา  ขึ้น ระหว่าง 23-25 พฤษภาคม ภายใต้ชื่องาน “ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 49 ปี” ณ บริเวณกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมชมกิจกรรมที่ทางกรมฯ จัดเตรียมไว้

นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 49 ปี ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะ ไฮไลต์ของงานครั้งนี้จะอยู่ที่ “นิทรรศการจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอด้วยระบบโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อการแก้ปัญหาดินตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดินจนถึงปัจจุบัน รวมถึง “นิทรรศการตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง”  พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  พื้นที่ศูนย์ศึกษาฯพิกุลทอง  พื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ เขาชะงุ้ม  พื้นที่ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง โดยเป็นการจัดทำเป็นแบบจำลองและมีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากโครงการหลวงมาจัดแสดง

ทั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้านการพัฒนาที่ดิน ดังนั้น ประชาชนที่เข้ามาชมงานจะได้ร่วมกันชื่นชมพระปรีชาสามารถและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริมากมายในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน จนทำให้ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ภายในงาน…ยังมีนิทรรศการวิชาการพัฒนาที่ดิน พื้นฐานที่มั่นคงทางการเกษตร จัดแสดงงานด้านการพัฒนาที่ดินต่าง ๆ อาทิ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี การสำรวจดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน คลินิกดินดี นวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. และมีฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ จะเปิดฝึกอบรมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร ที่สามารถผลิตไว้ใช้เองได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร รวมถึงเปิดค่ายยุวหมอดิน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีหมอดินอาสาที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาที่ดินมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจในวิถีการทำเกษตรโดยใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากแหล่งต่าง ๆ มาจำหน่ายในราคาถูก.

พัฒนาที่ดินวางแผนรับภัยแล้ง ป้องกันดินแปรสภาพ ทะเลทราย

Published มกราคม 4, 2011 by SoClaimon

30 ธันวาคม 2553, 05:00 น.

ผ่านทางพัฒนาที่ดินวางแผนรับภัยแล้ง ป้องกันดินแปรสภาพ ทะเลทราย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

EyWwB5WU57MYnKOvIV9gszo0SVKWZOyAJNUdRXRX1uQUeGnaqsGKNw

 

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซึ่งสาเหตุเกิดจากความ เสื่อมโทรมของสภาพดิน รวมถึงพื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยของการขยายตัวของพื้นที่ดินเค็ม ประกอบกับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ ปกติ จากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ปัญหาความแห้งแล้งและดินเสื่อมโทรมทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และติดตามพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าพื้นที่เสี่ยง ภัยแล้งมีประมาณ 44 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็นในภาวะแห้งแล้งปกติมีพื้นที่ประมาณ 28.5 ล้านไร่ และในภาวะแห้งแล้งผิดปกติมีพื้นที่ประมาณ 38.5 ล้านไร่ ซึ่งถือเป็นปริมาณพื้นที่ที่มากพอสมควร และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนก็จะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างแน่นอน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว กรม ได้มีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมต่อต้านการแปรสภาพเป็น ทะเลทรายตลอดจนกิจกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศและลดโลกร้อน อาทิ รณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปัญหาดินเค็มมากที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายของคราบเกลือ สาเหตุของปัญหาดินเค็ม

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าปรับปรุงแผนที่แล้งซ้ำซาก เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยง ภัยแล้งให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนา ที่ดินกล่าว.

%d bloggers like this: