ผล

All posts tagged ผล

ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงหลังเก็บเกี่ยวของผลมังคุด (Garcinia mangostana Linn.)

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002000&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรพงษ์ โกสิยะจินดา; กวิศร์ วานิชกุล
ชื่อเรื่อง: ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงหลังเก็บเกี่ยวของผลมังคุด (Garcinia mangostana Linn.)
Article title: Harvesting index and postharvest changes of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) fruit
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 16
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GARCINIA MANGOSTANA, HARVESTING INDEX, POSTHARVEST PHYSIOLOGY, FRUIT, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: มังคุด, ผล, การเจริญเติบโต, ดัชนีการเก็บเกี่ยว, การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว, ปริมาณกรด, การสูญเสียน้ำหนัก, การเหี่ยวของเปลือก, รสชาติ
หมายเลข: 002000 KC1801016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเจริญเติบโตของผลมังคุด (Garcinia mangostana Linn.)

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001999&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรพงษ์ โกสิยะจินดา; กวิศร์ วานิชกุล
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโตของผลมังคุด (Garcinia mangostana Linn.)
Article title: Fruit development of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 15
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GARCINIA MANGOSTANA, FRUIT, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: มังคุด, ผล, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001999 KC1801015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของ ethephon และ planofix ต่อการร่วงของผลเงาะ

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001998&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รวี เสรฐภักดี; ณัฐ อาจสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: ผลของ ethephon และ planofix ต่อการร่วงของผลเงาะ
Article title: Effects of ethephon and planofix on rambutan (Nephelium lappaceum L.) fruit drop
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 14
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NEPHELIUM LAPPACEUM, FRUITS, ETHEPHON, SPRAYING, FRUIT DROP
ดรรชนี-ไทย: เงาะ, ผล, ETHEPHON, PLANOFIX, การพ่น, การร่วงของผล
หมายเลข: 001998 KC1801014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของอุณหภูมิในห้องเก็บที่มีต่ออายุการเก็บและคุณภาพของท้อพันธุ์ Flordabelle ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001997&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สิริกุล วะสี; ประสิทธิ์ วัฒนวงค์วิจิตร; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิในห้องเก็บที่มีต่ออายุการเก็บและคุณภาพของท้อพันธุ์ Flordabelle ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน
Article title: Effects of keeping temperature on shelf-life and quality in various fruit sizes of Prunus persica var. Flordabelle
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 13
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PEACHES, FRUITS, DIMENSIONS, STORAGE, TEMPERATURE, KEEPING QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, ผล, พันธุ์ FLORDABELLE, ขนาดผล, การเก็บรักษา, อุณหภูมิ, อายุการเก็บรักษา, คุณภาพ
หมายเลข: 001997 KC1801013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

“มะนาวผลรูปฟักทอง” แปลกใหม่สุด

Published กันยายน 10, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/paperagriculturist/289074

7 กันยายน 2555, 05:00 น.
Pic_289074

มะนาวผลรูปฟักทอง

ทีแรก ที่พบต้นวางขาย คิดว่าเป็นต้นส้มมือ เนื่องจากรูปทรงของผลจะมีร่องคล้ายร่องของผลส้มมือ แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่ารูปทรงของผลกลมไม่ยาวคล้ายมือเหมือนผลส้มมือ ซึ่งผู้ขายไม่มีชื่อเขียนติดไว้ มีเพียงป้ายเขียนว่าห้ามจับเท่านั้น จึงสอบถามได้ความว่า ไม่ใช่ต้นส้มมือตามที่ผมเข้าใจ

ผู้ขายบอกว่า เป็นมะนาวชนิดหนึ่งนำเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์และจำชื่อเฉพาะภาษาอังกฤษไม่ได้ สามารถปลูกและติดผลดีในสภาพอากาศบ้านเรา จึงขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนนำต้นออกวางขายเป็นครั้งแรกที่เห็นนี่แหละ และรูปทรงของผลดูเหมือนผลฟักทอง จึงตั้งชื่อว่า “มะนาวผลรูปฟักทอง” ดังกล่าว

ส่วนรสชาติ ผมไม่ได้ทดลอง เนื่องจากผู้ขายไม่มีผลผ่าให้ชิมและห้ามจับผลด้วย ทราบจากผู้ขายเพียงว่า เปลือกผลบางไม่หนาเหมือนเปลือกผลส้มมือ ภายในมีเมล็ดเหมือนกับมะนาวทั่วไปและมีน้ำ รสเปรี้ยวเช่นน้ำมะนาวทุกอย่าง

ลักษณะ ทางพฤกษศาสตร์ดูตามที่มองเห็นประกอบกับผู้ขายบอกพอสรุปได้ว่า “มะนาวผลรูปฟักทอง” เป็นไม้พุ่ม ต้นสูง 2-4 เมตร กิ่งอ่อนมีหนาม ใบเป็นใบประกอบชนิดมีใบย่อยใบเดียว ออกเรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายและโคนใบเกือบมน แต่ใบจะมีขนาดใหญ่กว่าใบมะนาวพันธุ์อื่น ดอก ผู้ขายบอกว่า เป็นสีขาว ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม “ผล” มีลักษณะแตกต่างจากผลมะนาวทั่วไปคือ กลมแป้นและมีขนาดใหญ่มาก เปลือกผลจะมีร่องแบ่งเป็นพูรอบผลดูคล้ายผลฟักทองตามภาพประกอบคอลัมน์ ภายในมีเมล็ด ติดผลตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และทาบกิ่ง

มีต้นขาย ที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ บริเวณโครงการ 2 แผง “ป้าแอ๊ด–คุณขวัญ” ราคาสอบถามกันเองครับ.

“นายเกษตร”

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย นายเกษตร
  • 7 กันยายน 2555, 05:00 น.

อิทธิพลของ ethephon ในระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่มีต่อการแก่ของผลสับปะรด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001848&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพรัช ธีระวุฒิชัย; จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล.; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ปิยะ เฉลิมกลิ่น
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของ ethephon ในระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่มีต่อการแก่ของผลสับปะรด
Article title: Effects of ethephon concentrations on ripening in pineapple fruits
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 42
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ANANAS COMOSUS, FRUIT, ETHEPHON, RIPENING
ดรรชนี-ไทย: สับปะรด, ผล, ETHEPHON, ความเข้มข้น, การสุกแก่
หมายเลข: 001848 KC1701042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาวิธีการใช้สาร ethephon เพื่อเร่งการแก่ของผลสับปะรด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001847&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพรัช ธีระวุฒิชัย; จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล.; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ปิยะ เฉลิมกลิ่น
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีการใช้สาร ethephon เพื่อเร่งการแก่ของผลสับปะรด
Article title: Preliminary study on the methods of applying ethephon for enhancing ripening of pineapple fruits
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 41
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ANANAS COMOSUS, FRUIT, ETHEPHON, RIPENING
ดรรชนี-ไทย: สับปะรด, ผล, ETHEPHON, การเร่งการแก่, การพ่นรอบผล, การหยอดที่จุก
หมายเลข: 001847 KC1701041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำให้ดอกและผลมะนาว (Citrus aurantifolia, Swingle) อ่อนร่วงด้วย NAA และ SNA

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001845&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรพงษ์ โกสิยะจินดา; สุธี ชูจันทร์
ชื่อเรื่อง: การทำให้ดอกและผลมะนาว (Citrus aurantifolia, Swingle) อ่อนร่วงด้วย NAA และ SNA
Article title: Effects of NAA and SNA on flower and fruit thinning of lime, Citrus aurantifolia, Swingle
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 39
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CITRUS AURANTIFOLIA, DEBLOSSOMING, DEFRUITING, NAA
ดรรชนี-ไทย: มะนาว, ดอก, ผล, NAA, SNA, การร่วงของดอก, การร่วงของผล, การปลิดดอก, การปลิดผล
หมายเลข: 001845 KC1701039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการปลิดผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและการร่วงของผลที่เหลือในท้อพันธุ์ Flordabelle

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001751&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นคร เหลืองประเสริฐ; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
ชื่อเรื่อง: ผลของการปลิดผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและการร่วงของผลที่เหลือในท้อพันธุ์ Flordabelle
Article title: Effects of various thinning rates on fruit growth and fruit retention of Prunus persica var. Flordabelle
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 117
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, THINNING, FRUIT, GROWTH, FRUIT DROP
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, การปลิดผล, พันธุ์ FLORDABELLE, ผล, การเจริญเติบโต, การหลุดร่วง
หมายเลข: 001751 KC1601118
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของเอทธิลีนและอ๊อกซิเจนต่อการสังเคราะห์กรดไรโบนิวคลีอิคในผลมะเขือเทศ

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001675&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิธิยา รัตนาปนนท์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของเอทธิลีนและอ๊อกซิเจนต่อการสังเคราะห์กรดไรโบนิวคลีอิคในผลมะเขือเทศ
Article title: Effect of ethylene and oxygen on ribonucleic acid synthesis in tomato fruit
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 42
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TOMATOES, FRUIT, ETHYLENE, OXYGEN, RNA, CHEMICAL SYNTHESIS
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, ผล, เอทิลีน, ออกซิเจน, กรดไรโบนิวคลีอิค, อัตราการสังเคราะห์, ปริมาณกรด
หมายเลข: 001675 KC1601042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: