ผลตอบแทน

All posts tagged ผลตอบแทน

การศึกษาการลงทุนและผลที่ได้รับจากการปลูกหญ้าร่วมกับพืชตระกูลถั่วบางชนิด

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001093&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อนุสรณ์ กลิ่นจันทร์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการลงทุนและผลที่ได้รับจากการปลูกหญ้าร่วมกับพืชตระกูลถั่วบางชนิด
Article title: Study on cost and return of grass-legume mixtures management
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 209
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENNISETUM PURPUREUM, PANICUM MAXIMUM, STYLOSANTHES HUMILIS, CENTROSEMA, MIXED CROPPING, YIELDS, COST BENEFIT ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: หญ้าเนเปียร์, หญ้ากินนี, ถั่วเซนโตร, ถั่วสไตโล, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต, ต้นทุนการผลิต, ผลตอบแทน
หมายเลข: 001093 KC1001030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบอัตราประเมินการให้อาหารจมน้ำเปรียบเทียบกับการให้อาหารลอยน้ำและผลที่มีต่อสมรรถนะการผลิตของปลาดุกลูกผสม

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006621&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทวี วิพุทธานุมาศ; วิมล จันทรโรทัย
ชื่อเรื่อง: การทดสอบอัตราประเมินการให้อาหารจมน้ำเปรียบเทียบกับการให้อาหารลอยน้ำและผลที่มีต่อสมรรถนะการผลิตของปลาดุกลูกผสม
Article title: Estimated feeding rates for sinking feed in comparison to satiation feeding of floating feed and the effects on hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) performances
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 106
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, CROSSBREDS, FEEDING, AQUACULTURE, GROWTH, YIELDS, QUALITY, FEED INTAKE, FEED CONVERSION EFFICIENCY, PROFITABILITY
อรรถาภิธาน-ไทย: สกุลปลาดุก; ลูกที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์; การให้อาหาร; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; การเติบโต; ผลผลิต; คุณภาพ; การได้รับอาหารสัตว์; ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารสัตว์; ขีดความสามารถในการทำกำไร
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, การให้อาหารจมน้ำ, การให้อาหารลอยน้ำ, พันธุ์ลูกผสม, การเลี้ยง, ผลผลิต, คุณภาพ, การเจริญเติบโต, ปริมาณการกินอาหาร, อัตราการแลกเนื้อ, ผลตอบแทน
บทคัดย่อ: ทำการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 5.4+-0.1 กรัม ในกระชังอวนขนาดตา 1 เซนติเมตร ขนาด 2*2*1.5 ลูกบาศก์เมตร และก้นกระชังบุด้วยตาข่ายตาถี่ จำนวน 9 กระชัง ซึ่งแขวนในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ในอัตราปล่อยกระชังละ 250 ตัว อาหารทดลองที่ใช้เป็นอาหารปลาดุกลอยน้ำสำเร็จรูป (โปรตีน >= 30 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งแบ่งส่วนหนึ่งออกไปบดละเอียดแล้วอัดเม็ดใหม่เพื่อทำเป็นอาหารจมน้ำ ทำการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและแย็น เป็นเวลา 60 วัน โดยอัตราการให้อาหาร 3 วิธี คือ 1) ให้อาหารเม็ดลอยน้ำมากเท่าที่ปลากินได้ 2) ให้อาหารเม็ดจมน้ำโดยประเมินอัตราการให้เป็นน้ำหนักของอาหารต่อน้ำหนักปลาต่อวันและปรับอัตราการให้ทุก 15 วัน ดังนี้ 7.30, 6.90, 6.13 และ 5.15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และ 3)ให้อาหารเม็ดจมน้ำโดยประเมินอัตราการให้เป็นน้ำหนักของโปรตีนต่อน้ำหนักปลาต่อวัน และปรับอัตราการให้ทุก 15 วัน ดังนี้ 2.36, 2.23, 2.15 และ 1.80 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองปรากฎผลว่า ปลาที่ได้รับอาหารโดยวิธีที่ 1, 2 และ 3 มีผลผลิตสุทธิเท่ากับ 23.41, 29.53 และ 32.13 กิโลกรัม/กระชัง มีน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 97.60, 139.80 และ 141.90 กรัม มีการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวันเท่ากับ 4.91, 5.51 และ 5.49 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณการใช้อาหารต่อตัวเท่ากับ 107.30, 175.80 และ 179.30 กรัม และมีจำนวนของขนาดปลาที่เก็บเกี่ยวได้เท่ากับ 30.10, 69.90 และ 72.90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งผลตอบสนองดังกล่าวของปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 2 และ 3 มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 อย่างไรก็ตามอัตราแลกเนื้อของปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 2 และ 3 (1.34 และ 1.36) มีค่าสูงกว่า (p<0.05) อัตราแลกเนื้อของปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 (1.18) และปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 3 มีไขมันในเนื้อติดโครงมากกว่า (p<0.05) และมีโปรตีนน้อยกว่า (p<0.05) ปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 ส่วนคุณภาพของเนื้อติดโครงของปลาที่เลี้ยงโดยการให้อาหารวิธีที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกับ (p.0.05) ปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 การเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมมีความสัมพันธ์ส่วนตรงกับปริมาณอาหารที่ให้ต่อตัว (r=0.99, p<0.05) แต่มีความสัมพันธ์ส่วนกลับกับประสิทธิภาพของอาหาร (r=0.84, p<0.05) แสดงให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนของอัตราการประเมินการให้อาหารจมน้ำโดยวิธีที่ 2 และ 3 ซึ่งปริมาณการใช้อาหารและอัตราแลกเนื้อสูงกว่าวิธีที่ 1 เป็นผลจากปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 2 และ 3 กินอาหารได้มากกว่าปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาในกระชังทั้ง 3 วิธี มีกำไรจากการเลี้ยงกระชังละ 101.40, 115.70 และ 115.60 บาท ตามลำดับ และอัตราประเมินการให้อาหารจมน้ำทั้ง 2 วิธี มีค่าต่ำกว่าน้ำหนักอาหารจมน้ำที่ปลาควรกินได้ตามทฤษฎีประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006621 KC3604014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดการประมงของการเลี้ยงปลากะรังในกระชังบริเวณจังหวัดตรัง

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006610&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประชีพ ชูพันธ์; ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การจัดการประมงของการเลี้ยงปลากะรังในกระชังบริเวณจังหวัดตรัง
Article title: Fishery management of grouper culture in cage around Changwat Trang
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 95
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EPINEPHELUS, CAGE CULTURE, FISHERY MANAGEMENT, COSTS, PROFITABILITY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลากะรัง, การเลี้ยงในกระชัง, การจัดการประมง, ต้นทุน, ผลตอบแทน, จ.ตรัง
บทคัดย่อ: จากการสำรวจผู้เลี้ยงปลากะรังในกระชังบริเวณจังหวัดตรังโดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของผู้ประกอบการ เทคนิคและวิธีการเลี้ยง ต้นทุนและผลตอบแทน ตลอดจนปัญหา และแนวทางการจัดการ ปรากฎว่ามีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 187 ราย โดยมีจำนวนกระชัง 863 กระชัง ประกอบการอยู่ในอำเภอกันตังมากที่สุด อาชีพหลักของเกษตรกรเหล่านี้คือ ทำการประมง ส่วนการเลี้ยงปลากะรังนั้นเป็นอาชีพเสริม ปลากะรังที่นิยมนำมาเลี้ยงในกระชังคือ ปลากะรังปากแม่น้ำ (Epinephelus coioides) รองลงมาคือ ปลากะรังจุดดำ (E. malabaricus) ผู้เลี้ยงซื้อลูกพันธุ์จากผู้รวบรวม โดยให้ปลาเบญจพรรณเป็นอาหาร ระยะเวลาในการเลี้ยงคือ 9.3+-2.7 เดือน/รุ่น ส่วนโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคควงสว่าน โรคทุกชนิดพบมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปัญหาด้านคุณภาพน้ำที่พบ คือน้ำทิ้งจากแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดำ, น้ำจืดไหลมาในฤดูฝน และน้ำทิ้งจากโรงงานและแหล่งชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบมากที่สุดคือ การที่ปลาถูกขโมย ต้นทุนทั้งหมดในการเลี้ยงปลากะรังเท่ากับ 19,797 บาท/กระชัง/รุ่น โดยมีผลตอบแทน, กำไร และกำไรสุทธิเท่ากับ 38,497, 27,229 และ 18,700 บาท/กระชัง/รุ่น ตามลำดับ แนวทางการจัดการสำหรับการเลี้ยงปลากะรังในกระชัง เช่น เร่งรัดทำการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการอนุบาลลูกปลากะรัง, วิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านโรคของปลากะรังจนถึงระดับการสาธิต เป็นต้น
หมายเลข: 006610 KC3604003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบพวงแขวนขนาดเล็ก

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005624&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เทพบุตร เวชกามา; มานพ มิตรสมหวัง
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบพวงแขวนขนาดเล็ก
Article title: Culture of green mussel (Mytilus smaragdinus Chemnitz) by small hanging bunch
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 507-514
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MYTILUS; MOLLUSC CULTURE; AQUACULTURE TECHNIQUES; GROWTH; YIELDS; COSTS
ดรรชนี-ไทย: หอยแมลงภู่, การเลี้ยงแบบพวงแขวน, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ผลตอบแทน
บทคัดย่อ: ผลการทดลองนำหอยแมลงภู่มาทดลองเลี้ยงโดยทำเป็นพวงแขวนขนาดเล็ก เพื่อหาวิธีพัฒนาผลผลิตและหาทางสร้างรายได้เสริมให้กับผู้เลี้ยงปลาโดยใช้กระชังแขวนลอยแสดงให้เห็นว่า หอยแมลงภู่ขนาด 4.0 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 1.0 กิโลกรัมที่เกาะติดกับไม้รวกยาวประมาณ 50.0 เซนติเมตร จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิต 2.23 กิโลกรัมภายในเวลา 5 เดือน โดยหอยแต่ละตัวมีความยาวเฉลี่ย 7.56 เซนติเมตร จากการคำนวณ การเลี้ยงวิธีนี้ให้ผลผลิตประมาณ 26,000 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลตอบแทนค่าแรงงานของผู้เลี้ยง 8.95 บาทต่อหอย 1 พวง หรือรวมประมาณ 107,000 บาท ต่อไร่ พอสรุปได้ว่าวิธีการนี้มีแนวโน้มในการช่วยพัฒนาผลผลิตหอยแมลงภู่โดยภาพรวมและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังแขวนลอยสามารถทำเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย
หมายเลข: 005624 KC3104026
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มปลาสลิดกับต้นทุนและผลตอบแทนในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2530

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004994&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์; จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ; อรชร อติวีระกุล
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มปลาสลิดกับต้นทุนและผลตอบแทนในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2530
Article title: Analysis of sepat siam farm sizes and cost and return in Samut Prakan province, 1987
ชื่อเอกสาร : รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2533
หน้า: หน้า 519-528
จำนวนหน้า: 869 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589 2533)
หมวดหลัก: E20-Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; FARM SIZE; AQUACULTURE; COST ANALYSIS; PROFIT
ดรรชนี-ไทย: ปลาสลิด, ขนาดฟาร์ม, การเลี้ยง, ต้นทุน, ผลตอบแทน
หมายเลข: 004994 KC2807004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจสภาวะการประมงและผลผลิตของสัตว์น้ำในบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง อุทัยธานี

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004714&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์; โยธิน ลีนานนท์
ชื่อเรื่อง: การสำรวจสภาวะการประมงและผลผลิตของสัตว์น้ำในบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง อุทัยธานี
Article title: Fisheries condition and fish production in the Sakaekrang river, Uthaithani province
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 321-327
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: M01-Fisheries and aquaculture – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: INLAND FISHERIES; SURVEYS; FRESHWATER FISHES; FISHERY PRODUCTION; COST BENEFIT ANALYSIS
อรรถาภิธาน-ไทย: การประมงน้ำจืด; สำรวจ; ปลาน้ำจืด; การประมง; การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์
ดรรชนี-ไทย: การประมง, การสำรวจ, สัตว์น้ำ, การเลี้ยงปลาในกระชัง, การตลาด, ต้นทุน, ผลตอบแทน, แม่น้ำสะแกกรัง, จ.อุทัยธานี
หมายเลข: 004714 KC2704006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในบ่อดินขนาดเล็ก

Published มีนาคม 3, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004711&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรชัย เหมพัฒน์; พจนีย์ อัตถกิจมงคล; ก่อเกียรติ กูลแก้ว
ชื่อเรื่อง: การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในบ่อดินขนาดเล็ก
Article title: Study on cost and benefit of Penaeus monodon intensive culture in small earthen ponds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 299-304
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; COST BENEFIT ANALYSIS; AQUACULTURE; SURVIVAL; FEED CONVERSION EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การเลี้ยง, ต้นทุน, ผลตอบแทน, อัตราการรอดตาย, อัตราการแลกเนื้อ
หมายเลข: 004711 KC2704003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (อ่าง 1)

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004213&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สาธิต อภิลักษณมีวรรณ์; ประภาส พันธุ์อร่าม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (อ่าง 1)
Article title: Study on socio-economics status of fishermen in Sirikit Reservoir (Area I)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 471-481
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E50-Rural sociology and social security
หมวดรอง: M11-Fisheries production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHERMEN; SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT; WATER RESERVOIRS; FAMILIES; OCCUPATIONS; FISHERIES; MARKETING; INVESTMENT; INCOME
ดรรชนี-ไทย: ชาวประมง, สภาพเศรษฐกิจและสังคม, อ่างเก็บน้ำ, ครอบครัว, โครงสร้าง, อาชีพ, การทำประมง, เรือประมง, สินเชื่อเพื่อการประมง, การตลาด, การลงทุน, ผลตอบแทน, รายได้, เขื่อนสิริกิติ์
หมายเลข: 004213 KC2504049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการชลประทานวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SH117 T35 ศ415ห)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: รัศมี คีรีทวีป; สันติ บำรุงธรรม; พูลสวัสดิ์ อาจละกะ; สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์; Suchani Sapsombun; Phunsawat Atlaka; Santi Bamrungtham; Ratsami Khirithawip; ประสงค์ วงศ์ชนะภัย
ชื่อ เรื่อง: การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมใน พื้นที่โครงการชลประทานวังโตนด จังหวัดจันทบุรี
Article title: Research and development of cropping system in irrigated land at Wang Tanot Irrigate Land Project Chanthaburi province
ชื่อ เอกสาร : หนึ่งทศวรรษงานวิชาการ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Source title : 10th year of Technical Work: Kung Krabean Bay Royal Development Study Center
หน่วย งานจัดพิมพ์: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สถาน ที่พิมพ์: จันทบุรี
ปี พิมพ์: 2542
หน้า: หน้า 187
จำนวน หน้า: 215 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SH117 T35 ศ415ห)
หมวด หลัก: F08-Cropping patterns and systems
หมวด รอง: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; ZEA MAYS; ARACHIS HYPOGAEA; CROPPING SYSTEMS; IRRIGATED LAND; YIELDS; COST BENEFIT ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ข้าวโพด, ถั่วลิสง, ปุ๋ย NPK, พื้นที่ชลประทาน, ระบบการปลูกพืช, ผลผลิต, ผลตอบแทน
บท คัดย่อ: การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมใน พื้นที่เขตชลประทาน ดำเนินการที่หมู่ที่ 1 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างปี 2539-2541 พบว่า การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยใช้คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร จะให้ผลผลิต (515 กก./ไร่) สูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกร (406 กก./ไร่) ประมาณร้อยละ 27 และให้ผลตอบแทนสูงกว่าร้อยละ 35 ส่วนระบบการปลูกพืช พบว่าการปลูกข้าวโพดหวานและถั่วลิสงสามารถปลูกได้ในพื้นที่ โดยข้าวโพดหวานได้ผลผลิต 856 กก./ไร่ ได้ผลตอบแทน 6,390 กก./ไร่ แต่มีปัญหาเรื่องตลาดเพราะเกษตรกรต้องนำไปขายที่ตลาด ส่วนถั่วลิสงพบว่า เหมาะกับสภาพพื้นที่และเกษตรกรยอมรับ โดยพันธุ์ขอนแก่น 60-1 จะให้ผลผลิตเฉลี่ย (264 กก./ไร่) สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 (193 กก./ไร่) ประมาณร้อยละ 37 และให้ผลตอบแทน (2,336 บาท/ไร่) สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 (1,058 บาท/ไร่) ร้อยละ 121 อย่างไรก็ตามตลาดจะนิยมพันธุ์ไทนาน 9 มากกว่า ดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมปลูกทั้ง 2 พันธุ์
หมาย เลข: 058714 TAB440733 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พลิกวิกฤติปุ๋ยเคมี สู่โอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามวารสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

ผ่านทางagdb3.

ผู้ แต่ง:
ชื่อ เรื่อง: พลิกวิกฤติปุ๋ยเคมี สู่โอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาษา: ไทย
ชื่อ วารสาร: วารสารเศรษฐกิจการเกษตร
วัน ที่: พ.ย. 2551
ฉบับ ที่/หน้า: 54(624) หน้า 4-7
แหล่งติดตามวารสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
วาร สารออนไลน์: http://www.oae.go.th
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: E16-Production economics
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; INORGANIC FERTILIZERS; ORGANIC FERTILIZERS; FERTILIZER APPLICATION; PRICES; COST BENEFIT ANALYSIS
อร รถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; ปุ๋ยอนินทรีย์; ปุ๋ยอินทรีย์; การใส่ปุ๋ย; ราคา; การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์, การใส่ปุ๋ย, ราคา, ต้นทุน, ผลตอบแทน
หมาย เลข: 018444 TAB000125514528 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน
%d bloggers like this: