ต่อมใต้สมอง

All posts tagged ต่อมใต้สมอง

การทดลองเพาะพันธุ์ปลาสวาย

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000673&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะพันธุ์ปลาสวาย
Article title: Induced spawning of pond-reared Pla Swai Pangasius pangasius (Hamilton) by pituitary injections
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 140-152
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS PANGASIUS, INDUCED OVULATION, HORMONES, INJECTION, PITUITARY GLAND, AQUACULTURE, FEEDS, SURVIVAL, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, การเพาะพันธุ์, การวางไข่, การฉีดฮอร์โมน, ต่อมใต้สมอง, การเลี้ยง, อาหาร, การรอดตาย, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000673 KC0601055
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000672&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ
Article title: Induced spawning of chinese silver carp Hypophthalmichthys molitrix (C & V) by hormone injections
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 129-140
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX, INDUCED OVULATION, HORMONES, INJECTION, ARTIFICIAL INSEMINATION, PITUITARY GLAND, FEEDS, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ, การเพาะพันธุ์, ฮอร์โมน, การวางไข่, ต่อมใต้สมอง, การผสมเทียม, อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 000672 KC0601054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เซลล์ชนิดต่างๆ ของต่อมใต้สมองปลาบึก

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006151&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประมาณ พรหมสุทธิรักษ์; วีรชัย สิงหะนิยม; พิสุทธิ์ มังกรกาญจน์; พยอม รอตมงคลดี
ชื่อเรื่อง: เซลล์ชนิดต่างๆ ของต่อมใต้สมองปลาบึก
Article title: Cell types in the adenohypophysis of giant catfish (Pangasius gigas Chevey)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 400-406
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: L40-Animal structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS; PITUITARY GLAND; BREEDING SEASONS; CELLS; COMPOSTING; PARAFFIN; ANALYTICAL METHODS
อรรถาภิธาน-ไทย: สกุลปลาสวาย; ต่อมในสมองขับน้ำ และควบคุมความเจริญของต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ของร่างกาย; ฤดูผสมพันธุ์; เซลล์; การทำปุ๋ยหมัก; พาราฟิน; วิธีการวิเคราะห์
ดรรชนี-ไทย: ปลาบึก, ต่อมใต้สมอง, เซลล์ต่อมใต้สมอง, ชนิดของเซลล์, ส่วนประกอบ
บทคัดย่อ: ต่อมใต้สมองปลาบึกในฤดูสืบพันธุ์ จำนวน 9 ต่อม ซึ่งประกอบด้วยเพศผู้ 6 ต่อม และเพศเมีย 3 ต่อม แช่ในน้ำยาคงสภาพ Bouin’s fluid และ Bouin Hollande Sublimate นาน 24-48 ชม. นำมาผ่านขบวนการพาราฟินเทคนิค และตัดหนา 6 ไมครอน ย้อมสี Hematoxylin-Eosin, Periodic Acid Schiff-Orange G, Masson Trichrome, Azan Mallory Heidenhein, Lead Hematoxylin, Modified Brookes Trichrome, Hematoxylin-Eosin-Alcian Blue, Hematoxylin-Eosin-Aniline Blue, and Periodic Acid Schiff-Lead Hematoxylin. ต่อมใต้สมองปลาบึกประกอบด้วยสองส่วน adenohypophysis neurohypophysis Adenohypophysis ประกอบด้วย 3 บริเวณ คือ rostral pars distalis, proximal pars distalis และ pars intermedia อาศัยการติดสีและลักษณะของเซลล์ ตำแหน่งและการกระจายของเซลล์สามารถแบ่งเซลล์ของ adenohypophysis ได้เป็น 7 ชนิด ย้อมติด acidophilic dye 4 ชนิด ได้แก่ A-1, A-2, A-3, A-4 ย้อมติด basophilic dye 1 ชนิด ย้อมติดสี amphophilic 1 ชนิด และไม่ติดสีอีก 1 ชนิด
หมายเลข: 006151 KC3404016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผสมเทียมปลากะโห้

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004215&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อนันต์ เหล่าแช่ม; สนธิพันธ์ ผาสุขดี; นิตย์ ดูเจริญไพศาล
ชื่อเรื่อง: การผสมเทียมปลากะโห้
Article title: Artificial breeding of Catlocarpio siamensis
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 493-496
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; ARTIFICIAL INSEMINATION; HORMONES; PITUITARY GLAND; OVA; HATCHING; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลากะโห้, การผสมเทียม, ฮอร์โมน, CG, ต่อมใต้สมอง, ไข่, การฟักไข่, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 004215 KC2504051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะพันธุ์ปลาดุกลำพันโดยวิธีผสมเทียม

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004203&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวรรณี โล้กูลประกิจ; อุดมชัย อาภากุลอนุ
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาดุกลำพันโดยวิธีผสมเทียม
Article title: Artificial breeding of Prophagorus nieuhofii (Val.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 376-384
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SILUROIDEI; FRESHWATER FISHES; ANIMAL BREEDING; ARTIFICIAL INSEMINATION; HORMONES; INJECTION; PITUITARY GLAND; HATCHING; ANIMAL EMBRYOS; LARVAE; GROWTH; AQUACULTURE; TAXONOMY; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; FEEDING HABITS; FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกลำพัน, การเพาะพันธุ์, การผสมเทียม, การฉีดฮอร์โมน, ต่อมใต้สมอง, การฟักไข่, คัพภะ, ลูกปลาวัยอ่อน, การเจริญเติบโต, การอนุบาล, อนุกรมวิธาน, การแพร่กระจาย, นิสัยการกินอาหาร, ฤดูการวางไข่, ความดกของไข่
หมายเลข: 004203 KC2504039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลและปริมาณต่อมใต้สมองของปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย และปลาไนที่มีผลต่อการวางไข่ของปลาตะเพียนขาว

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004201&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรินทร์ จรกรรณ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลและปริมาณต่อมใต้สมองของปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย และปลาไนที่มีผลต่อการวางไข่ของปลาตะเพียนขาว
Article title: Study on on the effects and dosages of the pituitary lands of Puntius gonionotus, Pangasius sutchi and Cyprinus carpio used in induced spawning of Puntius gonionotus breedings
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 362-367
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L50-Animal physiology and biochemistry
M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PUNTIUS GONIONOTUS; PANGASIUS; CYPRINUS CARPIO; ARTIFICIAL INSEMINATION; PITUITARY GLAND; HORMONES; INJECTION; DOSAGE; OVIPOSITION
ดรรชนี-ไทย: ปลาตะเพียนขาว, ปลาสวาย, ปลาไน, การผสมเทียม, ต่อมใต้สมอง, การฉีดฮอร์โมน, อัตราส่วนการใช้, การวางไข่
หมายเลข: 004201 KC2504037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอัตราส่วนการใช้ต่อมใต้สมองและฮอร์โมนสกัด (CG) ต่อน้ำหนักปลา ในการผสมเทียมปลายี่สกเทศ

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004200&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรินทร์ จรกรรณ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอัตราส่วนการใช้ต่อมใต้สมองและฮอร์โมนสกัด (CG) ต่อน้ำหนักปลา ในการผสมเทียมปลายี่สกเทศ
Article title: Study on optimum dosage of pituitary glands and extracted hormone used in induced breedings of different size of indian carp breeders (Labeo rohita)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 354-361
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LABEO ROHITA; ARTIFICIAL INSEMINATION; ANIMAL BREEDING; PITUITARY GLAND; HORMONES; EXTRACTION; DOSAGE; WEIGHT
ดรรชนี-ไทย: ปลายี่สกเทศ, การผสมเทียม, การเพาะพันธุ์, ต่อมใต้สมอง, ฮอร์โมนสกัด, อัตราส่วนการใช้, น้ำหนัก
หมายเลข: 004200 KC2504036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะพันธุ์ปลาน้ำเงินโดยวิธีผสมเทียม

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003207&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สนธิพันธ์ ผาสุขดี; วสันต์ ศรีวัฒนะ; อำนวย แท่นทอง
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาน้ำเงินโดยวิธีผสมเทียม
Article title: Artificial breeding of Pla Nam Ngan (Kryptopterus apogon (Bleeker)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd conference : Fisheries Section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 346-350
จำนวนหน้า: 420 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2527)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; ANIMAL BREEDING; ARTIFICIAL INSEMINATION; HORMONES
ดรรชนี-ไทย: ปลาน้ำเงิน, การเพาะพันธุ์, การผสมเทียม, การฉีดฮอร์โมน, การฟักไข่, น้ำเชื้อ, ต่อมใต้สมอง
หมายเลข: 003207 KC2204035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: