ปุ๋ยฟอสฟอรัส

All posts tagged ปุ๋ยฟอสฟอรัส

การศึกษาเบื้องต้นถึงการตอบสนองของงาที่มีต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และปอแตสเซียม

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001508&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: องอาจ ซังธาดา; ไพโรจน์ พันธุ์พฤกษ์; เสถียร พิมสาร; น้อย เธียรนันท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นถึงการตอบสนองของงาที่มีต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และปอแตสเซียม
Article title: Preliminary study on the responses to nitrogen, phosphorus and potassium of sesame
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 15
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SESAMUM INDICUM, PHOSPHORUS FERTILIZERS, NITROGEN FERTILIZERS, POTASH FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: งา, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยโปแตสเซียม, อัตราการใส่ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 001508 KC1501015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ของฝ้ายที่ปลูกโดยใช้ระบบชลประทานในฤดูแล้ง

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001507&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสรี บุณยะวิโรจ; บุญเลิศ บุญยงค์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ของฝ้ายที่ปลูกโดยใช้ระบบชลประทานในฤดูแล้ง
Article title: Studies on the influence of nitrogen and phosphorus on growth yields and theirs product quality of irrigated cotton in dry season
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 14-14(1)
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, NITROGEN FERTILIZERS, PHOSPHORUS FERTILIZERS, IRRIGATED FARMING, DRY SEASON, GROWTH, YIELDS, QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: GOSSYPIUM HIRSUTUM; ปุ๋ยไนโตรเจน; การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำชลประทาน; ฤดูแล้ง; การเติบโต; ผลผลิต; คุณภาพ
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, เขตชลประทาน, ฤดูแล้ง, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 001507 KC1501014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบผลตอบสนองของข้าวโพดต่างสายพันธุ์ที่มีต่อปุ๋ยไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในอัตราต่างๆ กัน

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001122&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สรสิทธิ์ วัชโรทยาน; ยงยุทธ โอสถสภา; ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์; อัศจรรย์ สุขธำรง
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบผลตอบสนองของข้าวโพดต่างสายพันธุ์ที่มีต่อปุ๋ยไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในอัตราต่างๆ กัน
Article title: Comparative responses of corn varieties at different rates of nitrogen and phosphorus fertilizers
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 527-530
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VARIETIES, NITROGEN FERTILIZERS, PHOSPHATE FERTILIZERS, APPLICATION RATES, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, พันธุ์, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, อัตราการใช้ปุ๋ย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001122 KC1001059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิตของถั่วลิสง

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000854&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทูร ชินพันธุ์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิตของถั่วลิสง
Article title: Effect of phosphorus on peanut yield
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 392-405
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, PHOSPHORUS FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 000854 KC0801040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลตอบสนองของต้นยางอ่อนต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตส

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000766&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวรรณ หนูเอก; วิชัย นพอมรบดี; สุรัตน์ ศรีวรวิทย์; กาญจนสินธุ์ มีศุข; ดำเกิง ชาลีจันทร์
ชื่อเรื่อง: ผลตอบสนองของต้นยางอ่อนต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตส
Article title: Response of immature Hevea brasiliensis to N, P and K fertilizers
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 116-117
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ต้นกล้า, ความต้องการธาตุอาหาร, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม
หมายเลข: 000766 KC0701040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การให้ผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระดับต่าง ๆ กันของปอแก้ว

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000655&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ทรงไตร; กัมพล เขมะเกษม
ชื่อเรื่อง: การให้ผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระดับต่าง ๆ กันของปอแก้ว
Article title: Effects of N and P fertilization on the yield of kenaf
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 78-88
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HIBISCUS CANNABINUS, HIBISCUS SABDARIFFA, NITROGEN FERTILIZERS, PHOSPHATE FERTILIZERS, FERTILIZER APPLICATION, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ปอแก้ว, ปอคิวบา, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 000655 KC0601037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซี่ยมที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000653&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณ เลียววสุต; สว่าง พฤกษาชีวะ
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซี่ยมที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง
Article title: Effects of nitrogen, phosphorus and potassium on growth and yield of grain sorghum
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 74-76
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SORGHUM BICOLOR, NITROGEN FERTILIZERS, PHOSPHATE FERTILIZERS, POTASH FERTILIZERS, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 000653 KC0601035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการตอบสนองของข้าวโพดพันธุ์กัวเตมาลาต่อการใช้ P,K ระดับต่าง ๆ กัน เพื่อนำตัวเลขมา correlate กับผลการวิเคราะห์ P,K จากดิน

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000650&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: น้อย เธียรนันธ์; สัมฤทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการตอบสนองของข้าวโพดพันธุ์กัวเตมาลาต่อการใช้ P,K ระดับต่าง ๆ กัน เพื่อนำตัวเลขมา correlate กับผลการวิเคราะห์ P,K จากดิน
Article title: Study on the field response of the guatemala corn to different levels of P and K fertilizers
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 64-66
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, POTASH FERTILIZERS, VARIETIES, PHOSPHATE FERTILIZERS, SOIL TESTING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม, พันธุ์กัวเตมาลา, การตอบสนอง, การวิเคราะห์ดิน, ผลผลิต
หมายเลข: 000650 KC0601032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาถึงผลของวิธีการใส่ปุ๋ยและปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนาข้าวโดยใช้ปุ๋ย N15 แอมโมเนียมซัลเฟต และ P32 ซูปเปอร์ฟอสเฟต

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000561&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมบูรณ์ ลำเภาพงศ์; สมโภช สุวรรณวงศ์; ภักดี ลุศนันท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาถึงผลของวิธีการใส่ปุ๋ยและปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนาข้าวโดยใช้ปุ๋ย N15 แอมโมเนียมซัลเฟต และ P32 ซูปเปอร์ฟอสเฟต
Article title: Study on effects of placement methods and interaction between nitrogen and phosphorus fertilizers on lowland rice by using N15 ammonium sulphate and P32 superphosphate
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 362-365
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, RICE FIELDS, NITROGEN FERTILIZERS, PHOSPHATE FERTILIZERS, AMMONIUM SULPHATE, POTASSIUM CHLORIDE, APPLICATION RATES, PLACEMENT, NUTRIENT UPTAKE, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, นาข้าว, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต, ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต, ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์, อัตราการใช้ปุ๋ย, วิธีการใส่ปุ๋ย, ปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ย, การดูดใช้ธาตุอาหาร, ผลผลิต
หมายเลข: 000561 KC0501094
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาประสิทธิภาพของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนาข้าวอันเป็นผลเนื่องมาจากอัตราและระยะเวลาของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนโดยใช้ปุ๋ย N15 แอมโมเนียมซัลเฟต และ P32 ซูเปอร์ฟอสเฟต

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000433&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมบูรณ์ ลำเภาพงศ์; สมโภช สุวรรณวงศ์; ภักดี ลุศนันท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนาข้าวอันเป็นผลเนื่องมาจากอัตราและระยะเวลาของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนโดยใช้ปุ๋ย N15 แอมโมเนียมซัลเฟต และ P32 ซูเปอร์ฟอสเฟต
Article title: Study on efficiency of fertilizer nitrogen and phosphorus as affected by time and rate of nitrogen application in rice cultivation
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 326-328
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, NITROGEN FERTILIZERS, PHOSPHATE FERTILIZERS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, อัตราการใส่ปุ๋ย, ระยะเวลาการใส่ปุ๋ย, แอมโมเนียมซัลเฟต, ซูเปอร์ฟอสเฟต, ผลผลิต
หมายเลข: 000433 KC0401094
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: