ท้อ

All posts tagged ท้อ

ลูกท้อ – เรื่องน่ารู้

Published เมษายน 17, 2013 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/188240

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 00:00 น.

อดีตประเทศไทยมีท้อป่าขึ้นอยู่ในพื้นที่บนดอยของภาคเหนือจำนวนมาก ซึ่งเป็นพันธุ์ท้อป่า หรือ ท้อพื้นเมือง  ที่ชาวเขา และชาวจีนฮ่อนำเข้ามาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน ต่อมาทางโครงการหลวง ได้นำท้อพันธุ์ดี เข้ามาทดลองปลูก และพัฒนาพันธ์ุจนประสบความสำเร็จ และสามารถปลูกได้ในพื้นที่กว้างขวาง และขยายผลสู่การเพาะปลูกของราษฎรชาวไทยภูเขาพื้นที่ภาคเหนือเพื่อลดพื้นที่ปลูกฝิ่น ท้อพันธ์ุนี้จะมีผลใหญ่ เนื้อมาก หวานฉ่ำ ใช้รับประทานสด ฤดูที่ลูกท้อสุกจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยหลังจากปลูก 3 ปีจะเริ่มให้ผลผลิต ท้อจะออกดอกตอนปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาว และให้ผลในระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม และจะให้ผลผลิตไปจนถึงอายุไม่น้อยกว่า 10 ปี

ในลูกท้อ มีวิตามินเอบำรุงสายตา วิตามินซีป้องกันโรคหวัด โรคเลือดออกตามไรฟัน แคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน เมล็ด ใช้แก้ไอ บำรุงโลหิต ช่วยให้ลำไส้และหัวใจทำงานเป็นปกติ ดอก กินเป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ ใบ ช่วยขับพยาธิ.

ผลของอุณหภูมิในห้องเก็บที่มีต่ออายุการเก็บและคุณภาพของท้อพันธุ์ Flordabelle ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001997&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สิริกุล วะสี; ประสิทธิ์ วัฒนวงค์วิจิตร; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิในห้องเก็บที่มีต่ออายุการเก็บและคุณภาพของท้อพันธุ์ Flordabelle ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน
Article title: Effects of keeping temperature on shelf-life and quality in various fruit sizes of Prunus persica var. Flordabelle
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 13
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PEACHES, FRUITS, DIMENSIONS, STORAGE, TEMPERATURE, KEEPING QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, ผล, พันธุ์ FLORDABELLE, ขนาดผล, การเก็บรักษา, อุณหภูมิ, อายุการเก็บรักษา, คุณภาพ
หมายเลข: 001997 KC1801013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระยะเวลาการตัดแต่งกิ่งที่มีต่อการออกดอกและติดผลของท้อพันธุ์ Flordabelle

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001996&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; นิรันดร์ จันทวงศ์
ชื่อเรื่อง: ระยะเวลาการตัดแต่งกิ่งที่มีต่อการออกดอกและติดผลของท้อพันธุ์ Flordabelle
Article title: Effects of time of pruning on flowering and fruit setting of Prunus persica var. Flordabelle
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 12
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, PRUNING, TIME, FLOWERING, FRUITING
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, พันธุ์ FLORDABELLE, การตัดแต่งกิ่ง, ระยะเวลา, การออกดอก, การติดผล
หมายเลข: 001996 KC1801012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระยะเวลาการชักนำให้ใบร่วงต่อการออกดอกและการติดผลของท้อพันธุ์ Flordared

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001995&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; นิรันดร์ จันทวงศ์
ชื่อเรื่อง: ระยะเวลาการชักนำให้ใบร่วงต่อการออกดอกและการติดผลของท้อพันธุ์ Flordared
Article title: Effects of time of defoliation on flowering and fruit setting of Prunus persica var. Flordared
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 11
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, ETHEPHON, PARAQUAT, DEFOLIATION, TIME, FLOWERING, FRUITING
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, ETHEPHON, PARAQUAT, พันธุ์ FLORDARED, การชักนำให้ใบร่วง, ระยะเวลา, การออกดอก, การติดผล
หมายเลข: 001995 KC1801011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การกำจัดการพักตัวของเมล็ดท้อโดยการทำ stratification

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001994&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิจิตร วงษ์วิกย์กรณ์; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การกำจัดการพักตัวของเมล็ดท้อโดยการทำ stratification
Article title: Dormancy breaking of peach seeds by stratification
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 10
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PEACHES, DORMANCY, SEEDS, DORMANCY BREAKING, STRATIFICATION, GERMINATION, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, เมล็ด, การพักตัว, การกำจัดการพักตัว, STRATIFICATION, การงอก, การรอดตาย
หมายเลข: 001994 KC1801010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาพันธุ์ท้อต่างประเทศเพื่อปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทย

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001839&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิเวสน์ ไทรหอมหวล; สืบศักดิ์ นวจินดา; นพชัย ธำรงเลาหพันธ์; วุฒิ มณีปุระ; นคร เหลืองประเสริฐ; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ปวิณ ปุณศรี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพันธุ์ท้อต่างประเทศเพื่อปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Study on introduced peach varieties in the northern Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 33
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, VARIETIES, GROWTH, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, พันธุ์ต่างประเทศ, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001839 KC1701033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของการปลิดผลในอัตราต่างๆ กันที่มีผลต่อขนาดของผลท้อพันธุ์ Flordasun

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001752&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; นคร เหลืองประเสริฐ
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของการปลิดผลในอัตราต่างๆ กันที่มีผลต่อขนาดของผลท้อพันธุ์ Flordasun
Article title: Effects of different hand thinnings on fruit size of peaches var. Flordasun
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 118
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, THINNING, FRUIT GROWING
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, พันธุ์ FLORDASUN, การปลิดผล, ขนาดผล
หมายเลข: 001752 KC1601119
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการปลิดผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและการร่วงของผลที่เหลือในท้อพันธุ์ Flordabelle

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001751&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นคร เหลืองประเสริฐ; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
ชื่อเรื่อง: ผลของการปลิดผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและการร่วงของผลที่เหลือในท้อพันธุ์ Flordabelle
Article title: Effects of various thinning rates on fruit growth and fruit retention of Prunus persica var. Flordabelle
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 117
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, THINNING, FRUIT, GROWTH, FRUIT DROP
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, การปลิดผล, พันธุ์ FLORDABELLE, ผล, การเจริญเติบโต, การหลุดร่วง
หมายเลข: 001751 KC1601118
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดท้อ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001750&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นพชัย ธำรงเลาหพันธ์; วุฒิ มณีปุระ; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดท้อ
Article title: Preliminary study on the germination ability of peach seeds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 116
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, GERMINABILITY, GERMINATION SEEDS
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, การงอก, การเพาะเมล็ด
หมายเลข: 001750 KC1601117
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาท้อพันธุ์ดีที่เหมาะจะปลูกในสภาพภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001502&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นคร เหลืองประเสริฐ; สืบศักดิ์ นวจินดา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาท้อพันธุ์ดีที่เหมาะจะปลูกในสภาพภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 9
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS, INTRODUCED VARIETIES, GROWTH, FRUITING, BUDDING, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, พันธุ์ต่างประเทศ, การเจริญเติบโต, การติดผล, การติดตา
หมายเลข: 001502 KC1501009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: