ผลิตภัณฑ์กุนเชียง

All posts tagged ผลิตภัณฑ์กุนเชียง

การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009553&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิรัตน์ สุมน; ณัฏยาพร สุมน; ทิพย์มนต์ ใยเกษ; เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก; เนรมิตร สุขมณี
ชื่อเรื่อง: การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
Article title: Using of fresh corn fiber after corn milk processing supplemented in Chinese sausage
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 56-63
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q05-Food additives
หมวดรอง: Q04-Food composition
หมวดรอง: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUSAGES, MEAT PRODUCTS, PORK, MAIZE, PLANT FIBRES, BYPRODUCTS, INGREDIENTS, DIETARY FIBRES, ORGANOLEPTIC PROPERTIES, BIOLOGICAL CONTAMINATION
อรรถาภิธาน-ไทย: ไส้กรอก; ผลิตภัณฑ์เนื้อ; เนื้อสุกร; ข้าวโพด; เส้นใยพืช; ผลพลอยได้; ส่วนผสม; ใยอาหาร; คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส; การปนเปื้อนทางชีววิทยา
ดรรชนี-ไทย: ผลิตภัณฑ์กุนเชียง, กากข้าวโพดสด, การเสริมเยื่อใย, สูตรอาหาร, คุณภาพทางประสาทสัมผัส, คุณภาพทางจุลินทรีย์
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการเสริมกากข้าวโพดสดในผลิตภัณฑ์กุนเชียง โดยศึกษาความแตกต่างของลักษณะสี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของกุนเชียงที่เสริมกากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด ในระดับต่าง ๆ กันคือ 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ (สูตรที่1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ) จากผลการทดสอบ พบว่า สีของกุนเชียงสูตรที่ 1,2 และ3 มีค่าคะแนนสีไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ(P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) กลิ่นรสของกุนเชียงสูตรที่ 1,2 และ 3 มีค่าคะแนนกลิ่นรสไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ (P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) การทดสอบเนื้อสัมผัสของกุนเชียงทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกัน จากการตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ พบเชื้อจุลินทรีย์ในกุนเชียงที่เสริมกากข้าวโพดสดในสูตรที่ 2, 3 และ 4 รวมทั้งไม่พบยีสต์และราในกุนเชียงทั้ง 4 สูตร จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ สี และ กลิ่นรส ของกุนเชียงที่มีการเสริมกากข้าวโพดสดไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 009553 KC4406007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: