ปริมาณ

All posts tagged ปริมาณ

การศึกษาจำนวนครั้งและปริมาณการให้น้ำสำหรับถั่วเขียวที่ปลูกในนาข้าว

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002190&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อาณัติ วัฒนสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาจำนวนครั้งและปริมาณการให้น้ำสำหรับถั่วเขียวที่ปลูกในนาข้าว
Article title: Study on frequency and volume of irrigation for mungbean grown in paddy field
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 13-14
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F06-Irrigation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA RADIATA RADIATA, IRRIGATION, PLANTING, RICE FIELDS, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเขียว, การให้น้ำ, จำนวนครั้ง, ปริมาณ, การปลูก, นาข้าว, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 002190 KC1901009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตรวจยาฆ่าแมลงประเภทออร์แกนโนคลอรีนในอวัยวะและเลือดของมนุษย์

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001748&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; มัณฑนา อนุตตรกุล; สุรพันธ์ สงสวาสดิ์; เทียนชัย ธงสินธุศักดิ์; วิมลรัตน์ เชิญสุขเกษม
ชื่อเรื่อง: การตรวจยาฆ่าแมลงประเภทออร์แกนโนคลอรีนในอวัยวะและเลือดของมนุษย์
Article title: Determination of organochlorine insecticides in human tissues and blood
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 114-114(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: T10-Occupational diseases and hazards
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BLOOD, ORGANOCHLORINE COMPOUNDS, INSECTICIDES, RESIDUES
ดรรชนี-ไทย: เลือด, อวัยวะ, มนุษย์, สารป้องกันกำจัดแมลง, ออร์แกนโนคลอรีน, ชนิด, ปริมาณ, การตกค้าง
หมายเลข: 001748 KC1601115
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจและวิจัยสารพิษตกค้างในอาหาร

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001746&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; พิมลศรี ชื่นฉอด; ภิญญา จุลินทร; เลิศลักษณ์ เจริญสุข; ศิวาภรณ์ สกุลเที่ยงตรง; กฤษณา ชัชพงศ์; วิเชียร ณัฐวัฒนานนท์
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและวิจัยสารพิษตกค้างในอาหาร
Article title: Studies on pesticide residues in foods
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 112-112(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, PESTICIDES, RESIDUES, SURVEYS
ดรรชนี-ไทย: อาหาร, สารพิษตกค้าง, ชนิด, ปริมาณ, การสำรวจ
หมายเลข: 001746 KC1601113
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตรของแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001726&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิศิษฐ์ โชลิตกุล; จักรพงษ์ เจิมศิริ
ชื่อเรื่อง: คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตรของแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง
Article title: Quality of irrigation water of Chaophraya, Tachin, Maeklong and Bangpakong rivers
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 92
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RIVERS, WATER QUALITY, PLANT NUTRITION
อรรถาภิธาน-ไทย: แม่น้ำ; คุณภาพน้ำ; โภชนาการของพืช
ดรรชนี-ไทย: แม่น้ำ, คุณภาพน้ำ, ธาตุอาหารพืช, ปริมาณ, แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำท่าจีน, แม่น้ำแม่กลอง, แม่น้ำบางปะกง
หมายเลข: 001726 KC1601093
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคาดคะเนปริมาณฟอสฟอรัสรูปต่างๆ และฟอสฟอรัสที่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างง่ายๆ สำหรับดินนาภาคกลางที่อาจไม่เคยได้รับปุ๋ยมาก่อน

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001634&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สาคร ผ่องพันธ์; ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
ชื่อเรื่อง: การคาดคะเนปริมาณฟอสฟอรัสรูปต่างๆ และฟอสฟอรัสที่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได้อย่างง่ายๆ สำหรับดินนาภาคกลางที่อาจไม่เคยได้รับปุ๋ยมาก่อน
Article title: Simple estimation of native soil P fractions and some available P for paddy soils of the central plain
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 1
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PADDY SOIL, PHOSPHORUS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ดินนา, ฟอสฟอรัส, ปริมาณ, การคาดคะเน, ภาคกลาง
หมายเลข: 001634 KC1601001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของแอมโมเนียมในสภาพดินน้ำขังต่อปริมาณโปแตสเซียมที่เป็นประโยชน์

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001544&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธวัชชัย ณ นคร; หรรษา คุณาไท
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของแอมโมเนียมในสภาพดินน้ำขังต่อปริมาณโปแตสเซียมที่เป็นประโยชน์
Article title: Potassium availability as influenced by ammonium under flooded condition
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 51
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, AMMONIUM, POTASSIUM, FLOODING, NUTRIENT UPTAKE, NUTRIENT AVAILABILITY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, แอมโมเนียม, โปแตสเซียม, สภาพดินน้ำขัง, ปริมาณ, การดูดใช้ธาตุอาหาร
หมายเลข: 001544 KC1501051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปริมาณของจุลธาตุอาหารที่มีประจุบวกในดินนาของประเทศไทย

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001525&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
ชื่อเรื่อง: ปริมาณของจุลธาตุอาหารที่มีประจุบวกในดินนาของประเทศไทย
Article title: Abundance of cationic micronutrients in paddy soils of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 32
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PADDY SOILS, TRACE ELEMENTS, CATIONS, IRON, MANGANESE, COPPER, ZINC, COBALT
ดรรชนี-ไทย: ดินนา, จุลธาตุอาหารที่มีประจุบวก, เหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง, สังกะสี, โคบอลต์, ปริมาณ
หมายเลข: 001525 KC1501032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาและวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001295&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; สาวิตร วรรณพิณ; เสริม สีมา; นวลศรี ทยาพัชร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาและวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
Article title: Research on pesticide residues in the environment
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 294-302
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: T01-Pollution
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PESTICIDES, ENVIRONMENT, RESIDUES, QUANTITATIVE ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, สิ่งแวดล้อม, พิษตกค้าง, ชนิด, ปริมาณ
หมายเลข: 001295 KC1301043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิจัยพิษตกค้างในอาหาร

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001293&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณา ชัชพงศ์
ชื่อเรื่อง: การวิจัยพิษตกค้างในอาหาร
Article title: Research on pesticide residues in food
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 283-287
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, VEGETABLES, FRUITS, PESTICIDES, RESIDUES, QUANTITATIVE ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: อาหาร, ผัก, ผลไม้, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การตกค้าง; ชนิด, ปริมาณ
หมายเลข: 001293 KC1301041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับชนิด, ปริมาณ, และปัญหาของวัชพืชน้ำในประเทศไทย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001257&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมจิตร พงศ์พงัน; ณรงค์ โฉมเฉลา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับชนิด, ปริมาณ, และปัญหาของวัชพืชน้ำในประเทศไทย
Article title: Studies on the occurrence and problems of aquatic weeds in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 32-33
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AQUATIC WEEDS, SPECIES, DAMAGE, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: วัชพืชน้ำ, ชนิด, ปริมาณ, ปัญหา
หมายเลข: 001257 KC1301005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: