ปลากะพงขาว

All posts tagged ปลากะพงขาว

‘ปลากะพงขาว’ราคาพุ่ง สศก.ชี้มีโอกาสปรับตัวแตะกก.ละ185บาท/เตือนเกษตรกรวางแผนรับผลกระทบน้ำหลาก

Published กันยายน 25, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/23520

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : ปลากะพงขาวสศก.เกษตรกรวางแผนผลกระทบน้ำหลาก,

 

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ปลากะพงขาว ใน 4 จังหวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง และสตูล) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ พบว่า ผลผลิตและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวลดลงมาก โดยเฉพาะตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง และอำเภอจะนะ ของจังหวัดสงขลา ที่เป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชัง ได้รับความเสียหายจากน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา และน้ำในคลองนาทับ อำเภอจะนะ เริ่มที่จะตื้นเขิน ไหลเวียนไม่สะดวก และมีสภาพเน่าเสีย เป็นเหตุให้ปลาตายจำนวนหลายร้อยกระชังรวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงรายใหญ่เลิกเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เหลือเพียงเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเลี้ยงรายละไม่เกิน 5 กระชัง

สำหรับจังหวัดพัทลุง ที่อำเภอปากพะยูนพบว่า ประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่ตำบลเกาะยอ เป็นเหตุให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงมากกว่า 100 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อำเภอไชยาและดอนสัก พบว่า ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตั้งแต่ช่วงมีนาคม-เมษายน 2554 และประสบปัญหาโรคระบาดเกล็ดหลุดตาย รวมทั้งอาหารปลาและลูกพันธุ์ปลามีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงและผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 50 และจังหวัดสตูล ที่อำเภอละงู ซึ่งอยู่ติดกับฝั่งอันดามัน มีแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวบริเวณตำบลปากบารานั้น ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และยังคงเลี้ยงในปริมาณเท่าเดิม แต่ประสบปัญหาราคาอาหารปลาสดสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเกือบร้อยละ 20 เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลาและพัทลุง

ด้านสถานการณ์ราคา พบว่า ราคาปลากะพงขาวปรับตัวสูงขึ้น เช่น ปลาขนาดใหญ่ โดยเดือนกันยายน ราคากิโลกรัมละ 185 บาท สูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.94 เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณลดลง ในขณะที่ความต้องการตลาดยังคงมีอยู่ในระดับสูง ซึ่งในปี 2555 ภาครัฐจึงมีนโยบายให้การส่งเสริมและขยายจำนวนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพิ่มขึ้น และจากการประมวลปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาปลาโตไม่เต็มที่ แต่จำเป็นต้องจับขายก่อนกำหนด เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าอาหารปลาที่จะเลี้ยงต่อจนเป็นปลาใหญ่ และประสบปัญหาความเสี่ยงจากคุณภาพของน้ำในบริเวณที่ใช้เลี้ยงปลาความเสี่ยงจากโรคของปลา รวมทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ

พิษเฉียบพลันของความเป็นกรด-ด่างจากน้ำพรุต่อปลากะพงขาว 3 ขนาด : 300, 430 และ 550 กรัม

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006652&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฐานันดร์ ทัตตานนท์
ชื่อเรื่อง: พิษเฉียบพลันของความเป็นกรด-ด่างจากน้ำพรุต่อปลากะพงขาว 3 ขนาด : 300, 430 และ 550 กรัม
Article title: Acute toxicity of pH from water of swampy forest to 3 sizes of seabass (Lates clacarifer bloch) : 300, 430 and 550 grams
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 140
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER, MANGROVE SWAMPS, WATER, PH, ACUTE TOXICITY, ANIMAL TISSUES
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, น้ำพรุ, ความเป็นกรด-ด่าง, พิษเฉียบพลัน, สภาพทางเนื้อเยื่อ
บทคัดย่อ: สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสได้ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำกับปลากะพงขาว 3 ขนาด คือ ขนาด 300, 430 และ 550 กรัม โดยวิธี Short-term static bioassay การเตรียมน้ำให้มีระดับ pH ต่างๆ ทำโดยการใช้น้ำจากพื้นที่พรุผสมกับน้ำจืด โดยใช้สารละลาย H2SO4 และสารละลาย NaOH ช่วยในการปรับ pH ของน้ำให้ได้ตามที่ต้องการ และใช้ช่วยรักษาระดับ pH ในระหว่างการทดลอง ผลการทดลองพบว่า pH ของน้ำมีพิษต่อปลากะพงขาวขนาดเล็กมากกว่าปลากะพงขาวขนาดใหญ่ ค่ามัธยฐานความเป็นพิษของ pH จากน้ำพรุในเวลา 24 ชั่วโมงต่อปลาขนาด 300, 430 และ 550 กรัม มีค่าเท่ากับ 5.18 (5.10-5.28)ม 4.81 (4.71-4.91) และ 4.32 (4.09-4.54) ตามลำดับ การศึกษาทางสภาพทางเนื้อเยื่อ พบว่า น้ำที่มี pH ต่ำ มีผลทำลายเซลล์ที่บริเวณเหงือกปลามากกว่าเซลล์บริเวณอื่น การนำผลจากการทดลองนี้ไปใช้แนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำพรุสามารถแนะนำได้ว่า เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังสัมผัสกับน้ำ pH ต่ำกว่า 5.67 จึงจะไม่เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 6 ชั่วโมงหลังจากการสัมผัส
หมายเลข: 006652 KC3604045
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006150&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กิติธร สรรพานิช; สันติ เอี่ยนเหล็ง; สาธิต โกวิทวที
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Article title: Comparison of artificial fish feed for rearing of white seabass at Phra Nakhon Si Ayutthaya province
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 392-399
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; FEEDS; PELLETS; PRODUCTS; AQUACULTURE; SURVIVAL; FEED CONVERSION EFFICIENCY; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, อาหารสำเร็จรูป, สาหร่ายเกลียวทอง, สูตรอาหาร, การทดแทนปลาป่น, ผลผลิต, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต, อัตราการแลกเนื้อ, จ.พระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ: สุ่มปลากะพงขาว 120 ตัว มีน้ำหนักเฉลี่ย 80 ก. ปล่อยลงในกระชังขนาด 6 ลบ.ม. แต่ละกระชังจนครบ 6 กระชัง ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป 2 สูตรคือ สูตรควบคุมและสูตรผสมสาหร่ายเกลียวทอง 17.5 เปอร์เซ็นต์ ทำการทดลองสูตรละ 3 ซ้ำ ให้อาหารปลาทุกวันๆ ละ 3 มื้อ ระยะเวลาเลี้ยง 98 วัน ทำการทดลองในแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฎว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรควบคุมให้ผลผลิตเฉลี่ย 47.83 กก./กระชัง/98 วัน น้ำหนักที่เพิ่มเฉลี่ย 0.408 กก./กระชัง/วัน เปอร์เซ็นต์รอดเฉลี่ย 81.67+-0.84 อัตราส่วนการแลกเนื้อเฉลี่ย 2.23 ส่วนปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายเกลียวทอง 17.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 46.10 กก./กระชัง/98 วัน น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย 0.391 กก./กระชัง/วัน เปอร์เซ็นต์รอดเฉลี่ย 81.11+-2.09 อัตราส่วนการแลกเนื้อ 2.53 น้ำหนักผลผลิตของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 2 สูตร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ (P>0.05)
หมายเลข: 006150 KC3404015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการเพิ่มไขมันและการเก็บรักษา ต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมีย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006055&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศราวุธ คเชนทองสุวรรณ; สุธีวัฒน์ สมสืบ; พิศมัย สมสืบ
ชื่อเรื่อง: ผลของการเพิ่มไขมันและการเก็บรักษา ต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมีย
Article title: Effect of enriched and storaged on fatty acid profile of Artemia
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 139-147
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: Q55-Feed additives
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARTEMIA; SEA BASS; FATTY ACIDS; FEEDS; NUTRITIVE VALUE; GROWTH RATE; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: อาร์ทีเมีย, กรดไขมัน, ปลากะพงขาว, สารเพิ่มคุณภาพ, การเพิ่มคุณภาพ, การเก็บรักษา, องค์ประกอบ, ปริมาณ, คุณภาพ, การอนุบาล, อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การเพิ่มคุณภาพของอาร์ทีเมีย ในระยะ instar II โดยการใช้สารเพิ่มคุณภาพ (enrichment) 2 ชนิดเป็นอาหารคือ สารที่ซื้อจากท้องตลาด (SELCO) และสารที่เตรียมขึ้นจากไข่แดงผสมวิตามินรวมและน้ำมันปลาทูน่าเปรียบเทียบกับอาร์ทีเมียที่ไม่มีการให้อาหาร(control) ระยะเวลาการให้อาหารแก่อาร์ทีเมีย คือ 4, 6, 8, 10, 12 และ 24 ชม. แล้วทำการรวบรวมอาร์ทีเมียที่ให้อาหารระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ชุดแรก ทำให้แห้งก่อนเข้าตู้แช่แข็ง เพื่อนำไปวิเคราะห์กรดไขมัน ส่วนชุดที่สองนำไปใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิปกติ (-4 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชม. ก่อนจะนำไปแช่งแข็งเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมีย พบว่าการใช้สารเพิ่มคุณภาพทั้ง 2 ชนิด ทำให้ปริมาณกรดไขมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไขมันที่มีความไม่อิ่มตัวสูง (DHA = 22 : 6W3) ซึ่งจะไม่พบในอาร์ทีเมีย ที่เพิ่งฟักหรือชุด control และการเก็บอาร์ทีเมียที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกรดไขมันน้อยมาก จากการทดสอบเบื้องต้น (Pretest) โดยการอนุบาลลูกปลากระพงขาวอายุ 12 วัน ด้วยอาร์ทีเมียที่เพิ่มคุณภาพด้วยสารอาหาร 2 ชนิด ดังกล่าว เปรียบเทียบกับอาร์ทีเมียที่ไม่มีการให้อาหาร พบว่า ลูกปลามีอัตราการรอดไม่แตกต่างกันแต่ลูกปลาที่อนุบาลด้วยสารเพิ่มคุณภาพทั้ง 2 ชนิด มีการเข้า metamorphosis เร็วกว่าชุด control และลูกปลาอายุ 20 วัน ซึ่งอยู่ในระยะ post-metamorphosis ให้ผลไม่แตกต่างกันเมื่อนำมาทดสอบที่ความเค็ม 50 ppt เป็นเวลา 3 ชม.
หมายเลข: 006055 KC3304018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อเหงือกของปลากะพงขาวที่ขาดวิตามินซี

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005614&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชต็อค, ฟอลเคอร์; มะลิ บุณยรัตผลิน; วุฒิพร พรหมขุนทอง
ชื่อเรื่อง: พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อเหงือกของปลากะพงขาวที่ขาดวิตามินซี
Article title: Histopathology of ascorbic acid deficiency of gill of seabass, Lates calcarifer
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 414-423
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; ASCORBIC ACID; VITAMIN DEFICIENCIES; GILLS; HISTOPATHOLOGY
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, วิตามินซี, เนื้อเยื่อเหงือก, การขาดธาตุอาหาร, พยาธิวิทยา
บทคัดย่อ: ทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยอาหารซึ่งมีวิตามินซี ฟอสเฟต-แมกเนเซียม (ascorbyl-2-phosphate-magnesium) ในปริมาณ 0, 30, 60 และ 100 มก. ต่ออาหาร 1 กก. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาของเหงือก เมื่อครบกำหนดเวลาเลี้ยง 8 สัปดาห์ พบว่าปลากะพงขาวที่ได้รับอาหารที่ไม่ได้ผสมวิตามินซีตรวจพบพยาธิวิทยาของส่วน secondary lamellae หลายอย่าง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผิวด้านนอก (deformation), เกิดการแยกตัวของผิวด้านนอก (outer cell layer of the epidermis) และผิวด้านใน (inner cell layer of the epidermis) และยังตรวจพบการแบ่งเซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ (hyperplasia) นอกจากนี้ยังตรวจพบ การคั่งของเลือดในช่องว่างระหว่างผิวด้านนอกและผิวด้านในอีกด้วย ส่วนปลากะพงขาวที่ได้รับอาหารผสมวิตามินซี ฟอสเฟต-แมกเนเซียม ทั้ง 3 ระดับ ตรวจไม่พบพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อเหงือก
หมายเลข: 005614 KC3104016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลากะพงขาว-I

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004726&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พรชัย ขำแป้ง; นันทิยา อุ่นประเสริฐ; มะลิ บุณยรัตผลิน; วิเชียร สาคเรศ
ชื่อเรื่อง: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลากะพงขาว-I
Article title: Optimal dietary protein energy ratio in sea bass feed-I
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 443-454
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: Q54-Feed composition
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SEA BASS; FEEDS; INGREDIENTS; FISH CULTURE; PROTEIN CONCENTRATES; ENERGY VALUE; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, อาหารสัตว์, การเลี้ยง, โปรตีน, พลังงาน, การเจริญเติบโต, สูตรอาหาร, อัตราการรอด
หมายเลข: 004726 KC2704018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของความหนาแน่นต่อโครงสร้างการกระจายน้ำหนักของปลากะพงขาว [Lates calcarifer (Bloch)] ขนาดเล็ก

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004191&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เริงชัย ตันสกุล; สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; นิธิ ฤทธิพรพันธุ์; จรมัน ว่องวิทย์
ชื่อเรื่อง: ผลของความหนาแน่นต่อโครงสร้างการกระจายน้ำหนักของปลากะพงขาว [Lates calcarifer (Bloch)] ขนาดเล็ก
Article title: Effect of density on weight distribution structure of small seabass [Lates calcarifer (Bloch)]
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 267-277
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; AQUACULTURE; STOCKING DENSITY; WEIGHT; GROWTH RATE; SURVIVAL
อรรถาภิธาน-ไทย: ชื่อวิทยาศาสตร์ปลากะพงขาว; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ; ความหนาแน่นของสัตว์ต่อพื้นที่เลี้ยง; น้ำหนัก; อัตราการเติบโต; การอยู่รอด
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, การเพาะเลี้ยง, ความหนาแน่น, น้ำหนัก, อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 004191 KC2504027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของโรติเฟอร์กับปริมาณการกินโรติเฟอร์ของลูกปลากะพงขาว

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003863&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อีซาวา, มาซาโต; จูอะดี พงศ์มณีรัตน์; ธิดา เพชรมณี
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของโรติเฟอร์กับปริมาณการกินโรติเฟอร์ของลูกปลากะพงขาว
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 253-258
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; BRACHIONUS; AQUACULTURE; LARVAE; FEEDING; DENSITY
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, โรติเฟอร์, ลูกปลาวัยอ่อน, การกินอาหาร, ความหนาแน่น
หมายเลข: 003863 KC2404029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการพัฒนาการของลูกปลากะพงขาววัยอ่อน

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003846&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร; พุทธ แซ่ลิ่ม; ดุสิต ตันวิไลย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการพัฒนาการของลูกปลากะพงขาววัยอ่อน
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 100-107
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: L52-Animal physiology – Growth and development
หมวดรอง: L40-Animal structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; LARVAE; DEVELOPMENTAL STAGES; ANIMAL MORPHOLOGY
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, วัยอ่อน, การพัฒนาการ, สัณฐานวิทยา
หมายเลข: 003846 KC2404012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของความถี่ในการให้อาหารปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังเพื่อให้ได้ขนาดตลาด

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003673&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุชาติ เตชะนราวงศ์; สุพจน์ จึงแย้มปิ่น; วิชัย วัฒนกุล
ชื่อเรื่อง: ผลของความถี่ในการให้อาหารปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังเพื่อให้ได้ขนาดตลาด
Article title: Effects of feeding frequency on the growth of sea bass, Lates calcarifer (Bloch), cultured for marketable size in floating net cages
ชื่อเอกสาร : รายงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-29 มกราคม 2529 สาขาประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืช-สัตว์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Source title : Proceedings of the 24th national conference : Poster session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 1-7
จำนวนหน้า: 675 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก587 2529)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; CAGE CULTURE; FEEDING; GROWTH; FEED CONVERSION EFFICIENCY; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, การเลี้ยงในกระชัง, การให้อาหาร, ความถี่, การเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 003673 KC2404041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: