ปริมาณธาตุอาหารในพืช

All posts tagged ปริมาณธาตุอาหารในพืช

การศึกษาผลของเชื้อรา เวสลิคูลา-อาบัสคูลา ไมคอไรซา ร่วมกับไรโซเบียมต่อถั่วเหลือง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002184&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรัญ เจตนะจิตร; พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์; อภิญญา ผลิโกมล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของเชื้อรา เวสลิคูลา-อาบัสคูลา ไมคอไรซา ร่วมกับไรโซเบียมต่อถั่วเหลือง
Article title: Studies on the effect of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi plus Rhizobium on soybean
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 5-6
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, VESICULAR ARBUSCULAR MYCORRHIZAE, RHIZOBIUM, FUNGI, FUNGAL SPORES, FUNGAL MORPHOLOGY, GROWTH, YIELDS, NUTRIENT UPTAKE
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, VESICULAR ARBUSCULAR MYCORRHIZA, ไรโซเบียม, เชื้อรา, CHLAMYDOSPORE, สัณฐานวิทยา, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ปริมาณธาตุอาหารในพืช
หมายเลข: 002184 KC1901003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของ pH ของดินและฟอสฟอรัสที่มีต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสีในถั่วเหลือง

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001537&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นงลักษณ์ วิบูลสุข
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของ pH ของดินและฟอสฟอรัสที่มีต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสีในถั่วเหลือง
Article title: Effects of soil pH and phosphorus on zinc nutrition of soybean
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 44
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
หมวดรอง: F04-Fertilizing
F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, SOIL PH, PHOSPHORUS, ZINC, PLANT NUTRITION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ความเป็นกรด-ด่าง, ดิน, ฟอสฟอรัส, สังกะสี, ปริมาณธาตุอาหารในพืช
หมายเลข: 001537 KC1501044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ N-P-K ของมันสำปะหลัง

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000200&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสน่ห์ศิลป์ หงษ์ปาน
ชื่อเรื่อง: การใช้ N-P-K ของมันสำปะหลัง
Article title: Pattern of N-P-K uptake on cassava
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 350-351
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANIHOT ESCULENTA, NPK FERTILIZERS, FERTILIZER APPLICATION, NUTRIENT UPTAKE
ดรรชนี-ไทย: มันสำปะหลัง, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, ปุ๋ยโปแตสเซียม, สูตรปุ๋ย, เวลาใส่ปุ๋ย, ปริมาณธาตุอาหารในพืช
หมายเลข: 000200 KC0201058
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: