น้ำมันปาล์ม

All posts tagged น้ำมันปาล์ม

มข.วิจัย..พลังงานบนดิน จากน้ำมันปาล์มสู่ไบโอเจ็ต

Published พฤศจิกายน 28, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/307016

19 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.
Pic_307016

รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย กับทีมวิจัย.

น้ำมัน….ที่ผลิตจากฟอสซิล หรือน้ำมันดิบใต้พิภพ เมื่อนำมาใช้จะก่อให้เกิด ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อันเป็นต้นเหตุของ…ฝนกรด และ ยังเกิดก๊าซเรือนกระจก…ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน…!!

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO กำหนดให้ เครื่องบินพาณิชย์ทุกลำที่ผ่านน่านฟ้ายุโรป ต้องมีการผสม น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ลงในเครื่องบินภายใน ปี พ.ศ.2555

ทดสอบในห้องแล็บ.ทดสอบในห้องแล็บ.

ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องบิน ขึ้น ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเอชอาร์เจ (Hydrotreated Renewable Jet) จากน้ำมันปาล์ม” โดยทุนจาก…สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ภายใต้การดูแลของ…ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC)

รศ.ดร.เฉลิม บอกว่า…การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้น้ำมันปาล์มโอเลอิน เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ อาศัยกระบวนการไฮโดรแคร็กกิ้ง โดยใช้ เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบขนาดเล็ก สำหรับผลิตน้ำมันที่ใช้ ตัวเร่งปฏิกิริยาจำเพาะ โดยหลักการทำให้…โมเลกุลของน้ำมันปาล์มแตกตัวเล็กลง…ที่เกิดบนตัวเร่งปฏิกิริยา พร้อมเติมก๊าซไฮโดรเจนลงไปที่อุณหภูมิและความดันสูง เพื่อเร่งให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี โดยตัวเร่งปฏิกิริยาตั้งต้นที่ใช้…ซีโอไลต์ ที่มีลักษณะเป็นผงสีขาว นำมากระตุ้น ด้วยการอบที่อุณหภูมิสูง

“…จากนั้น ผสมสารละลายของโลหะผสม 2 ชนิด คือ นิเกิล และ โมลิบดินัม ลงไป แล้วให้ ความร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ตามด้วยการเผาที่อุณหภูมิสูงๆ จะได้ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความจำเพาะ ในการ เกิดปฏิกิริยาไฮโดรแคร็กกิ้ง ผลการวิจัย ทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพหลายชนิด เช่น น้ำมันไบโอเจ็ต (น้ำมันเครื่องบิน) น้ำมันเบนซิน และ ไบโอดีเซล…” รศ.ดร.เฉลิม บอกและว่า

…น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้นี้ จะมีคุณภาพสูง การเผาไหม้ดี มีค่าเลขซีเทน และ เลขออกเทนสูง ขึ้นแล้ว สามารถใช้กับเครื่องยนต์รอบสูงอย่าง…เครื่องบินไอพ่น และเครื่องยนต์เบนซินได้…อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับได้ว่า เป็นอีกหนึ่ง นวัตกรรมของการผลิตพลัง-งานทดแทน…

ผลผลิตน้ำมันไบโอเจ็ต.ผลผลิตน้ำมันไบโอเจ็ต.

ทีมนักวิจัยยังได้ต่อยอดพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจำเพาะ และ ใช้พืชน้ำมันหรือน้ำมันพืช ซึ่งเป็น วัตถุดิบตั้งต้นให้มีราคาต่ำลง เพื่อที่จะสามารถก้าวเข้าสู่การผลิต…ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้…!!

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน
 • 19 พฤศจิกายน 2555, 05:00 น.

กระบี่เดินเครื่อง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงที่ 2 – เกษตรทั่วไทย

Published ตุลาคม 4, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/158730

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 00:00 น.

เมื่อช่วงต้นปี 2555 ที่ผ่านมา ราคาปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งปลูกที่สำคัญ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ขณะที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชะลอการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเนื่องจากรอดูสถานการณ์ราคานำเข้าน้ำมันปาล์ม จากต่างประเทศ

ที่สำคัญสำหรับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญคือการขนส่งผลผลิตสู่โรงงาน โดยหลังจากการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน  จะต้องขนส่งเข้าสู่โรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มทันที โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่สกัดน้ำมันแบบมาตรฐานจะเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 30 ถึง 80 ตันต่อชั่วโมง

ขณะที่โรงงานผลิตปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 21 โรง มีกำลังการผลิตรวม 659 ตันปาล์มทะลายสดต่อชั่วโมง หรือจำนวน 9,226 ตันต่อวัน หรือ จำนวน 2.77 ล้านตันต่อปี เมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูก
และผลผลิตที่ผลิตออกมาจึงไม่สมดุลกันเท่าที่ควรปาล์มน้ำมันเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ต้องส่งเข้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเท่านั้น และเพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพดี จะต้องส่งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการเก็บเกี่ยว ด้วยเหตุผลข้อจำกัดดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันรายย่อยได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และนำผลพลอยได้ต่าง ๆ เช่น ทะลายเปล่า กากเส้นใย และกะลามาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น และทรงเลือกให้สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น

จากการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบว่าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเป็นจำนวนไม่น้อย สหกรณ์นิคมในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึก และสหกรณ์การเกษตรในอำเภออ่าวลึก และปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ขึ้นมา โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้จัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดกำลังผลิต 45 ตันทะลายต่อชั่วโมง ในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร  วงเงิน 270 ล้านบาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างคน สร้างงาน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมันของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ
และล่าสุดได้มีการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นโรงที่ 2 ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ จำกัด สาขาอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพิ่มขึ้นและได้มีการเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า โรงงานแห่งนี้ ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 350 ล้านบาท มีกำลังการผลิต 45 ตันทะลายต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการทำระบบสินค้าสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งตัวสินค้า ตลอดจนระบบการผลิต และการเชื่อมต่อไปยังศูนย์กระจายสินค้า

สำหรับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิกกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุม 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร รวม 35 สหกรณ์ โดยมีระยะทางการขนส่งผลผลิตปาล์มมายังชุมนุมสหกรณ์ที่ไกลที่สุดอยู่ที่ประมาณ 150 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน ด้านตลาดรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงผลผลิตออกมามาก ประกอบกับค่าขนส่งผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากแหล่งปลูกห่างจากแหล่งสกัดน้ำมันปาล์มมากก็จะเกิดปัญหาน้ำหนักปาล์มน้ำมันขาดหายไปในระหว่างขนส่งและเกิดความไม่เป็นธรรมด้านราคาในการรับซื้อตามมา  ทางคณะกรรมการและผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัด จึงได้ทำการก่อสร้างโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด สาขาอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพิ่มขึ้น

“ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด สาขาอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จะเป็นตลาดรองรับผลผลิตปาล์มสดที่แน่นอนให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตปาล์มน้ำมัน ให้ได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น ที่สำคัญสามารถเป็นโรงงานที่มีอำนาจในการต่อรองด้านการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบในตลาดให้สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในระบบสหกรณ์ให้มีความมั่นคงเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป” นายสมชาย กล่าว

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกระบี่ โรงที่ 2 ที่ได้เปิดตัวและทำหน้าที่อย่างเป็นทางการในขณะนี้นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการคุ้มครองราคาน้ำมันปาล์มดิบของเกษตรกรสมาชิกให้ได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ควรจะเป็น อันจะยังมาซึ่งรายได้อย่างเป็นธรรมและเพิ่มขึ้นของเกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่างเป็นรูปธรรม.

สมาคมฯเรียกร้องพาณิชย์ลอยตัวปาล์มขวด

Published กันยายน 1, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/287717

31 สิงหาคม 2555, 21:10 น.
Pic_287717

สมาคมปาล์มน้ำมัน เรียกร้องพาณิชย์ลอยตัวปาล์มขวด หลังหมดเวลาตรึงสิ้นเดือน ก.ย.นี้ เหตุผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนไม่ไหว ขู่หากไม่ลอยตัวหนีส่งออกแน่

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ใช้โครงสร้างราคาลอยตัวตามต้นทุน หลังครบกำหนดระยะเวลาขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าปลาย ก.ย.นี้ ซึ่งหากปล่อยลอยตัวราคาปาล์มขวดจะขยับขึ้นจาก 42 บาท เป็น 45 บาท อย่างไรก็ตามสูตรโครงสร้างราคาต้นทุนน้ำมันปาล์ม เป็นที่ยอมรับระหว่างรัฐ-เอกชน แต่ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ขอให้ตรึงราคาเพื่อลดภาระของประชาชน ทำให้โรงกลั่นน้ำมันและโรงสกัด ต้องรับภาระขาดทุน ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในไทยอยู่ที่ประมาณ 30 บาท เมื่อบวกค่าดำเนินการ 15 บาท/ขวด ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 45 บาท/ขวด ไม่ใช่ราคาควบคุมที่ 42 บาท/ขวด ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารัฐบาลจึงควรจะปล่อยราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

“ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบกำลังไต่ขึ้นตามราคาน้ำมันถั่วเหลือง เพราะราคาจะต่างกันประมาณ 100 ดอลลาร์/ตัน ดังนั้น หากรัฐบาลตรึงราคาปาล์มขวดต่อไป ผู้ประกอบการจะหันไปส่งออก หากรัฐบาลคุมส่งออกอีก ก็จะเกิดปัญหาตามมาไม่หยุดหย่อน กระทบเกษตรกรทั้งระบบ” นางวิวรรณ กล่าว

นางวิวรรณ กล่าวด้วยว่า ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบและสต๊อกในปีนี้นี้มีเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ โดยมีรวม 2.1 ล้านตัน ในขณะที่การบริโภคในประเทศอยู่ที่ 1.5 ล้านตันต่อปี จึงสามารถเหลือส่งออกอีก 6 แสนตันต่อปี แต่ที่ผ่านมาเกิดปัญหากับการจำหน่ายปาล์มมาโดยตลอด ก็เนื่องจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาด หากยึดประชานิยม ตรึงราคาขายต่ำกว่าต้นทุนตลอดไป ปัญหาก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไทยรัฐออนไลน์
 • 31 สิงหาคม 2555, 21:10 น.

ปาล์มแปรปรวนปั่นป่วนตลาด

Published สิงหาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/287300

30 สิงหาคม 2555, 06:15 น.
Pic_287300

นางวิวรรณ บุณยะประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมและชาวสวนปาล์มจะไม่คัดค้าน หากรัฐบาลจะนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศส่วนที่เหลืออีก  20,000 ตัน  ในช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ จากที่นำเข้ามาแล้วจำนวน 10,000 ตัน ตามโควตาที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้นำเข้าได้ 30,000 ตัน เพราะปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มล่าสุดในเดือน ก.ค.2555 อยู่ที่ประมาณ 148,000 ตัน ต่ำกว่าระดับสต๊อกปลอดภัยที่จำนวน 200,000 ตัน

“ราคาผลปาล์มในประเทศที่อยู่ในช่วงขาลงต่ำกว่า กก.ละ 5 บาท ในเดือน ส.ค.นี้ ไม่ได้เป็นผลจากการนำเข้าน้ำมันปาล์ม แต่เป็นไปตามทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลก ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงตามไปด้วย สำหรับราคาผลปาล์มในขณะนี้อยู่ที่ กก.ละ 4.70-4.90 บาท ยังเป็นราคาที่เกษตรกรมีกำไร เนื่องจากต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ กก.ละ 3.80 บาท”

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกอยู่ที่ กก.ละ 20 บาท ขณะที่ในประเทศราคาอยู่ที่ กก.ละ 30 บาท ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ กก.ละ 34-36 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดพอใจ เพราะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มขวดขนาด 1 ลิตรจำหน่ายได้ในราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ขวดละ 42 บาท ส่วนปริมาณผลปาล์มในประเทศ ขณะนี้เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น คาดว่าผลปาล์มจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ โดยจะต้องจับตาต่อไปว่า ผลปาล์มที่ออกสู่ตลาดในรอบนี้จะมีเพียงพอกับความต้องการของตลาดหรือไม่ เพราะปีนี้เป็นปีที่ปริมาณผลปาล์มในประเทศค่อนข้างแปรปรวน พยากรณ์ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่ได้ ขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบกับปัญหาเอลนินโญที่ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ปริมาณผลผลิตปาล์มในภูมิภาคลดลงมากถึง 20%.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 30 สิงหาคม 2555, 06:15 น.

สศก.แถลงปิดโครงการร่วมมือGIZ ผลักดันผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน

Published สิงหาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/19958

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : สศก.โครงการGIZผลักดันปาล์มน้ำมันน้ำมันปาล์มพลังงานชีวภาพ,

 

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แถลงปิดโครงการความร่วมมือระหว่าง สศก. และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี หรือ GIZ ในการดำเนินโครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปีระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึง มิถุนายน 2555ว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1.การขับเคลื่อนนโยบายการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในประเทศไทยตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) อันเป็นมาตรฐานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 2.การสนับสนุนโรงงานและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ดำเนินการได้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO ซึ่งทางโครงการได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมัน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน พัฒนาและจัดทำคู่มือด้านการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งหลักการทำงานในพื้นที่ของโครงการ จะเน้นถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ ตลอดไปจนถึงการพัฒนาระบบความยั่งยืน โดยทางโครงการได้ผลิตคู่มือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านพื้นที่ ประกอบด้วย คู่มือด้านการใช้ปุ๋ย คู่มือด้านการจัดสวน สมุดบันทึกสวนปาล์ม คู่มือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่มือระบบควบคุมภายใน (ICS) และคู่มือแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งแผ่นความรู้ด้านการใช้ศัตรูพืชแบบผสมผสาน การอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากร ตลอดจนสิ่งที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ให้แก่เกษตรกร

สำหรับการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ได้ดำเนินการโดยสนับสนุนช่วยเหลือให้เกษตรกรสมัครเป็นสมาชิก RSPO และรับการตรวจรับรอง (Audit Assessment) ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ RSPO แล้วทั้งสิ้น จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (ยูนิวานิช-ปลายพระยา), กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (เหนือคลอง-เขาพนม) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (สุขสมบูรณ์) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (สุราษฎร์ธานี) โดยทั้ง 4 กลุ่มนี้
มีการดำเนินการตามข้อกำหนดและตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ RSPO และได้รับการตรวจรับรอง(Audit) จากองค์กรรับรองภายนอก (Certify Body : CB) ในเดือนเมษายนและ RSPO ให้การรับรองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555โดยกลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่มของไทย เป็นกลุ่มเกษตรกรอิสระผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายแรกของโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO

เกษตรฯต่อยอดพลังงานชีวภาพ ผลิตปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์ม ได้คุณภาพตามมาตรฐานRSPO

Published สิงหาคม 25, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/19491

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : ปาล์มน้ำมันพลังงานชีวภาพเกษตรธีระ วงศ์สมุทรน้ำมันปาล์มคุณภาพมาตรฐานRSPO,

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ในการดำเนินโครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึง มิถุนายน 2555 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในประเทศไทยตามมาตรฐาน  RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนโรงงานและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ดำเนินการได้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO โดยเน้นถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ จนถึงการพัฒนาระบบความยั่งยืน และจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย  รวมทั้งแผ่นความรู้ด้านการใช้ศัตรูพืชแบบผสมผสาน การอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากร ตลอดจนสิ่งที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ให้แก่เกษตรกร

และจากการเข้าไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน โดยสนับสนุนช่วยเหลือให้เกษตรกรสมัครเป็นสมาชิก RSPO และรับการตรวจรับรอง ทำให้ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ RSPO แล้วทั้งสิ้น จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (ยูนิวานิช-ปลายพระยา), กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (เหนือคลอง-เขาพนม) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (สุขสมบูรณ์) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (สุราษฎร์ธานี) โดยทั้ง 4 กลุ่มนี้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดและตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ RSPO และได้รับการตรวจรับรอง(Audit) จากองค์กรรับรองภายนอก (Certify Body : CB) ในเดือนเมษายนและ RSPO ให้การรับรองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555  โดยกลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่มของไทย เป็นกลุ่มเกษตรกรอิสระผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายแรกของโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO  ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการรับรองจะช่วยนำไปสู่การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการดำเนินการต่อไปหลังสิ้นสุดโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะต่อยอดประโยชน์จากการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มของเกษตรกรในพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการปลูกปาล์ม ได้แก่ พื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก

เกษตรสร้างสรรค์ : หืนกลิ่นปาล์มนำเข้า

Published สิงหาคม 8, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/17149

วันจันทร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : เกษตรสร้างสรรค์ปาล์มน้ำมันปาล์มนำเข้า,

คณะรัฐมนตรีมีมติจ่ายเงินชดเชยการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ 4 หมื่นตันเป็นเงิน  24 ล้านบาท  โดยแยกเป็นการนำเข้าครั้งแรก 1 หมื่นตัน จำนวน 6 ล้านบาท และอีก 18 ล้านบาทใน 3 หมื่นตันหลัง

ใครได้กลิ่นหอมน้ำมันปาล์มไม่รู้   แต่ชาวบ้านหืนกันเป็นแถว

จำได้ว่า ตอนนำเข้าน้ำมันปาล์ม 1 หมื่นตันแรก  บรรดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐไม่ต้องควักกระเป๋าแม้แต่สตางค์แดงเดียว

จริงจ้า…จริง….  ไม่ใช่แค่สตางค์แดงเดียว  แต่เป็น 6 ล้านบาทเชียวเว้ย และยังไม่ทันนำเข้าอีก 3 หมื่นตันก็รู้แล้วว่า ต้องชดเชยกัน 18 ล้านบาท น้อยกว่าก็ได้  ตรงข้ามเกิดมากกว่าอีก มิหืนกันไปใหญ่

                หืนมากเข้า  มันจะกลายเป็นหื่นภาษีชาวบ้าน เอาไปเข้ากระเป๋าส่วนตัวส่วนพรรคไม่มีใครรู้  รู้แต่ว่า   กระเป๋าสตางค์(ของ)แดง (ฮา)

ช่างเป็นไปตามคำคมของใครซักคนที่จำชื่อไม่ได้    อำนาจวิบัติเสื่อมด้วยการทุจริต

การนำเข้าน้ำมันปาล์มจะ 1 หมื่นตันแรก หรืออีก 3 หมื่นตันหลังภายในเดือนสิงหาคม 2555 กระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถกระทำได้อย่างที่ปวารณาว่า  ธรรมาภิบาล ซื้อจากบริษัทไหน ราคาเท่าไหร่ ขายให้โรงกลั่นตันละเท่าใด  แต่กลับทะลึ่งบอกชาวบ้านว่า  รัฐไม่ต้องจ่ายสตางค์แดงเดียว

มีคนอดเปรียบเทียบไม่ได้ว่า  ขนาดรัฐบาลประชาธิปัตย์ตอนที่น้ำมันปาล์มขาดแคลนจนต้องนำเข้า แถมถูกด่าเปิงนั้น  แจกแจงกันทุกกระเบียด ทุกคณะตรวจสอบเอ็กซเรย์  แทบจะถลกก้นให้ดู    แต่พอมาถึงยุคบุญทรง  อะไรก็ไม่แจง   แจงก็ไม่ถูก ทั้งเรื่องซื้อขายข้าว  การคำนวณเม็ดเงินขาดดุลการค้า การประกาศสต็อกน้ำมันปาล์ม  จนกระทั่งนำเข้าน้ำมันปาล์มนี่แหละ

มิน่าเล่าถึงกลายเป็นบุญทรุดในการปรับครม.หนหน้า แต่พอเห็นหน้าวราเทพเอย ไวพจน์เอย  สตางค์แดงเอย   มันก็อีหรอบเดิมๆหืนและหื่นไปหมด

น่าสงสัยว่า  ที่ต้องจ่ายไป 6 ล้านบาทแรก และ 18 ล้านบาทหลัง มันเป็นค่าอะไร ค่าชดเชยอะไร ในเมื่อบอกกับชาวบ้านครั้งแรกว่า นำเข้ามาตอนนั้นราคาต่ำกว่าภายในประเทศ(ก็ไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย 6 ล้านบาท)  มางวดนี้ ราคาในมาเลย์ก็ต่ำกว่าราคาในประเทศมาก (แล้วจะต้องจ่าย 18 ล้านบาททำไม)

ตกลงเป็นค่าอะไรกันแน่ หรือค่าเก๋าเจี๊ยะที่คุณบุญทรุดเองก็ดี  คุณปูยิ่งลักษณ์เองก็ดี กรุณาหาคำแก้ตัว เอ๊ย….คำให้การที่สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ดี  ข้อมูลแม่นๆหน่อย  ไม่งั้นโอกาสที่หัวขาดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีแน่

เคยเขียนไว้คราวหนึ่งว่า   เรื่องปาล์มน้ำมันกำลังเป็นที่สนใจหากินของนักการเมือง ไล่กันตั้งแต่สมัยทักษิณแล้ว  จะมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มมหาศาลมาส่งให้บริษัทปิโตรเคมีใหญ่ โดยเบื้องหลังเป็นนักการเมือง  หนนี้ก็เช่นกันมีการสร้างเครือข่ายทำมาหากินโดยใช้บริษัทไทยในต่างประเทศเป็นตัวสร้างงาน และสร้างเงินไปในคราวเดียวกัน

กินกันในประเทศ  มีคนเห็นมาก คนรู้มาก  ความลับรั่วไหลง่ายเหมือนสนามบินสุวรรณภูมิ  สู้กินในต่างประเทศไม่ได้  มันง่ายกว่า สะดวกกว่า

                ไอ้ 24 ล้านบาทไม่มากหรอก  แต่เป็นค่าชิมลางสำหรับโอกาสข้างหน้า  ถ้าวันนี้ทำได้สำเร็จ(ซึ่งก็สำเร็จระดับหนึ่งแล้วที่ครม.อนุมัติ)  หนทางข้างหน้าก็จะสะดวกโยธินยิ่งกว่านี้

ปล.โปรดระวังการกินไว้หน่อย  น้ำมันปาล์มกินมากๆ ท้องอาจจู๊ดๆ ไม่ก็เส้นเลือดอุดตันเป็นอัมพาตได้นะ

พอใจ สะพรั่งเนตร

ครม.ไฟเขียวชดเชยขาดทุนนำเข้าน้ำมันปาล์ม 3 หมื่นตัน

Published กรกฎาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/279957 

30 กรกฎาคม 2555, 15:37 น.

Pic_279957

ครม.ไฟเขียวงบสำรองฉุกเฉิน 24 ล้านบาท นำเข้าน้ำมันปาล์ม 1 หมื่นตัน และชดเชยผลการขาดทุนของ อคส.ในการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 2 หมื่นตัน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ…

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.  นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม.ว่า ครม.อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 24 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนจากการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) 3 หมื่นตัน โดยมีการเบิกจ่ายตามผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

สำหรับงบ 24 ล้านบาท แบ่งได้ดังนี้ 1.เงินชดเชยการขาดทุนขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ในการนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ จำนวน 1 หมื่นตัน ตามจ่ายจริง เป็นเงินจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท ซึ่งจะมีการนำเข้าในช่วงปลายเดือน ก.ค. หรือต้น ส.ค.2555 และ 2.เงินชดเชยผลการขาดทุนของ อคส. ที่อาจจะต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 หมื่นตัน เป็นเงิน 16 ล้านบาท โดยจะเบิกตามผลการขาดทุนที่นำเข้าจริง หากราคานำเข้าสูงกว่าที่ประมาณการไว้

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
 • 30 กรกฎาคม 2555, 15:37 น.

กิตติรัตน์ไฟเขียวนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ3หมื่นตัน

Published กรกฎาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/279321 

27 กรกฎาคม 2555, 19:00 น.

Pic_279321

เลขาฯ สศก. ระบุ “กิตติรัตน์ ณ ระนอง” รมว.พาณิชย์ ไฟเขียวนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ 3 หมื่นตัน ภายในเดือนสิงหาคมนี้ เหตุสต๊อกประเทศเหลือแค่ 1.3 แสนตัน ทั้งที่ควรอยู่ที่ 2 แสนตัน…

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะ กรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานมีมติให้องค์การคลังสินค้านำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 30,000 ตัน อย่างเร่งด่วนและดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้ โดยคาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.สุรินทร์ ในวันที่ 30 ก.ค.นี้ได้ทัน เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าสต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 130,000 ตัน เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง ขณะที่ปริมาณสต๊อกที่ปลอดภัยควรอยู่ที่ 200,000 ตัน ดังนั้นเมื่อรวมสต๊อกปัจจุบันกับที่อนุมัติให้นำเข้าจะทำให้มีสต๊อกในประเทศ 160,000 ตัน

“การนำเข้าครั้งนี้เป็นไปตามกรอบที่ กนป.เคยเสนอครม.ให้นำเข้าไว้ที่ 40,000 ตัน จากนั้นกระทรวงพาณิชย์เสนอ ครม.นำเข้าไปแล้ว 10,000 ตัน และกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอครม.อีก เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นว่าได้มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2555 ว่าการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรทุกชนิดให้นำไปพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายด้านการเกษตรแต่ละชุดให้เสร็จสิ้นก่อน จึงต้องนำมาเข้า กนป.ในครั้งนี้” นายอภิชาต กล่าว

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวต่อว่า สำหรับความเห็นของตัวแทนเกษตรกรต่อการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ 30,000 ตัน ระบุว่าพอรับได้ แต่ขอให้รีบนำเข้าให้เสร็จในเดือน ส.ค. ก่อนที่ผลผลิตใหม่จะออกสู่ตลาด รวมทั้งให้ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่ประกาศนำเข้าแล้วทำให้ราคาผลปาล์มสุกจากปัจจุบันกิโลกรัม (กก.) ละ 5.60-6 บาท ตกลงมาเหลือ กก.ละ 4 บาท จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่เกษตรกรได้ เพราะเมื่อใดที่ราคาต่ำกว่า กก.ละ 5 บาท จะรับไม่ได้ ส่วนโรงกลั่นก็ต้องพอใจอยู่แล้วเพราะจะมีวัตถุดิบมาผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้ เพราะนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบมา กก.ละ 29-30บาท ก็ผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขาย กก.ละ 42 บาทได้

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 27 กรกฎาคม 2555, 19:00 น.

“พาณิชย์” ชง กนป.นำเข้าปาล์ม 1 หมื่นตัน แก้ขาดแคลน

Published กรกฎาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/279085 

26 กรกฎาคม 2555, 22:48 น.

Pic_279085

“พาณิชย์” ชง กนป.นำเข้าปาล์ม 1 หมื่นตัน แก้ขาดแคลน และคุมราคาไม่ให้เกิน 42 บาท หลังสต๊อกปาล์มดิบอยู่ในขั้นวิกฤติ ชี้หาก กนป.ไม่ให้นำเข้า จะนำเข้าเองตามอำนาจ

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธาน วันพรุ่งนี้ (27 ก.ค.) จะขออนุมัติให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ 10,000 ตัน จากโควตาที่เหลืออยู่ 30,000 ตัน ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขายในประเทศไม่เกินขวดละ 42 บาท ตามราคาควบคุม หลังจากที่สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงจนอยู่ในขั้นวิกฤติที่ 120,000-130,000 ตัน จากระดับปกติที่ 200,000 ตัน อย่างไรก็ตาม หากกนป.ยังไม่อนุมัติ กระทรวงฯ ก็มีอำนาจที่จะนำเข้าทันที เพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาขาดแคลนเหมือนที่ผ่านมา

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไทยรัฐออนไลน์
 • 26 กรกฎาคม 2555, 22:48 น.
%d bloggers like this: