บร็อคโคลี่

All posts tagged บร็อคโคลี่

ผลของสาร quercetin และ curcumin ในการปกป้องการทำลาย ตับ ไต และเลือด ของยาพาราเซตามอลในหนูแรท

Published มีนาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=664

ย่อยข่าวงานวิจัย

ผลของสาร quercetin และ curcumin ในการปกป้องการทำลาย ตับ ไต และเลือด ของยาพาราเซตามอลในหนูแรท

การศึกษาผลของการได้รับสาร quercetin (พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น บร็อคโคลี่ ผักกาดหอม แอ๊ปเปิ้ล มะเขือเทศ หัวหอม ชา และกาแฟ) และสาร curcumin (พบได้ในขมิ้น) ในหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติจากภาวะออกซิชั่น ตับถูกทำลาย ไตทำหน้าที่ผิดปกติ และเลือดเป็นพิษ จากการได้รับยาพาราเซตามอลขนาด 650 มก./กก. ซึ่งทำให้หนูมีระดับของ thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณของ glutathione ในปอด ตับ ไต และระดับของเอนไซม์ glutathione peroxidase, glutathione S-transferase, superoxide dismutase และ catalase (เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ) ในเลือด สมอง ปอด หัวใจ ตับ ไต และอวัยวะสืบพันธุ์ของหนูลดลง นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อเยื่อตับเกิดการตาย ระดับของเอนไซม์ transmainases, alkaline phosphatase และ lactate dehydrogenase ในเลือดเพิ่มขึ้น ระดับ protein, albumin และ globulin ในเลือดลดลง ในขณะที่ระดับ bilirubin, urea และ creatinine เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เลือดเป็นพิษ จากผลการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับยาพาราเซตามอลขนาด 650 มก./กก.ร่วมกับสาร quercetin ขนาด 50 มก./กก. หรือร่วมกับสาร curcumin 20 มก./กก. ระดับของ TBARS จะไม่เพิ่มขึ้น ระดับของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระกลับสู่ภาวะปกติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาพาราเซตามอล และยา N-acetylcysteine (ยาต้านพิษของยาพาราเซตามอล) นอกจากนี้สาร quercetin และสาร curcumin ยังช่วยในการปกป้องเนื้อเยื่อตับ และทำให้การทำงานของตับและไตเป็นปกติด้วย โดยที่สาร curcumin จะมีฤทธิ์มากกว่า ดังนั้นจึงอาจสามารถสรุปได้ว่าการได้รับสาร quercetin หรือสาร curcumin ร่วมกับยาพาราเซตามอลสามารถยับยั้งการเกิดพิษจากยาดังกล่าวได้เทียบเท่ากับยา N-acetylcysteine

Food Chem Toxicol 2010;48(11):3246-61


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobactor pylori ของบร็อคโคลี่

Published มีนาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=611

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobactor pylori  ของบร็อคโคลี่

สารสกัดเมทานอล เฮกเซน คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซีเตท บิวทานอล และน้ำจากบร็อคโคลี่ ความเข้มข้น 10 มก./แผ่น มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Helicobactor pylori  ได้ โดยสารสกัดคลอโรฟอร์มจะให้ผลดีที่สุด ขณะที่สารสกัดน้ำไม่ได้ผล เมื่อนำสารสกัดคลอโรฟอร์มมาแยกองค์ประกอบทางเคมีพบสารสำคัญ คือ sulforaphane และ อนุพันธ์ ได้แก่ 5-methylsulfinylpentylnitrile, 4-methylsulfinylpentylnitrile, 4-methylthiobutylisothiocyanate และ 3-methylsulfinylpropylisothiocyanate และเมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ พบว่าสาร sulforaphane และอนุพันธ์มีฤทธิ์ต้านเชื้อHelicobactor pylori  ได้เช่นกัน

J Agric Food Chem 2010;58:6672-7.


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ผลของสาร sulforaphane ในบร็อคโคลี่กับการป้องกันผิวจากรังสี UV

Published กันยายน 7, 2011 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=375.

ย่อยข่าวงานวิจัย

ผลของสาร sulforaphane ในบร็อคโคลี่กับการป้องกันผิวจากรังสี UV

ศึกษาผลป้องกันผิวจากรังสี UV ในหนูถีบจักรของสารสกัดน้ำจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ (ที่มีปริมาณของ sulforaphane 0.5 ไมโครโมล) โดยทาสารสกัด ขนาด 100 นาโนโมล/ตร.ซม. ที่ผิวด้านหลังของหนูถีบจักร ติดต่อกันนาน 3 วัน ก่อนฉายรังสี UVB ความเข้มข้น 700 mJ/ cm2 นาน 24 ชม. พบว่าสารสกัดมีผลลดอาการบวมและอักเสบที่ผิวหนังของหนู นอกจากนี้สาร sulforaphane บริสุทธิ์ และสารสกัดจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ยังมีผลลดระดับของเอนไซม์ myeloperoxidase ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบ และจะเพิ่มเอนไซม์ NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 (NQO1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ปกป้องเซลล์ (cytoprotective enzyme) สำหรับการศึกษาในคน ทดสอบในอาสาสมัครเพศชาย อายุ 53 ปี จำนวน 1 คน โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ทาสารสกัดจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ขนาด 100, 200, 400 และ 600 นาโนโมล ที่ผิวด้านหลัง ติดต่อกันนาน 3 วัน ก่อนฉายรังสี UVB ความเข้มข้น 500 mJ/ cm2 นาน 24 ชม. และการทดลองที่ 2 ทาสารสกัดจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ขนาด 200 นาโนโมล ที่ผิวด้านหลัง ติดต่อกันนาน 3 วัน ก่อนฉายรังสี UVB ความเข้มข้น 100 – 800 mJ/cm2 นาน 24 ชม. แล้วทำการวัดค่าการแดงของผิว (erythema index) พบว่าสารสกัดจากต้นอ่อน ของบร็อคโคลี่มีผลลดการแดงของผิวได้ โดยสารสกัดที่ความเข้มข้นสูง จะให้ผลดีที่สุด ทำการทดสอบเพิ่มเติมในอาสาสมัครชายและหญิง จำนวน 6 คน อายุ 29 – 53 ปี โดยทาสารสกัดจากต้นอ่อนของบร็อคโคลี่ ขนาด 200 และ 400 นาโนโมล ที่ผิวด้านหลัง ติดต่อกันนาน 3 วัน ก่อนฉายรังสี UVB ความเข้มข้น 100 – 800 mJ/ cm2 นาน 24 ชม. ทำการวัดค่าการแดงของผิว พบว่ามีผลลดการแดงของผิวลงได้เฉลี่ย 37.7% (8.37-78.1%) สรุปว่าสารสกัดน้ำจากต้นอ่อน ของบร็อคโคลี่ ซึ่งประกอบด้วยสาร sulforaphane สามารถปกป้องผิวจากการทำลายด้วยรังสีUV ได้ทั้งในหนูถีบจักรและในคน

PANS 2007;104(44):17500-5


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316
%d bloggers like this: