บักเตรี

All posts tagged บักเตรี

การตรึงไนโตรเจน และปริมาณที่ตรึงได้ของบักเตรีปมถั่วเหลืองเมื่อเทียบกับปุ๋ยไนโตรเจน

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001378&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จีรยุทธ ตันวีนุกูล; พรภพ เชาวสันต์; วิเชียร ภานุวาส; สมพร ชุนห์ลือชานนท์; วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน; นันทกร บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: การตรึงไนโตรเจน และปริมาณที่ตรึงได้ของบักเตรีปมถั่วเหลืองเมื่อเทียบกับปุ๋ยไนโตรเจน
Article title: Nitrogen fixation of Rhizobium japonicum and nitrogen fertilizer equivalent
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 166-174
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, NITROGEN FERTILIZERS, NITROGEN FIXATION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, แบคทีเรียปมถั่วเหลือง, ปุ๋ยไนโตรเจน, การตรึงไนโตรเจน
หมายเลข: 001378 KC1401016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตรึงไนโตรเจนของบักเตรีปมถั่วเหลืองในรอบวันและฤดูเมื่อปลูกถั่วเหลืองในแปลงทดลอง

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001376&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นันทกร บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: การตรึงไนโตรเจนของบักเตรีปมถั่วเหลืองในรอบวันและฤดูเมื่อปลูกถั่วเหลืองในแปลงทดลอง
Article title: Seasonal and diurnal variation in N2 (C2H2) fixing activity in soybeans
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 143-149
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, NITROGEN FIXATION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, แบคทีเรียปมถั่วเหลือง, การตรึงไนโตรเจน, รอบวัน
หมายเลข: 001376 KC1401014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคัดพันธุ์บักเตรีปมถั่วเหลืองชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001375&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จีรยุทธ ตันวีนุกูล; พรภพ เชาวสันต์; วิเชียร ภานุวาส; สมพร ชุนห์ลือชานนท์; วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน; นันทกร บุญเกิด
ชื่อเรื่อง: การคัดพันธุ์บักเตรีปมถั่วเหลืองชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน
Article title: Selection of efficient Rhizobium japonicum strains
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 121-142
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, NITROGEN FIXATION, SELECTION, ROOT NODULES, GROWTH, YIELDS, QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: GLYCINE MAX; BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM; การตรึงไนโตรเจน; การคัดเลือกพันธุ์; ปมราก; การเติบโต; ผลผลิต; คุณภาพ
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, แบคทีเรียปมถั่วเหลือง, การตรึงไนโตรเจน, การคัดเลือกพันธุ์, จำนวนปม, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 001375 KC1401013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาบักเตรีในระหว่างการหมักทำกะปิ

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001020&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิวัฒน์ แดงสุภา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาบักเตรีในระหว่างการหมักทำกะปิ
Article title: Study on the bacteria during the fermentation cycle in Ka-pi (shrimp-paste) production
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 512
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRAWNS AND SHRIMPS, FERMENTED FOODS, BACTERIA, FERMENTATION, SPECIES
ดรรชนี-ไทย: กะปิ, แบคทีเรีย, การหมัก, ชนิด
หมายเลข: 001020 KC0901110
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานชั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงบางประการของน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ภายหลังปิดเขื่อนกั้นน้ำแล้ว

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000730&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชนาญวัต เทวกุล; ศรีสุมนต์ จันทนชาติ; ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์
ชื่อเรื่อง: รายงานชั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงบางประการของน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ภายหลังปิดเขื่อนกั้นน้ำแล้ว
Article title: Preliminary report on the changing conditions of the water in the Ubolratana dam reservoir after operation
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 19-21
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
ดรรชนี-ไทย: น้ำ, คุณสมบัติของน้ำ, การเปลี่ยนแปลง, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, บักเตรี, ภาวะหลังการปิดเขื่อน, อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 000730 KC0701004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

บักเตรีสปีชี่ใหม่ในสกุลอาร์โธรแบคเตอร์ ซึ่งใช้ 2 – ไฮดรอกซี่ไพริดินเป็นอาหาร

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000624&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นภา โล่ห์ทอง
ชื่อเรื่อง: บักเตรีสปีชี่ใหม่ในสกุลอาร์โธรแบคเตอร์ ซึ่งใช้ 2 – ไฮดรอกซี่ไพริดินเป็นอาหาร
Article title: New species of Arthrobacter isolated upon 2-hydroxypyridine 2. Metabolic studies and characterization of a crystalline pigment
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 11
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARTHROBACTER, NEW SPECIES, 2-HYDROXYPYRIDINE, METABOLIC, CRYSTALLINE PIGMENT
ดรรชนี-ไทย: แบคทีเรีย, สกุลอาร์โธรแบคเตอร์, 2-ไฮดรอกซี่ไพริดิน, อาหาร, เมตาบอลิซึม, ผลึก, เม็ดสี
หมายเลข: 000624 KC0601006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

บักเตรีสปีชี่ใหม่ในสกุลอาร์โธรแบคเตอร์ซึ่งใช้ 2 – ไฮดรอกซี่ไพริดินเป็นอาหาร

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000623&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นภา โล่ห์ทอง
ชื่อเรื่อง: บักเตรีสปีชี่ใหม่ในสกุลอาร์โธรแบคเตอร์ซึ่งใช้ 2 – ไฮดรอกซี่ไพริดินเป็นอาหาร
Article title: New species of Arthrobacter isolated upon 2-hydroxypyridine 1. General description of growth and systematic studies
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 10-11
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARTHROBACTER, NEW SPECIES, 2-HYDROXYPYRIDINE, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: แบคทีเรีย, สกุลอาร์โธรแบคเตอร์, 2-ไฮดรอกซี่ไพริดิน, อาหาร, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000623 KC0601005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาบักเตรีที่เหมาะสมกับการตรวจหาปริมาณยาออกโซลินิคแอสิค ในกล้ามเนื้อกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005379&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ภูษิต ประธานพิพัฒน์; จันทนา นิธิเมธาโชค; องอาจ เลาหวินิจ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาบักเตรีที่เหมาะสมกับการตรวจหาปริมาณยาออกโซลินิคแอสิค ในกล้ามเนื้อกุ้งกุลาดำ
Article title: Studies a suitable bacterium for the quantitative determination of oxolinic acid in the muscle of black tiger shrimp, Penaeus monodon
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2535
Source title : Proceedings of the 30th Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2535
หน้า: หน้า 503-510
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2535)
หมวดหลัก: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; BACTERIA; ANTIBIOTICS; RESIDUES; ANALYTICAL METHODS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, OXOLINIC ACID, บักเตรี, ยาตกค้าง, การตรวจวิเคราะห์, วิธีทางจุลชีววิทยา, สายพันธุ์
บทคัดย่อ: การศึกษาบักเตรีที่เหมาะสมกับการตรวจหาปริมาณยาออกโซลินิคแอสิค โดยวิธีทางจุลชีววิทยานี้จะทำการตรวจหาจากเชื้อบักเตรี 4 สายพันธุ์ คือ Aeromonas hydrophila, Bacillus subtilis BGA, Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae จากผลการทดลองพบว่าเชื้อบักเตรีที่เหมาะสมที่สุด คือ Aeromonas hydrophila เนื่องจากเป็นเชื้อบักเตรีชนิดเดียวในการทดลองครั้งนี้ที่สามารถตรวจหาปริมาณสารละลายยามาตรฐานที่ความเข้มข้นสุดต่ำถึง 0.05 ส่วนในล้านส่วน และค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารละลายยามาตรฐานที่ถูกแช่ในเนื้อกุ้งที่สามารถตรวจพบว่าจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.08+-3.80
หมายเลข: 005379 KC3004001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: