ปัจจัยทางกายภาพ

All posts tagged ปัจจัยทางกายภาพ

การศึกษาการสลายตัวและผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการ ต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006452&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รุ่งทิพย์ โรจนนาวิน; นนทวิทย์ อารีย์ชน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการสลายตัวและผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการ ต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน
Article title: Study on degradation and effects of some physical factors on degradation of povidone-iodine
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 49-55
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DISINFECTANTS; DEGRADATION; CHEMICAL COMPOSITION; WATER; AERATION; SALINITY; TEMPERATURE; TIME
ดรรชนี-ไทย: POVIDONE-IODINE, ยาฆ่าเชื้อ, การสลายตัว, ปัจจัยทางกายภาพ, ระยะเวลา, ความเข้มข้น
บทคัดย่อ: การศึกษาการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน ระดับความเข้มข้น 5, 10 และ 20 ppm ใน น้ำกลั่น, น้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์, น้ำเกลือ 3 เปอร์เซ็นต์ และน้ำทะเล 30 ppt พบว่าการสลายตัวเกิดได้ช้าที่สุดในน้ำกลั่น และเร็วที่สุดในน้ำทะเล 30 ppt โพวิโดน-ไอโอดีนเข้มข้น 5 ppm สลายตัวภายในเวลา 24, 21, 21, 12 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 10 ppm ใช้เวลา 33, 27, 27, 18 ชั่วโมง และที่ความเข้มข้น 20 ppm ใช้เวลา 42, 36, 33, 24 ชั่วโมง ในน้ำกลั่น, น้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์, น้ำเกลือ 3 เปอร์เซ็นต์ และน้ำทะเล 30 ppt ตามลำดับ การศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพบางประการต่อการสลายตัวของโพวิโดน-ไอโอดีน เข้มข้น 5, 10 และ 20 ppm พบว่าการให้อากาศ, อุณหภูมิที่สูงขึ้น, ความเค็มที่สูงขึ้น และแสงสว่างมีผลทำให้โพวิโดน-ไอโอดีนทุกความเข้มข้นสลายตัวเร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปัจจัย ทั้ง 4 ประการ พบว่าที่ความเข้มข้นเดียวกัน การให้อากาศมีผลต่อการสลายตัวมากที่สุด
หมายเลข: 006452 KC3504007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: