ปลาสีเสียด

All posts tagged ปลาสีเสียด

ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของลูกปลาสีเสียดวัยอ่อน

Published มีนาคม 3, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004495&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อภิชาติ เติมวิชชากร
ชื่อเรื่อง: ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของลูกปลาสีเสียดวัยอ่อน
Article title: Developmental stages of the leatherskin larvae (Chorinemus lysan (Forskal)
ชื่อเอกสาร : รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 317-332
จำนวนหน้า: 426 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2531)
หมวดหลัก: L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SCOMBROIDEI; LARVAE; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลาสีเสียด, ลูกปลาวัยอ่อน, การเจริญพัฒนา
หมายเลข: 004495 KC2604017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
Advertisements

การพัฒนา การแพร่กระจาย และความชุกชุมของลูกปลาสีเสียดวัยอ่อน Scomberoides tol (Cuvier) บริเวณปากทะเลสาบสงขลา

Published มีนาคม 3, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004490&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนา การแพร่กระจาย และความชุกชุมของลูกปลาสีเสียดวัยอ่อน Scomberoides tol (Cuvier) บริเวณปากทะเลสาบสงขลา
Article title: Development distribution and abundance of leatherskin, Scomberoides tol (Cuvier), (Pisces: Carangidae) from the mouth of the Songkhla Lake
ชื่อเอกสาร : รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 259-275
จำนวนหน้า: 426 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2531)
หมวดหลัก: L52-Animal physiology – Growth and development
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SCOMBROIDEI; LARVAE; GROWTH; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; POPULATION DENSITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาสีเสียด, วัยอ่อน, การพัฒนา, การแพร่กระจาย, ความชุกชุม
หมายเลข: 004490 KC2604012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: