ผลแตก

All posts tagged ผลแตก

วิจัยเทคนิคผลิตลิ้นจี่นอกฤดูเพิ่มปริมาณ ลดปัญหาผลแตก

Published พฤศจิกายน 1, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/301912

29 ตุลาคม 2555, 05:00 น.
Pic_301912

การตัดแต่งต้นเตี้ยและผลอ่อนลิ้นจี่นอกฤดู

“ลิ้นจี่” เป็นไม้ผลเศรษฐกิจของภาคเหนือ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรบนพื้นที่สูง แต่ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รวมทั้งภาวะแห้งแล้งยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้ไม้ผลดังกล่าวขาดความอุดมสมบูรณ์ การติดดอกน้อยลง หรืออาจติดปีเว้นปี

ฉะนี้…เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ “วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในระบบ ปลูกชิดบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาการผลิตลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วงนอกฤดู” (โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน) ขึ้น โดยการสนับสนุนทุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การตัดแต่งต้นเตี้ยและผลอ่อนลิ้นจี่นอกฤดูการตัดแต่งต้นเตี้ยและผลอ่อนลิ้นจี่นอกฤดู

รศ.ดร.พิทยา เปิดเผยว่า… หลังจากที่ทีมวิจัยเข้ามาสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่โป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จริงๆแล้วศักยภาพของลิ้นจี่ที่อยู่บนนี้ด้วยสภาพอากาศที่เย็น ส่งผลทำให้สามารถบังคับออกผลนอกฤดูได้  ดังนั้น ทางทีมวิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเข้ามาทดสอบในแปลงนายมรกต ทรงกิตติคุณ เกษตรกร อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 10 บ้านโป่งแยง เพื่อทำลิ้นจี่ฮงฮวยนอกฤดู

โดยแนวทาง จะมุ่งเน้นในเรื่องของ การบังคับให้ออกดอกนอกฤดู การติดผลที่ดี สม่ำเสมอ และ ผลไม่แตก แก้ปัญหาหนอนเจาะขั้ว ส่วนแนวทางวิจัย เริ่มจากตัดแต่งทรงต้นให้มีขนาดเตี้ย เพื่อให้อากาศถ่ายเท แสงแดดส่องทั่วลำต้น ลดการสะสมของเพลี้ย แมลงศัตรูพืช ซึ่งนอกจากแก้ปัญหาดังกล่าว ยังช่วยลดต้นทุนแรงงานที่ใช้เก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ ยัง ทำให้ขนาดของผลที่ออกมีความสม่ำเสมอ

รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ พร้อมด้วยนายกฤษณ์-ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการ วช. และนายมรกต ทรงกิตติคุณ เจ้าของแปลงทดลองรศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ พร้อมด้วยนายกฤษณ์-ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการ วช. และนายมรกต ทรงกิตติคุณ เจ้าของแปลงทดลอง

จากนั้น เมื่อใบอ่อนเริ่มแตก ทำการควั่นกิ่งของลำต้นให้ได้รอบวง เพื่อให้เกิดการสะสมอาหาร ขณะเดียวกัน ทำการพ่นปุ๋ยทางใบควบคู่กัน เป็นการอาศัยความเย็นจากสภาพอากาศธรรมชาติ เฉลี่ยอยู่ที่ 17  ํC ช่วยทำให้เกิดการออกดอกในเดือนสิงหาคม ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม

…ในช่วงที่ผลผลิตใกล้เก็บเกี่ยวนั้น จะมีหนอนเจาะขั้วผลเข้าทำลายในช่วงผลใกล้สุก การแก้ปัญหาแต่เดิมเกษตรกรจะใช้วิธีพ่นยาฆ่าแมลงกลุ่มดูดซึม ซึ่งมีฤทธิ์ตกค้าง 7-14 วัน ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการตกค้างสารเคมี การแก้ปัญหาในแปลงนำร่องก็ด้วยวิธีพ่นยาก่อน จากนั้นจึงแนะให้เกษตรกร “ห่อ” 1 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยว

และเพื่อไม่ให้ผลมีสีน้ำตาล วิธีการป้องกันการสูญเสียน้ำด้วยการ “ใส่ถุงแพ็ก” ปิดด้วยใบ เพื่อไม่ให้กระทบกับความร้อน โดยเทคโนโลยีดังกล่าว ที่ทีมวิจัยเข้ามาอบรมแนะนำนั้น ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา

การวิจัยดังกล่าว นอกจากช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ยังเป็นการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำที่เกษตรกรไทยหลายพื้นที่ต่างประสบปัญหาที่ซ้ำซากมาเนิ่นนาน!
เพ็ญพิชญา  เตียว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
  • 29 ตุลาคม 2555, 05:00 น.
%d bloggers like this: