ปุ๋ยโปแตสเซียม

All posts tagged ปุ๋ยโปแตสเซียม

การศึกษาเบื้องต้นถึงการตอบสนองของงาที่มีต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และปอแตสเซียม

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001508&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: องอาจ ซังธาดา; ไพโรจน์ พันธุ์พฤกษ์; เสถียร พิมสาร; น้อย เธียรนันท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นถึงการตอบสนองของงาที่มีต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และปอแตสเซียม
Article title: Preliminary study on the responses to nitrogen, phosphorus and potassium of sesame
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 15
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SESAMUM INDICUM, PHOSPHORUS FERTILIZERS, NITROGEN FERTILIZERS, POTASH FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: งา, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยโปแตสเซียม, อัตราการใส่ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 001508 KC1501015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูก ปริมาณของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและโปแตสเซียมในระดับต่างๆ กันต่อผลได้ของเส้นใยปอแก้วไทย

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001128&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณ เลียววสุต
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะปลูก ปริมาณของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและโปแตสเซียมในระดับต่างๆ กันต่อผลได้ของเส้นใยปอแก้วไทย
Article title: Correlations of spacing, time and quantity of nitrogen application to fibre production of kenaf
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 569-574, 576
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HIBISCUS CANNABINUS, SPACING, NITROGEN FERTILIZERS, POTASH FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปอแก้ว, ระยะปลูก, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยโปแตสเซียม, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 001128 KC1001065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลตอบสนองของต้นยางอ่อนต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตส

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000766&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวรรณ หนูเอก; วิชัย นพอมรบดี; สุรัตน์ ศรีวรวิทย์; กาญจนสินธุ์ มีศุข; ดำเกิง ชาลีจันทร์
ชื่อเรื่อง: ผลตอบสนองของต้นยางอ่อนต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตส
Article title: Response of immature Hevea brasiliensis to N, P and K fertilizers
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 116-117
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ต้นกล้า, ความต้องการธาตุอาหาร, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม
หมายเลข: 000766 KC0701040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซี่ยมที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000653&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณ เลียววสุต; สว่าง พฤกษาชีวะ
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซี่ยมที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง
Article title: Effects of nitrogen, phosphorus and potassium on growth and yield of grain sorghum
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 74-76
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SORGHUM BICOLOR, NITROGEN FERTILIZERS, PHOSPHATE FERTILIZERS, POTASH FERTILIZERS, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 000653 KC0601035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการตอบสนองของข้าวโพดพันธุ์กัวเตมาลาต่อการใช้ P,K ระดับต่าง ๆ กัน เพื่อนำตัวเลขมา correlate กับผลการวิเคราะห์ P,K จากดิน

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000650&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: น้อย เธียรนันธ์; สัมฤทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการตอบสนองของข้าวโพดพันธุ์กัวเตมาลาต่อการใช้ P,K ระดับต่าง ๆ กัน เพื่อนำตัวเลขมา correlate กับผลการวิเคราะห์ P,K จากดิน
Article title: Study on the field response of the guatemala corn to different levels of P and K fertilizers
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 64-66
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, POTASH FERTILIZERS, VARIETIES, PHOSPHATE FERTILIZERS, SOIL TESTING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม, พันธุ์กัวเตมาลา, การตอบสนอง, การวิเคราะห์ดิน, ผลผลิต
หมายเลข: 000650 KC0601032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดกัวเตมาลา

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000431&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถวิล ครุฑกุล; สรสิทธิ์ วัชโรทยาน; สมเจตน์ จันทวัฒน์; ปิยะ ดวงพัตรา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดกัวเตมาลา
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 317-318
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ยวิทยาศาสตร์, พันธุ์กัวเตมาลา, ผลผลิต, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม
หมายเลข: 000431 KC0401092
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ N-P-K ของมันสำปะหลัง

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000200&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสน่ห์ศิลป์ หงษ์ปาน
ชื่อเรื่อง: การใช้ N-P-K ของมันสำปะหลัง
Article title: Pattern of N-P-K uptake on cassava
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 350-351
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANIHOT ESCULENTA, NPK FERTILIZERS, FERTILIZER APPLICATION, NUTRIENT UPTAKE
ดรรชนี-ไทย: มันสำปะหลัง, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม, สูตรปุ๋ย, เวลาใส่ปุ๋ย, ปริมาณธาตุอาหารในพืช
หมายเลข: 000200 KC0201058
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระดับการผลิตของข้าวโพดพันธุ์กัวเตมาลาที่ปลูกในท้องที่ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ กัน และเมื่อได้รับปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และพอแตสเซี่ยมในอัตราต่างๆ

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000198&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เจิม แสงเทียน; ถวิล ครุฑกุล; สมเจตน์ จันทวัฒน์; สรสิทธิ์ วัชโรทยาน
ชื่อเรื่อง: ระดับการผลิตของข้าวโพดพันธุ์กัวเตมาลาที่ปลูกในท้องที่ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ กัน และเมื่อได้รับปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และพอแตสเซี่ยมในอัตราต่างๆ
Article title: Response surface of Guatemala corn growth under different fertility level and various level combination of N, P2 O5 and K2O
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 344-346
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, NPK FERTILIZERS, SOIL FERTILITY, VARIETIES, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, พันธุ์กัวเตมาลา, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 000198 KC0201056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และพอแตสเซี่ยมอัตราต่างๆ

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000196&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถวิล ครุฑกุล; สมเจตน์ จันทวัฒน์; สำอางค์ ศรีนิลทา
ชื่อเรื่อง: การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และพอแตสเซี่ยมอัตราต่างๆ
Article title: Response of Guatemala corn to the different rates and combinations of N, P and K fertilizers
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 340-342
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, NPK FERTILIZERS, APPLICATION RATES, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม, อัตราการใช้ปุ๋ย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 000196 KC0201054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงบำรุงดินที่ใช้ปลูกอ้อยอย่างสอดคล้องกับความสามารถในการให้ผล ผลิตของดิน: อ้อยตอ 2

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB229 T35 ส47)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: ผกาทิพย์ จินตกานนท์; สุรเดช จินตกานนท์
ชื่อ เอกสาร: การปรับปรุงบำรุงดินที่ใช้ปลูกอ้อยอย่างสอด คล้องกับความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน: อ้อยตอ 2
หน่วย งานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2537
จำนวน หน้า: 12 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB229 T35 ส47)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, อัตราปุ๋ย
บท คัดย่อ: การศึกษาอัตราต่างๆ ของปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ 2 ได้กระทำกับอ้อยลูกผสมกำแพงแสน 85-11-2 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน ในทุกแปลงที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน จะใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 12 กก.P2O5 ต่อไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมอัตรา 18 กก.K2O ต่อไร่ การเก็บเกี่ยวอ้อยกระทำที่อายุ 9 เดือน ผลการทดลองปรากฎว่าการใส่ปุ๋ยยังคงให้ผลที่ไม่เด่นชันในอ้อยตอ 2 ไม่ว่าจะพิจารณาจากลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของอ้อย อัตราปุ๋ยที่ให้ผลผลิตอ้อยสูงสุด คือ 40-12-18 กก./ไร่
หมาย เลข: 054218 TAB435868 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

%d bloggers like this: