ท่อนพันธุ์

All posts tagged ท่อนพันธุ์

เพลี้ยแป้งกับผลผลิตและท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

Published เมษายน 6, 2012 by SoClaimon

kasikorn83 – Windows Live.

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉะบับ.

การศึกษาผลของการเก็บท่อนพันธุ์ต่อความงอกของหญ้า

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001392&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดุริยะประพันธ์; ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของการเก็บท่อนพันธุ์ต่อความงอกของหญ้า
Article title: Study on survival on propagated grasses
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 295-299
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANICUM MAXIMUM, BRACHIARIA MUTICA, BRACHIARIA BRIZANTHA, PROPAGATION MATERIALS, STORAGE, GROWTH, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: หญ้ากินนี, หญ้ามอริซัส, หญ้าซิกแนล, ท่อนพันธุ์, การเก็บรักษา, ความงอก, พันธุ์
หมายเลข: 001392 KC1401030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเรื่องการขยายพันธุ์หญ้าขน

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001391&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดุริยะประพันธ์; ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเรื่องการขยายพันธุ์หญ้าขน
Article title: Study on propagation of para grass
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 291-294
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRACHIARIA MUTICA, VEGETATIVE PROPAGATION, PLANTING, PROPAGATION MATERIALS, STORAGE, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: หญ้าขน, การขยายพันธุ์, การปลูก, ความงอก, ท่อนพันธุ์, การเก็บรักษา
หมายเลข: 001391 KC1401029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่มีต่อการงอกของตาอ้อยในฤดูกาลต่างๆ

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000358&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีดา จาติกวณิช; จรัสพร ถาวรสุข
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของสารเคมีที่มีต่อการงอกของตาอ้อยในฤดูกาลต่างๆ
Article title: Study the influence chemicals on bud germination of sugar cane cutting in difference seasons
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 91-95
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, BUDS, GERMINATION, CHEMICALS, SEASONS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ตาอ้อย, สารเคมี, การงอก, ฤดูกาล, การเจริญเติบโต, ท่อนพันธุ์, น้ำปูนใส, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
หมายเลข: 000358 KC0401019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะการงอกของท่อนพันธุ์อ้อยที่มีจำนวนต่างๆ กันในฤดูกาล

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000357&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีดา จาติกวณิช; จรัสพร ถาวรสุข
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการงอกของท่อนพันธุ์อ้อยที่มีจำนวนต่างๆ กันในฤดูกาล
Article title: Study on the nature of germination of sugar cane cutting with various numbers of buds in difference seasons
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 88-90
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, CUTTINGS, GERMINATION, SEASONS
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ท่อนพันธุ์, การงอก, จำนวนตา, ฤดูกาล
หมายเลข: 000357 KC0401018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะการงอกของท่อนพันธุ์อ้อยที่มีจำนวนตาต่าง ๆ กัน

Published กุมภาพันธ์ 13, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000293&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีดา จาติกวณิช
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการงอกของท่อนพันธุ์อ้อยที่มีจำนวนตาต่าง ๆ กัน
Article title: Study on the nature of germination of sugar cane cuttings with various number of buds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 36-39
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, BUDS, CUTTINGS, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ท่อนพันธุ์, ตา, การงอก
หมายเลข: 000293 KC0301027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: