ถั่วเหลือง

All posts tagged ถั่วเหลือง

การหาปริมาณน้ำใช้ของถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วเขียว

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002191&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศจี เจริญยิ่ง
ชื่อเรื่อง: การหาปริมาณน้ำใช้ของถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วเขียว
Article title: Trial on consumptive use of soybean, groundnut and mungbean
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 15-16
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA RADIATA, PLANT WATER RELATIONS, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ปริมาณการใช้น้ำ, พันธุ์
หมายเลข: 002191 KC1901010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาผลของเชื้อรา เวสลิคูลา-อาบัสคูลา ไมคอไรซา ร่วมกับไรโซเบียมต่อถั่วเหลือง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002184&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรัญ เจตนะจิตร; พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์; อภิญญา ผลิโกมล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของเชื้อรา เวสลิคูลา-อาบัสคูลา ไมคอไรซา ร่วมกับไรโซเบียมต่อถั่วเหลือง
Article title: Studies on the effect of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi plus Rhizobium on soybean
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 5-6
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, VESICULAR ARBUSCULAR MYCORRHIZAE, RHIZOBIUM, FUNGI, FUNGAL SPORES, FUNGAL MORPHOLOGY, GROWTH, YIELDS, NUTRIENT UPTAKE
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, VESICULAR ARBUSCULAR MYCORRHIZA, ไรโซเบียม, เชื้อรา, CHLAMYDOSPORE, สัณฐานวิทยา, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ปริมาณธาตุอาหารในพืช
หมายเลข: 002184 KC1901003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลตกค้างของปุ๋ยอินทรีย์และปูนขาวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองในปีที่สาม

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002034&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิชิต พงษ์สกุล; สุวพันธ์ รัตนะรัต
ชื่อเรื่อง: ผลตกค้างของปุ๋ยอินทรีย์และปูนขาวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองในปีที่สาม
Article title: Residual effects of lime and compost on growth and yields of SJ.4 soybean grown on acid soil
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 48
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: สาระสังเขป
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, ORGANIC FERTILIZERS, LIMING MATERIALS, ACID SOILS, RESIDUES, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ปุ๋ยอินทรีย์, ปูนขาว, ดินกรดจัด, ผลตกค้าง, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 002034 KC1801050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อ๊อกซิเดชั่นของเหล็กและแมงกานีส หลังจากการระบายน้ำออกจากดินน้ำขังและการเป็นพิษของแมงกานีสในถั่วเหลือง

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002033&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ชื่อเรื่อง: อ๊อกซิเดชั่นของเหล็กและแมงกานีส หลังจากการระบายน้ำออกจากดินน้ำขังและการเป็นพิษของแมงกานีสในถั่วเหลือง
Article title: Oxidation of Fe and Mn following drainage of a reduced soil and Mn toxicity in soybeans
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 47-47(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, FLOODED LAND, IRON, MANGANESE, DRAINAGE, OXIDATION, PHYTOTOXICITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ดินน้ำขัง, เหล็ก, แมงกานีส, การระบายน้ำ, ออกซิเดชั่น, การเป็นพิษ
หมายเลข: 002033 KC1801049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะความต้านทานโรคราสนิมถั่วเหลือง

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002020&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดวงพลอย; มานพ ซับซ้อน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะความต้านทานโรคราสนิมถั่วเหลือง
Article title: Genetic study of soybean rust (Phakopsora pachyrhizi Syd.) resistance
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 35
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, RUSTS, DISEASE RESISTANCE, HERITABILITY, FLOWERING, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, โรคราสนิม, ความต้านทานโรคพืช, การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, การออกดอก, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 002020 KC1801036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้น้ำของพืชไร่ (ถั่วเหลือง ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002016&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศจี เจริญยิ่ง
ชื่อเรื่อง: การใช้น้ำของพืชไร่ (ถั่วเหลือง ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
Article title: Trial on consumptive use of upland crops (Soybean, Tobacco, Corn)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 31
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, NICOTIANA TABACUM, ZEA MAYS, PLANT WATER RELATIONS, VARIETIES, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ยาสูบ, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ปริมาณการใช้น้ำ, พันธุ์, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 002016 KC1801032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ถั่วเหลืองกลิ่นใบเตย พันธุ์​ใหม่​จาก​ใจ​แม่​โจ้

Published กุมภาพันธ์ 14, 2013 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/edu/320633

17 มกราคม 2556, 05:00 น.
Pic_320633

เมื่อ​ก่อน…คน​รุ่น​ปู่​ย่า​แค่​ได้​กิน​ขนม​ทำ​จาก​ถั่วเหลือง…ก็​รู้สึก​อร่อย หอม​กรุ่น​นุ่ม​ลิ้น​แล้ว แต่​มา​สมัย​นี้​วัฒนธรรม​การ​กิน​เปลี่ยน​ไป เด็ก​รู้จัก​แต่​ขนม​ฝรั่ง คุกกี้ เค้ก โดนัท ฯลฯ นอกจาก​หน้าตา​จะ​น่า​รับประทาน กลิ่น​ยัง​หอม​หวนชวน​กิน​กว่า​ขนม​ไทย​หลาย​เท่า

ด้วย​เหตุ​นี้ ผศ.ดร.​เรือง​ชัย จู​วัฒน​สำราญ สาขา​พืช​ไร่ คณะ​ผลิตกรรม​การ​เกษตร มหาวิทยาลัย​แม่​โจ้ จ.​เชียงใหม่ มี​แนว​คิด​ปรับปรุง​พันธุ์​ถั่วเหลือง​ให้​มี​กลิ่น​หอม​มาก​ขึ้น

เพื่อ​จะ​ได้​จูงใจ​ให้​เด็ก​ไทย​ได้​กิน​ขนม​ทำ​จาก​ถั่วเหลือง​ที่​อุดม​ไป​ด้วย​คุณ​ค่า​ทาง​โภชนาการ…ไม่​ใช่​ไป​หลงใหล​อยู่​กับ​ขนม​ฝรั่ง ยิ่ง​กิน​ยิ่ง​อ้วน​จน​โรค​ร้าย​รุม​ตอม

เริ่ม​จาก​เก็บตัว​อย่าง​ถั่ว​จาก ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ไทย จำนวน 50 สาย​พันธุ์ มา​หา​ค่า​ความ​หอม ปรากฏ​ว่า สาย​พันธุ์ “คา​โอ​ริ” และ “ชา​มา​เ​มะ” จาก​แดน​ซากุระ ให้​กลิ่น​หอม​ที่สุด

จึง​นำ​มา​ผสม​พันธุ์​กับ​ถั่วเหลือง​ไร่​พันธุ์​เชียงใหม่ 60 และ​ทดลอง​ปลูก​ที่​มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​กำแพง​แสน แต่​ต้น​ที่​ได้​เตี้ย ใบ​ระ​ดิน​เสี่ยง​เกิด​โรค​ได้​ง่าย เลย​ย้าย​พื้นที่​ใหม่​ไป​ทดลอง​ปลูก​ใน​พื้นที่​มี​อากาศ​หนาว​เย็น​กว่า บริเวณ อ.​แม่​โจ้ แม่​ริม แม่​แตง จ.​เชียงใหม่ และ อ.​แม่​สาย จ.​เชียงราย

ถั่วเหลือง​เติบโต​ได้​ดี ต้น​สูง​ไม่​ระ​ดิน ให้​ฝัก​ดก และ​เมื่อ​เก็บ​เอา​ไป​ต้ม​ทั้ง​ฝัก​แล้ว มี​กลิ่น​หอม และ​พอ​เอา​ไป​ทำ…นม​ถั่วเหลือง จะ​มี​กลิ่น​หอม​เหมือน​ใส่​ใบ​เตย

จึง​เหมาะ​ที่​จะ​เอา​มา​ทำ​อาหาร​เสริม​โปรตีน​ให้​แก่​เด็ก​นักเรียน​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร จึง​ได้​นำ​พันธุ์​ถั่วเหลือง​ฝัก​สด​ที่​ใช้​ชื่อว่า MJU1, MJU2 เข้า​ร่วม​โครงการ​อาหาร​เสริม​ใน​โรงเรียน​ทาง​ภาค​เหนือ และ การ​อนุรักษ์​พันธุกรรม​พืช​อัน​เนื่อง​มา​จาก​พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่​เกษตรกร​สามารถ​เอา​ไป​ทำ​เป็น​พันธุ์​ปลูก​ขยาย​ใน​พื้นที่​สร้าง​ราย​ได้​เสริม​ต่อ​ไป​ใน​อนาคต

สำหรับ​ผู้​ที่​สนใจ​สามารถ​เข้า​ชม​ได้ที่​งาน “วัน​นัก​ประดิษฐ์” ประจำปี 2556 ใน​วัน​ที่  2-5 ก.พ. ณ ศูนย์​การ​ประชุม​อิมแพค ฟอรั่ม เมือง​ทอง​ธานี จ.​นนทบุรี.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเกษตร
  • 17 มกราคม 2556, 05:00 น.

ศึกษาการใช้ปุ๋ยในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู I. ระบบถั่วเหลือง-ข้าวโพดหวาน-ถั่วเขียว

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001990&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำริ ถาวรมาศ; ประสพ วีระกรพานิช
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้ปุ๋ยในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู I. ระบบถั่วเหลือง-ข้าวโพดหวาน-ถั่วเขียว
Article title: Study of fertilizer usages for a relay cropping system I. Soybean-sweetcorn-mungbean
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 6
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, FERTILIZERS, INTERCROPPING, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: GLYCINE MAX, ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ปุ๋ย, การปลูกพืชแซม, ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ข้าวโพดหวาน, ถั่วเขียว, ปุ๋ย, ระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู, ผลผลิต
หมายเลข: 001990 KC1801006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001988&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; เรวัต จิระสถาวร
ชื่อเรื่อง: การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน
Article title: Rainfed double cropping in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 4-4(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, CROPPING SYSTEMS, RAINFED FARMING, HIGHLANDS, YIELDS, INCOME, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, ระบบการปลูกพืช, การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน, ที่สูง, ผลผลิต, รายได้, ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, ระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง, พื้นที่ดอนใช้น้ำฝน, ผลผลิต, รายได้, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001988 KC1801004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วเหลือง

Published กุมภาพันธ์ 3, 2013 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author สุเทพ สหายา pdf
Title การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วเหลือง Type Journal Article
Year (up) 2552 Publication การทดลอง Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author บุญทิวา วาทิรอยรัมย์และเตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธ์ Thesis
Address กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
Keywords สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดใหม่
Abstract ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วเหลืองแต่พบการระบาดต่ำไม่สามารถทดลองได้ จึงปรับแผนการทดลองทดสอบกับมวนศัตรูถั่วเหลืองซึ่งพบการระบาดมาก ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ระหว่างเดือนมกราคม 2550 – กันยายน 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 9 กรรมวิธี คือ การพ่นสาร acetamiprid (Molan 20 %SP), buprofezin (Napam 40%SC), thiamethoxam/lambdacyhalothrin (Eforia 247 ZC 14.1/10.6%ZC), lambdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5 %CS), gammacyhalothrin (Proaxis 1.5%CS), imidacloprid (Provado 70 %WG), fipronil (Ascend 5 %SC) และ triazophos (Hostathion 40 %EC) อัตรา 10, 30, 5, 20, 20, 2, 20 และ 50 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับและกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลพบว่า การพ่นสารที่มีประสิทธิภาพดี ได้แก่ lambdacyhalothrin, gammacyhalothrin, thiamethoxam/lamdacyhalothrin และ fipronil ส่วน acetamiprid, imidacloprid และ buprofezin มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่งสารทุกชนิดดังกล่าวข้างต้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่าถึงดีกว่าสารฆ่าแมลง triazophos อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ที่ใช้เป็นสารเปรียบเทียบในครั้งนี้
Publisher สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 1110
Permanent link to this record
%d bloggers like this: