ปลาดุก

All posts tagged ปลาดุก

ปลาดุกจากท้องนา

Published มกราคม 15, 2013 by SoClaimon

http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=563

กิน อยู่ คือ : ปลาดุกจากท้องนา (21 เม.ย. 2555)

Production and food conversion of Clarias batrachus Linn. (Clariidae) under intensive feeding condition

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001006&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Damrong Silapachai
ชื่อเรื่อง: Production and food conversion of Clarias batrachus Linn. (Clariidae) under intensive feeding condition
Article title: Production and food conversion of Clarias batrachus Linn. (Clariidae) under intensive feeding condition
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 470-471
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS, AQUACULTURE, FEEDS, STOCKING DENSITY, SURVIVAL, FEED CONVERSION EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, การเลี้ยง, อาหาร, อัตราการปล่อย, อัตราการตาย, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
หมายเลข: 001006 KC0901096
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำและผลผลิตในบ่อปลาดุกที่จังหวัดสมุทรปราการ

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001003&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ สีตะสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำและผลผลิตในบ่อปลาดุกที่จังหวัดสมุทรปราการ
Article title: Study on the chemical condition of water and production of Pla Duk Clariasus batrachus in ponds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 466
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS, FISH PONDS, WATER QUALITY, AQUACULTURE, FEED CONVERSION EFFICIENCY, SURVIVAL, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, บ่อเลี้ยงปลา, คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ, การเลี้ยง, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, อัตราการรอดตาย, ผลผลิต
หมายเลข: 001003 KC0901093
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโดยทั่วไปเกี่ยวกับโรคพยาธิที่พบในปลาบางชนิด

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000671&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กมลพร ทองอุไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโดยทั่วไปเกี่ยวกับโรคพยาธิที่พบในปลาบางชนิด
Article title: Study on the general information of fish parasites in some kinds of fishes
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 128-129
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L72-Pests of animals
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS, PARASITES, TRICHODINA
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, พยาธิ, TRICHODINA
หมายเลข: 000671 KC0601053
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือปลาดุกบิ๊กอุย

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006640&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นงนุช รักสกุลไทย; พิชญา ชินอุปราวัฒน์; พงษ์เทพ วิไลพันธ์
ชื่อเรื่อง: การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือปลาดุกบิ๊กอุย
Article title: Peptone production from hybrid catfish waste
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 128
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: Q52-Feed processing and preservation
หมวดรอง: Q54-Feed composition
Q70-Processing of agricultural wastes
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, CROSSBREDS, FISH WASTES, USES, FEEDS, INGREDIENTS, PRODUCTION, CHEMICAL COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกบิ๊กอุย, เปปโตน, การผลิต, เศษเหลือ, หัว, ก้าง, องค์ประกอบทางเคมี
บทคัดย่อ: การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหัวและก้างปลาดุกบิ๊กอุยและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเปปโตน โดยการย่อยตัวเองและการใช้เอนไซม์ พบว่าหัวและก้างปลาดุกบิ๊กอุยประกอบด้วยโปรตีน 12.89 เปอร์เซ็นต์ การใช้เอนไซม์ปาเปน ปริมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อวัตถุดิบ ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 4.0 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการย่อย 4 ชั่วโมง เป็นปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดเปปโตน โดยจะได้เปปโตนผงในปริมาณ 9.90 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักวัตถุดิบที่ใช้ นอกจากนี้เปปโตนที่ผลิตได้มีปริมาณโปรตีน 85.60 เปอร์เซ็นต์ มีกรดอะมิโนครบทั้ง 18 ชนิด และยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ใกล้เคียงกับเปปโตนที่ผลิตขายเป็นการค้า เมื่อนำมาทดสอบการใช้เป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli B. subtilis และ S. aureus พบว่าจะได้ปริมาณน้ำหนักแห้งของเซลล์มากกว่าเปปโตนที่ผลิตขายเป็นการค้า
หมายเลข: 006640 KC3604033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาชนิดของแบคทีเรียในปลาดุกลูกผสมและปลาช่อน จากบ่อเลี้ยงในประเทศไทย

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006637&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิตติมา เขี้ยวแก้ว; เต็มดวง สมศิริ; สุปราณี ชินบุตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิดของแบคทีเรียในปลาดุกลูกผสมและปลาช่อน จากบ่อเลี้ยงในประเทศไทย
Article title: Bacterial species isolated from hybrid catfish (Clarias gariepinus x C. macrocephalus) and snakehead (Channa striatus) culture in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 125
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, CROSSBREDS, CHANNA, BACTERIA, FISH PONDS, SPECIES, PATHOGENICITY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกลูกผสม, ปลาช่อน, แบคทีเรีย, ชนิด, บ่อเลี้ยง, ความไวของเชื้อ, ความรุนแรงของเชื้อ
บทคัดย่อ: การศึกษาชนิดของแบคทีเรียในปลาดุกลูกผสมและปลาช่อนทั้งปลาป่วยและปลาปกติ จากบ่อเลี้ยงในประเทศไทยสามารถจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในปลาดุกลูกผสมและปลาช่อนได้ 7 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Aeromonas hydrophila A. sobria Vibrio cholerae Pseudomonas sp. Edwardsiella tarda Streptococcus sp. และ Staphylococcus sp. สำหรับผลการศึกษาคุณสมบัติของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกลูกผสมและปลาช่อนที่ทำการศึกษาในฤดูกาลต่างๆ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามฤดูกาลมีการสะสมของแอมโมเนียในน้ำในปริมาณสูง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำค่อนข้างต่ำ ค่าความเป็นด่าง และความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผลการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดที่แยกได้จากปลาดุกลูกผสม และปลาช่อนจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีต่อยาต้านจุลชีพ 6 ชนิด พบว่า เชื้อแบคทีเรียส่วนมากมีความไวต่อยาต้านจุลชีพ ไนโตรฟูรานโตอิน (nitrofurantoin) ซัลฟาเมโธซาโซล (sulfamethoxazole) ออกโซลินิค แอซิด (oxolinic acid) และ คลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) และต้านต่อยาออกซีเตตร้าซัยคลิน (oxytetracycline) และอีรีโทรมัยซิน (erythromycin) ในเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูง การทดสอบความรุนแรงของเชื้อแบคทีเรียโดยการฉีดสารละลายเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas spp. ทุกสายพันธุ์ ในปริมาณ 3.4*10**(8) เซลล์ต่อมิลลิลิตร เข้าช่องท้องปลาดุกลูกผสม ขนาด 8-10 เซนติเมตร และปลาช่อน ขนาด 10-12 เซนติเมตร ภายในระยะเวลา 96 ชั่วโมง พบว่า เชื้อที่แยกได้จากปลาดุกลูกผสมและปลาช่อน มีความรุนแรงทำให้อัตราการตายของปลาทดลองแตกต่างกัน ปลาดุกลูกผสมที่ได้รับการฉีดเชื้อมีอาการตัวซีด หรือเป็นรอยด่าง และเป็นแผลเลือดออกตามลำตัวเป็นบางแห่ง กกหูบวม มีของเหลวปนเลือดในช่องท้อง รอบๆทวารมีเลือดคั่ง ส่วนปลาช่อนส่วนมากมีสีของลำตัวซีดลงหรือเข้มขึ้น เกล็ดหลุด บางตัวมีอาการเลือดออกที่ลำตัว มีของเหลวปนเลือดในช่องท้อง
หมายเลข: 006637 KC3604030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบอัตราประเมินการให้อาหารจมน้ำเปรียบเทียบกับการให้อาหารลอยน้ำและผลที่มีต่อสมรรถนะการผลิตของปลาดุกลูกผสม

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006621&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทวี วิพุทธานุมาศ; วิมล จันทรโรทัย
ชื่อเรื่อง: การทดสอบอัตราประเมินการให้อาหารจมน้ำเปรียบเทียบกับการให้อาหารลอยน้ำและผลที่มีต่อสมรรถนะการผลิตของปลาดุกลูกผสม
Article title: Estimated feeding rates for sinking feed in comparison to satiation feeding of floating feed and the effects on hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) performances
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 106
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, CROSSBREDS, FEEDING, AQUACULTURE, GROWTH, YIELDS, QUALITY, FEED INTAKE, FEED CONVERSION EFFICIENCY, PROFITABILITY
อรรถาภิธาน-ไทย: สกุลปลาดุก; ลูกที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์; การให้อาหาร; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; การเติบโต; ผลผลิต; คุณภาพ; การได้รับอาหารสัตว์; ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารสัตว์; ขีดความสามารถในการทำกำไร
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, การให้อาหารจมน้ำ, การให้อาหารลอยน้ำ, พันธุ์ลูกผสม, การเลี้ยง, ผลผลิต, คุณภาพ, การเจริญเติบโต, ปริมาณการกินอาหาร, อัตราการแลกเนื้อ, ผลตอบแทน
บทคัดย่อ: ทำการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 5.4+-0.1 กรัม ในกระชังอวนขนาดตา 1 เซนติเมตร ขนาด 2*2*1.5 ลูกบาศก์เมตร และก้นกระชังบุด้วยตาข่ายตาถี่ จำนวน 9 กระชัง ซึ่งแขวนในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ในอัตราปล่อยกระชังละ 250 ตัว อาหารทดลองที่ใช้เป็นอาหารปลาดุกลอยน้ำสำเร็จรูป (โปรตีน >= 30 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งแบ่งส่วนหนึ่งออกไปบดละเอียดแล้วอัดเม็ดใหม่เพื่อทำเป็นอาหารจมน้ำ ทำการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและแย็น เป็นเวลา 60 วัน โดยอัตราการให้อาหาร 3 วิธี คือ 1) ให้อาหารเม็ดลอยน้ำมากเท่าที่ปลากินได้ 2) ให้อาหารเม็ดจมน้ำโดยประเมินอัตราการให้เป็นน้ำหนักของอาหารต่อน้ำหนักปลาต่อวันและปรับอัตราการให้ทุก 15 วัน ดังนี้ 7.30, 6.90, 6.13 และ 5.15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และ 3)ให้อาหารเม็ดจมน้ำโดยประเมินอัตราการให้เป็นน้ำหนักของโปรตีนต่อน้ำหนักปลาต่อวัน และปรับอัตราการให้ทุก 15 วัน ดังนี้ 2.36, 2.23, 2.15 และ 1.80 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองปรากฎผลว่า ปลาที่ได้รับอาหารโดยวิธีที่ 1, 2 และ 3 มีผลผลิตสุทธิเท่ากับ 23.41, 29.53 และ 32.13 กิโลกรัม/กระชัง มีน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 97.60, 139.80 และ 141.90 กรัม มีการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวันเท่ากับ 4.91, 5.51 และ 5.49 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณการใช้อาหารต่อตัวเท่ากับ 107.30, 175.80 และ 179.30 กรัม และมีจำนวนของขนาดปลาที่เก็บเกี่ยวได้เท่ากับ 30.10, 69.90 และ 72.90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งผลตอบสนองดังกล่าวของปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 2 และ 3 มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 อย่างไรก็ตามอัตราแลกเนื้อของปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 2 และ 3 (1.34 และ 1.36) มีค่าสูงกว่า (p<0.05) อัตราแลกเนื้อของปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 (1.18) และปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 3 มีไขมันในเนื้อติดโครงมากกว่า (p<0.05) และมีโปรตีนน้อยกว่า (p<0.05) ปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 ส่วนคุณภาพของเนื้อติดโครงของปลาที่เลี้ยงโดยการให้อาหารวิธีที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกับ (p.0.05) ปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 การเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมมีความสัมพันธ์ส่วนตรงกับปริมาณอาหารที่ให้ต่อตัว (r=0.99, p<0.05) แต่มีความสัมพันธ์ส่วนกลับกับประสิทธิภาพของอาหาร (r=0.84, p<0.05) แสดงให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนของอัตราการประเมินการให้อาหารจมน้ำโดยวิธีที่ 2 และ 3 ซึ่งปริมาณการใช้อาหารและอัตราแลกเนื้อสูงกว่าวิธีที่ 1 เป็นผลจากปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 2 และ 3 กินอาหารได้มากกว่าปลาที่เลี้ยงโดยวิธีที่ 1 ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาในกระชังทั้ง 3 วิธี มีกำไรจากการเลี้ยงกระชังละ 101.40, 115.70 และ 115.60 บาท ตามลำดับ และอัตราประเมินการให้อาหารจมน้ำทั้ง 2 วิธี มีค่าต่ำกว่าน้ำหนักอาหารจมน้ำที่ปลาควรกินได้ตามทฤษฎีประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006621 KC3604014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของวิตามินอีต่อความต้านทานโรค และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของปลาดุกลูกผสม

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006619&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นนทวิทย์ อารีย์ชน; สุนีย์รัตน์ ชื่นสระน้อย
ชื่อเรื่อง: ผลของวิตามินอีต่อความต้านทานโรค และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของปลาดุกลูกผสม
Article title: Effect of vitamin E on disease resistance and specific immune response of hybrid catfish
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 104
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: Q55-Feed additives
หมวดรอง: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, CROSSBREDS, VITAMIN E, FEEDS, AQUACULTURE, DISEASE RESISTANCE, IMMUNITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, วิตามินอี, พันธุ์ลูกผสม, อาหารสัตว์, การเลี้ยง, ความต้านทานโรค, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ
บทคัดย่อ: การทดลองเลี้ยงปลาดุกลูกผสม ขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 1.53+-0.03 กรัม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ด้วยอาหารผสมวิตามินอีในรูป alpha-Tocopherol acetate อัตรา 0, 100, 200 และ 500 มิลลิกรัมต่ออาหารหนึ่งกิโลกรัม หลังการทดสอบความต้านทานต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila พบว่าปลาที่ได้รับวิตามินอีทุกกลุ่มมีอัตรารอดสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ 500 มก./กก. มีอัตรารอดสูงสุดตลอดการทดลอง ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากกลุ่มควบคุม (p<0.05) อย่างไรก็ตามการทดลองใช้วิตามินอีระดับเดียวกันกับปลาดุกลูกผสมขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 66.5+-1.55 กรัม ไม่มีผลต่อการตอบสนองต่อการใช้วัคซีนสองครั้งโดยการประเมินจากค่าแอนติบอดี้ไตเตอร์ในซีรั่มของปลาทดลอง
หมายเลข: 006619 KC3604012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจำแนกพันธุกรรมของปลา Catfish ด้วยวิธี PCR และ Restriction enzyme

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006469&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณ์ มงคลปัญญา; Tiersch, Terrence R.; Cooper, R.K.; เสาวลักษณ์ ถิ่นจันทร์; มิ่งขวัญ มิ่งเมือง; อมรา ทองปาน
ชื่อเรื่อง: การจำแนกพันธุกรรมของปลา Catfish ด้วยวิธี PCR และ Restriction enzyme
Article title: Genomic identification of catifish species by polymerase chain reaction and restriction enzyme analysis of the gene encoding the immunoglobulin M heavy chain constant region
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 201-209
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS, ICTALURUS, PANGASIUS, ANDROGENESIS, DNA, NUCLEOTIDE SEQUENCE, GENETICS, IDENTIFICATION, RESTRICTION ENZYMES, PCR
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, ปลาบึก, ปลาสวาย, DNA, การจำแนกพันธุกรรม, วิธี POLYMERASE CHAIN REACTION, วิธี RESTRICTION ENZYME, การวิเคราะห์
บทคัดย่อ: DNA ที่สกัดได้จากเลือดของปลา Catfish 3 วงศ์ (Clariidae, Pangasiidae, และ Ictaluriidae) มีระดับความบริสุทธิ์ (A sub(260)/A sub(280)) อยู่ในช่วง 1.8-2.1 เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง PCR โดยใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะกับ CH4 exon ของ IgM สายยาว พบว่า DNA ของปลาดุกอุย, ปลาบึก, ปลาสวาย และลูกผสมบึก X สวาย ให้แถบ DNA เพียงหนึ่งแถบ (about 300 bp) ในขณะเดียวกันในปลาดุกยักษ์ และลูกผสมดุกอุย X ดุกยักษ์ (บิ๊กอุย) มี 2 แถบ (300 bp และ 340 bp) เป็นผลให้สามารถชี้แสดงความแตกต่างกับปลาดุกอุยในระดับโมเลกุล และเมื่อนำ DNA ที่ผ่านกรรมวิธี PCR ของปลากดหลวง (channal catfish), ปลาบึก และ ปลาสวาย มาวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ทำให้สามารถเลือกเอนไซม์ HpaI (เอนไซม์ตัดจำเพาะตำแหน่ง) มาใช้ตัด DNA เพื่อหาความแตกต่างในระดับโมเลกุลระหว่างปลาในวงศ์ Pangasiidae ต่อไปอีกขั้นหนึ่ง และพบว่า DNA ของปลาบึกไม่ถูกตัดได้ DNA 1 แถบ (300 bp), ในขณะที่ DNA ปลาสวายถูกตัดได้ 2 แถบ (100 bp และ 200 bp) และลูกผสมบึก X สวาย ได้ 3 แถบ (100 bp, 200 bp และ 300 bp) ผลจากการวิเคราะห์ในระดับโมเลกุลนี้ทำให้สามารถจำแนกพันธุกรรมของปลาต่างๆ ที่กล่าวมา และเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบสายพันธุ์ปลาที่เกิดจากการทำแอนโดเจเนซีส, ไจโนเจเนซีส และโพลีพลอยด์ ได้อย่างชัดเจน
หมายเลข: 006469 KC3504024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Structure and cell types in the adenohypophysis of immature giant catfish (Pangasius gigas Chevey)

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006457&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Praman Phromsuthirak; Weerachai Singhaniyom; Pisut Mungkornkarn; Phayom Rodmongkoldee
ชื่อเรื่อง: Structure and cell types in the adenohypophysis of immature giant catfish (Pangasius gigas Chevey)
Article title: Structure and cell types in the adenohypophysis of immature giant catfish (Pangasius gigas Chevey)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 96-102
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L40-Animal structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS, PITUITARY GLAND, CELLS, CELL STRUCTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, ADENOHYPOPHYSIS, เซลล์, PITUITARY GLANDS, ชนิดเซลล์, โครงสร้าง
บทคัดย่อ: Thirty-six pituitary glands of the immature giant catfish, Pangasius gigas Chevey, aged about 1-4 years, were fixed in Bouin’s fluid and Bouin-Hollande sublimate for 24-48 hours and then processed by conventional paraffin technique. The paraffin sections were cut at 6 m and stained with fifteen staining techniques The pituitary gland mainly consisted of the adenohypophysis and neurohyppophysis forming as the central core. The adenohypophysis consisted of the rostral pars distalis, proximal pars distalis and pars intermedia. Based on the different staining affinities, distribution and morphology of cells, seven cell types were identified and assigned. Two cell types were in the rostral pars distalis, Al and lead hematoxylin positive cells. Three cell types were in the proximal pars distalis, A2 cells, basophilic cells and chromophobic or undifferentiated cells. Two cell types, A3 and A4 cells were found in the pars intermedia.
หมายเลข: 006457 KC3504012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: